dnes je 25.5.2024

Input:

Dočasná pracoviště

5.8.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.2.4
Dočasná pracoviště

Ing. Miloslav Kočí

Související právní předpisy:

  • Zák. č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména § 3.

  • Nař. vl. č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost ochranu zdraví při práci na staveništi, zejména příloha č. 1. část I, III.

Pracoviště na staveništi

Vybavení pro bezpečný výkon práce

Staveništěm se podle stavebního zákona rozumí místo, na kterém se provádí stavba nebo udržovací práce. Zhotovitel stavebních prací může zahájit práce, pokud staveniště jako pracoviště vybavil pro bezpečný výkon práce. Při přípravě projektu a realizaci stavby je povinen:

  • staveniště uspořádat podle dokumentace,

  • stanovit komunikace a prostory pro příchod a pohyb fyzických osob, umístění pracovišť, výrobních prostředků a zařízení,

  • určit a upravit plochy pro skladování, zvláště nebezpečných látek a materiálů,

  • zajistit řádné uskladňování materiálů, manipulaci s ním, odvoz a odstraňování odpadů včetně zbytků materiálů,

  • plnit podmínky pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů,

  • na staveništi udržovat čistotu a pořádek,

  • vést evidenci přítomnosti zaměstnanců a ostatních fyzických osob na staveništi,

  • zajistit spolupráci s jinými osobami.

Dále je povinen v zastavěném území hranice staveniště souvisle oplotit do výšky 1,8 m pro zabezpečení před přístupem nepovolaných osob a při tom brát ohled na sousední komunikace a související prostory s cílem co nejméně narušit provoz. Náhradní komunikace musí být vyznačeny a osvětleny a musí být zabezpečen bezpečný pohyb osob s pohybovým

Nahrávám...
Nahrávám...