dnes je 28.5.2024

Input:

Dokumentace o provedeném školení

23.9.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.8
Dokumentace o provedeném školení

JUDr. Anna Janáková

Povinnost vést dokumentaci o skolení

Zákoník práce v ust. § 103 odst. 3 stanoví, že zaměstnavatel je povinen určit způsob vedení dokumentace o provedeném školení. V jakém rozsahu bude dokumentace vedena, je zcela na rozhodnutí zaměstnavatele.

Potřebnost dokumentace

Dokumentace o provedeném školení slouží k tomu, aby zaměstnavatel mohl kdykoliv dokladovat, že dostál svým povinnostem vyplývajícím z ust. § 103 odst. 2 a odst. 3 zákoníku práce. Tedy že zaměstnavatel:

 1. určil obsah školení,
 2. určil četnost školení,
 3. určil způsob ověřování znalostí,
 4. stanovil periodicitu pravidelných školení, vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost,
 5. určil způsob vedení dokumentace,
 6. že zajistil školení (včetně ověření znalostí) každého konkrétního zaměstnance způsobem, který určil.

Dokumentace o provedeném školení slouží pro prokázání plnění zákonné povinnosti zaměstnavatele vyplývající z ust. § 103 odst. 2 a odst. 3 zákoníku práce kontrolním orgánům inspekce práce. Rovněž tato dokumentace poslouží v případě zproštění se odpovědnosti zaměstnavatelem za úraz vzniklý zaviněným porušením předpisů k zajištění BOZP zaměstnavatelem jako důkaz pro prokázání řádného proškolení zaměstnance. V neposlední řadě slouží zaměstnavateli k tomu, aby měl přehled o rozsahu, četnosti, obsahu a termínech školení svých zaměstnanců, kterážto činnost je důležitou součástí prevence rizik na úseku péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Vnitřní předpis (směrnice) zaměstnavatele

Z hlediska toho, co vše by měl zaměstnavatel ohledně organizace a dokumentace školení BOZP zajistit, lze doporučit přijetí vnitřního předpisu (směrnice) zaměstnavatele ohledně školení BOZP. Taková směrnice by měla řešit a obsahovat přijatá rozhodnutí zaměstnavatele ohledně shora bodů a) až f). Jako přílohy takové směrnice by bylo vhodné uvést osnovy školení (podrobně pojednává jiná kapitola) a to podle četnosti školení, kterou zaměstnavatel určil.

Plán školení BOZP

Je možné také doporučit stanovení plánu školení o předpisech BOZP, který by obsahoval časový harmonogram školení zaměstnanců o předpisech k zajištění BOZP podle četnosti a periodicity, kterou zaměstnavatel určil. Plán by měl obsahovat také způsob zajištění příslušného školení (lektora/školitele). Sledování plnění stanoveného plánu v takovém případě bude dávat zaměstnavateli aktuální přehled o tom, jak zajišťuje a jak probíhá školení ve smyslu shora uvedeného požadavku uvedeném pod písm. f).

Zpracování a využívání plánu při školení zaměstnanců je i jedním ze způsobů naplnění jedné ze všeobecných zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to "plánování", uvedené v ust. § 102 odst. 5 písm. g) zákoníku práce.

Záznam o provedeném školení BOZP

Základním dokladem o splnění povinnosti uvedené shora pod písm. f) je záznam o provedeném školení. Obsahové náležitosti a formu záznamu o úrazu si zvolí zaměstnavatel sám. Co vše do záznamu uvést je více méně určeno tím, jaké údaje a informace může zaměstnavatel potřebovat k tomu, aby prokázal, že školení provedl u konkrétních pracovníků v souladu s obsahem, četností a periodicitou, kterou zvolil.

Údaje, které by v záznamu měly být v každém případě, jsou především:

 • - označení zaměstnavatele, který školení zajišťoval,
 • - specifikace druhu školení podle určení a zaměření,
 • - odkaz na osnovu školení, podle které školení probíhalo (nejlépe připojení příslušné osnovy školení záznamu o provedeném školení k záznamu či vícero záznamů, bylo-li školení prováděno v několika skupinách),
 • - datum konání školení,
 • - identifikace a podpisy zaměstnanců, kteří byli školeni a jejichž znalosti získané školením byly ověřeny,
 • - identifikace školitele/lektora,
 • - podpis
Nahrávám...
Nahrávám...