dnes je 25.5.2024

Input:

Desatero zásad bezpečné práce ve zdravotnictví

18.3.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.20.3.1
Desatero zásad bezpečné práce ve zdravotnictví

Ing. Milan Tomeček, Ing. Jaromír Jaroš a kolektiv autorů

Při práci s chemickými přípravky a prostředky

K vyloučení otravy osob a znečištění životního prostředí působením nebezpečných látek a přípravků dodržuj následující zásady:

 1. Obsluhovat zařízení může jen pracovník s odpovídající kvalifikací, seznámený s účinky látek a přípravků a se zásadami první pomoci.

 2. Postupuj dle návodu k použití přípravků a pokynů uvedených v bezpečnostních listech.

 3. Používej příslušné OOPP dle druhu nebezpečné látky (přípravku) k ochraně pokožky, očí, dýchadel apod.

 4. Přípravky řádně uskladňuj v originálních obalech podle jejich druhů, a to odděleně od jiných výrobků.

 5. Nepřečerpávej tyto přípravky do lahví, obvykle používaných pro osvěžující nápoje.

 6. Při manipulaci s přípravky dbej, aby nedošlo k porušení jejich obalů, uzávěrů a označení.

 7. Neodkládej přípravky a obaly přípravků na místech, kde spolupracovník nepředpokládá jejich výskyt (např. stoly v šatnách, kancelářích).

 8. Chraň přípravky před povětrnostními vlivy.

 9. Zabraň proniknutí skladovaných přípravků do podloží a veřejné kanalizace.

 10. Prováděj řádnou očistu použitých OOPP, postřikovací techniky i předmětů a ploch ve skladovacím prostoru.

Při provozu zdravotnické techniky

 1. Nepoužívej zdravotnickou techniku bez seznámení s návodem pro jeho bezpečný provoz, obsluhu a údržbu.

 2. Vyžaduj, aby návod k obsluze byl k dispozici na pracovišti, kde se přístroj používá.
  Zkontroluj technický stav zařízení před jeho použitím.

 3. Nepoužívej zařízení s nefunkčními nebo poškozenými ochrannými zařízeními.

 4. Oděv měj řádně upnutý bez volně vlajících částí.

 5. Nikdy nevytahuj síťovou vidlici z pevné síťové zásuvky tahem za odpojitelný síťový přívod.

 6. Poškozené pevné síťové zásuvky, síťové vidlice a odpojitelné síťové přívody nech vyměnit.

 7. Tlakové láhve k dopravě plynů měj vždy řádně zajištěny proti pádu a převržení.

 8. Nepoužívej vadné sklo – skleněné aparatury, zejména aparatury pro vakuovou destilaci, které vykazují praskliny nebo škrábance – ihned vyřadit z provozu.

 9. Používej kvalitní, správně nabroušené a nepoškozené nástroje.

 10. Práci se zdravotnickou technikou věnuj dostatečnou pozornost.

Při práci s biologickým materiálem

 1. Na pracovištích s možným biologickým nebezpečím používej germicidní lampy.

 2. Příjem, vyšetření a zajištění životních funkcí prováděj pouze v příjmové místnosti nebo v prostoru k tomu určeném.

 3. Při příjmu a ošetřování pacientů ve zdravotnických zařízeních dodržuj hygienické požadavky.

 4. Používej pouze sterilní nástroje, sterilní pomůcky a rukavice, a to vždy jen pro jednu ošetřovanou fyzickou osobu.

 5. Zařízení,

Nahrávám...
Nahrávám...