dnes je 1.10.2023

Input:

Činnost zaměstnanců na pozemních komunikacích a v terénu

30.1.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.2.2.2
Činnost zaměstnanců na pozemních komunikacích a v terénu

Ing. Miroslava Šmídová

Co je nutno na pozemních komunikacích dodržovat stanoví zákon č. 361/2000 Sb. Některá jeho ustanovení jsou probírána v jiných kapitolách tohoto souboru (např. zdravotní a odborná způsobilost zaměstnanců), na tomto místě připomeneme další důležitá.

Vybraná ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

§ 3 odst. 1 – provozu na pozemních komunikacích se nesmí účastnit osoba, která je vzhledem k věku nebo ke sníženým tělesným nebo duševním schopnostem mohla ohrozit jeho bezpečnost [viz § 103 odst. 1 písm. a) zákoníku práce],

§ 4 písm. a) a b) – účastník provozu na pozemních komunikacích je povinen chovat se ohleduplně a ukázněně tak, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek; dále je povinen řídit se pravidla silničního provozu, pokyny policisty a pokyny dalších oprávněných osob [viz § 106 odst. 4 písm. c) a d) zákoníku práce],

§ 5 odst. 1 písm. a) – řidič je povinen užít vozidlo, které splňuje technické podmínky stanovené zákonem č. 56/2001 Sb. [viz § 106 odst. 4 písm. d) zákoníku práce],

§ 5 odst. 1 písm. f) a g) – řidič je povinen podrobit se na výzvu policisty, příslušníka Vojenské policie, zaměstnavatele, ošetřujícího lékaře nebo strážníka obecní policie vyšetření ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou [viz § 106 odst. 4 písm. i) zákoníku práce],

§ 5 odst. 1 písm. l) – řidič je povinen mít na sobě oděvní doplňky s označením z retroreflexního materiálu, nachází-li se mimo vozidlo na pozemní komunikaci mimo obec v souvislosti s nouzovým stáním; to neplatí pro řidiče motocyklu, mopedu a nemotorového vozidla [viz § 106 odst. 4 písm. d) zákoníku práce],

§ 5 odst. 2 písm. a) a b) – řidič nesmí požít alkoholický nápoj nebo užít návykovou látku během jízdy; dále nesmí řídit vozidlo nebo jet na zvířeti bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo užití návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití návykové látky, kdy by mohl být ještě pod jejich vlivem [viz § 106 odst. 4 písm. e) zákoníku práce],

§ 6a odst. 1 – řidič je povinen na výzvu policisty při kontrole technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy

a) zajet k zařízení pro provedení kontroly technického stavu, pokud zajížďka, včetně cesty zpět na pozemní komunikaci, není delší než 8 kilometrů a

b) řídit se pokyny osoby obsluhující zařízení pro kontrolu technického stavu,

§ 7 odst. 2 a 3 – řidič vozidla hromadné dopravy osob a řidič vozidla taxislužby a příležitostné osobní silniční dopravy nesmí ve vozidle kouřit [viz § 106 odst. 4 písm. e) zákoníku práce],

§ 10 odst. 3 – provozovatel vozidla a osoba, které provozovatel svěřil vozidlo, s výjimkou, kdy provozovatelem vozidla je zpravodajská služba, jsou povinni na výzvu policie, krajského úřadu nebo obecního úřadu obce s rozšířenou působností sdělit skutečnosti potřebné k určení totožnosti řidiče vozidla podezřelého z porušení ustanovení tohoto zákona

Poznámka: nemožnost vymlouvat se, že vozidlo řídila osoba blízká,

§ 25 – požadavek o zachování volného jízdního pruhu širokého nejméně 3 metry pro každý směr jízdy při stání a při zastavení nejméně 3 metry pro oba směry souvisí s ustanovením bodu 5.16 přílohy nařízení vlády č. 101/2005 Sb., které požaduje ... v místech, kde se u jednosměrné komunikace předpokládá stání dopravních prostředků pro nakládání a vykládání, musí být komunikace v dostatečné délce přiměřeně rozšířena v závislosti na šířce používaných dopravních prostředků, velikosti manipulačních jednotek nebo druhu materiálu,

§ 27 – pro zaměstnance poštovní služby platí úprava v problematice zastavení a stání vozidel, kdy je stanoveno, že zákaz zastavit na jiných místech, kde by tím byla ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, zejména jízda ostatních vozidel, neplatí pro řidiče vozidel, kteří plní povinnosti podle zákona č. 29/2000 Sb.,

§ 43 – Omezení jízdy některých vozidel

Na dálnici a na silnici I. třídy je zakázána jízda nákladním a speciálním automobilům a zvláštním vozidlům o maximální přípustné hmotnosti převyšující 7 500 kg a nákladním a speciálním automobilům a zvláštním vozidlům o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3 500 kg s připojeným přípojným vozidlem

a) v neděli a ostatních dnech pracovního klidu v době od 13.00 do 22.00 hodin,

b) v sobotu v období od 1. července do 31. srpna v době od 7.00 do 13.00 hodin,

c) v pátek v období od 1. července do 31. srpna v době od 17.00 do 21.00 hodin.

Na silnici I. třídy mimo obec je v období od 15. dubna do 30. září zakázána jízda zvláštním vozidlům, potahovým vozidlům a ručním vozíkům o celkové šířce větší než 600 mm

a) v poslední pracovní den před sobotou nebo dnem pracovního klidu v době od 15.00 do 21.00 hodin,

b) v první den pracovního klidu a v sobotu, pokud následuje po pracovním dnu, v době od 7.00 do 11.00 hodin,

c) v poslední den pracovního klidu v době od 15.00 do 21.00 hodin.

Zákaz jízdy podle výše uvedeného neplatí pro vozidla užitá při

a) kombinované přepravě zboží po železnici nebo po vnitrozemské vodní cestě a pozemní komunikaci od zasilatele až k nejbližšímu překladišti kombinované dopravy nebo z nejbližšího překladiště kombinované dopravy k příjemci,

b) nezbytné zemědělské sezónní přepravě,

c) činnostech bezprostředně spojených s prováděnou údržbou, opravami a výstavbou pozemních komunikací,

d) přepravě zboží podléhajícího rychlé zkáze (vyhláška č. 61/1983 Sb.), pokud toto zboží zabírá nebo v průběhu přepravy zabíralo nejméně jednu polovinu objemu nákladového prostoru vozidla nebo jízdní soupravy,

e) přepravě živých zvířat,

f) přepravě pohonných hmot určených k plynulému zásobování čerpacích stanic pohonných hmot,

g) nakládce a vykládce letadel, lodí nebo železničních vagónů na vzdálenost nepřesahující 100 km,

h) přepravě poštovních zásilek,

i) jízdě bez nákladu, která je v souvislosti s jízdou podle písmen a) až h),

j) živelní pohromě,

k) jízdě vozidel ozbrojených sil, ozbrojených sborů a hasičských záchranných sborů,

l) přepravě chemických látek podléhajících teplotním změnám nebo krystalizaci,

m) výcviku řidičů,

n) odstranění havárií vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu,

§ 52 – Přeprava nákladu. Předměty umístěné ve vozidle musí být umístěny tak,

Nahrávám...
Nahrávám...