dnes je 1.3.2024

Input:

Co je předmětem školení BOZP

7.9.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.2
Co je předmětem školení BOZP

JUDr. Anna Janáková

Zaměstnavatel je podle ustanovení § 103 odst. 2 zákoníku práce povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána. Podívejme se na to, co se rozumí odbornými předpoklady a odbornými požadavky pro výkon práce.

Odborné předpoklady pro výkon práce

Odborné předpoklady pro výkon určitého druhu práce stanoví právní předpisy v zájmu zajištění odpovídající kvality práce, zabezpečení ochrany života a zdraví zaměstnanců a dalších osob a dodržení dalších pravidel, jejichž zachovávání odpovídá zájmům společnosti. Odborné předpoklady jsou stanoveny získáním určité odborné způsobilosti, úspěšným ukončením studia na příslušném stupni školy ve stanovené odbornosti aj.

Například práci řidiče taxislužby je podle ust. § 21c odst. 1zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, oprávněna vykonávat pouze osoba, která je držitelem oprávnění řidiče taxislužby (oprávnění řidiče taxislužby uděluje na žádost dopravní úřad příslušný podle místa trvalého, dlouhodobého, přechodného nebo jiného povoleného pobytu žadatele, pokud je žadatel starší 21 let a spolehlivý). Dále například podle ust. § 12vyhlášky č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách, je provozovatel nízkotlaké kotelny povinen zajistit, aby obsluhu kotlů odborně způsobilými pracovníky – topiči.

Předpoklady pro výkon práce mají obecnou platnost a týkají se všech zaměstnanců u všech zaměstnavatelů, kteří konkrétní práci vykonávají. Předpoklady bývají charakterizovány určitým vzděláním či stupněm kvalifikace, osvědčením znalostí apod. Odborné předpoklady nemůže měnit zaměstnavatel, k jejich změně může dojít pouze změnou příslušného právního předpisu, který je stanoví.

Pokud zaměstnanec všechny odborné předpoklady stanovené právní předpisy pro výkon práce nesplňuje, pak je nezpůsobilý k výkonu práce.

Odborné požadavky pro výkon práce

Odborné požadavky pro výkon určitého druhu práce stanoví sám zaměstnavatel, který je stanovuje tak, aby odpovídaly jeho zájmům a jeho podnikatelské činnosti.

Například zaměstnavatel stanoví jako odborný požadavek pro výkon práce obchodního zástupce firmy

Nahrávám...
Nahrávám...