dnes je 21.2.2024

Input:

Činnost státní báňské správy

28.7.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.4.9
Činnost státní báňské správy

Ing. Jindřich Stiebitz

Orgány státní báňské správy vykonávají vrchní dozor

  • nad dodržováním zákona č. 44/1988 Sb., a předpisů vydaných na jejich základě a jiných obecně závazných právních předpisů, které upravují bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnost technických zařízení, požární ochranu, které vykonávají hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami,

  • nad zajišťováním bezpečného stavu podzemních objektů.

Od 30. 1. 2008 dochází k některým významným změnám v oblasti sankcí podle horního práva. Základní ustanovení o správním trestání jsou obsažena v části šesté zákona č. 61/1988 Sb., nazvané Správní delikty (§ 44 až § 44d).

Správní delikty se podle zákona č. 61/1988 Sb. dělí na dvě hlavní skupiny:

  1. přestupky (§ 44 zákona č. 61/l 988 Sb.),

  2. správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob (§ 44a zákona č. 61/1988 Sb.).

Přestupky

Přestupek je zaviněné jednání fyzické osoby, které je za přestupek v zákoně č. 61/1988 Sb. nebo v přestupkovém zákoně za přestupek výslovně označeno a nejde o jiný správní delikt. Přestupek tedy může spáchat jen fyzická osoba (např. kterýkoliv občan nebo zaměstnanec). Přestupek lze projednat:

  1. ve správním řízení

  2. v blokovém řízení

  3. v příkazním řízení

Za přestupek může orgán státní báňské správy uložit napomenutí, propadnutí věci a pokutu. Konkrétní výše sankcí za přestupky podle zákona č. 61/1988 Sb. je stanovena v § 44. Proces projednání přestupku v blokovém řízení se řídí přestupkovým zákonem. Přestupek takto lze projednat jen tehdy, pokud nestačí domluva, přestupek je bezpečně zjištěn a obviněný souhlasí s blokovým řízením.

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

Řídí se § 44a až § 44d zákona č. 61/1988 Sb. a správním řádem. Použití přestupkového zákona je u nich zcela vyloučeno. Za jejich spáchání je odpovědná právnická osoba a podnikající fyzická osoba (nejčastěji organizace ve smyslu § 3a zákona č. 61/1988 Sb., popř. vlastník či provozovatel podzemního objektu). Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob se projednávají výhradně ve správním řízení; jako předpis procesní se použije správní řád. Trestem za správní delikt právnických a podnikajících fyzických osob je pokuta. Výše pokuty je uvedena vždy u popisu jednotlivých deliktních jednání v § 44a zákona č. 61/1988 Sb.

Vykonávaná inspekční činnost orgánů státní báňské správy je dvouinstanční.

Český báňský úřad vykonává svoji inspekční a kontrolní činnost formou inspekcí, neohlášených a namátkových kontrol a dále formou generálních a specializovaných prověrek.

Generální prověrky

Generální prověrky vykonává Český báňský úřad ve spolupráci s dotčenými orgány státní správy, zástupci odborových svazů PHGN a Stavba ČR a specialisty z odborných organizací. Podle plánu hlavních úkolů, schváleného Opatřením předsedy Českého báňského úřadu ze dne 6. 12. 2006 bylo v roce 2007 uskutečněno celkem pět generálních prověrek. Z toho u organizací, které provádějí hornickou činnost na povrchu, byly provedeny dvě generální prověrky u organizace Štěrkovny Dolní Benešov, spol. s r.o., ve dnech 23. 4. 2007–11. 5. 2007 a u organizace Wieneberger cihlářský průmysl, a.s., České Budějovice, ve dnech 27. 8. 2007–7. 9. 2007. Podle plánu hlavních úkolů jsou na rok 2008 plánované dvě generální prověrky u organizací provádějící hornickou činnost na povrchu.

Výsledky generálních prověrek byly vedením Českého báňského úřadu bezodkladně projednány s vedením organizací, kterými byla následně stanovena koncepční opatření k odstranění závad a k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu. Plnění přijatých opatření je ze strany státní báňské správy následně kontrolováno.

Specializované prověrky

Specializované prověrky zaměřuje Český báňský úřad na vybranou oblast činnosti kontrolované organizace a to jednak podle plánu hlavních úkolů, ale zejména s ohledem na četnost mimořádných událostí a úrazovost v dané organizaci. Obsahem specializovaných prověrek je:

  • kontrola plnění opatření stanovených na základě šetření SBS po smrtelných či

Nahrávám...
Nahrávám...