dnes je 28.5.2024

Input:

Dozor Státní báňské správy nad bezpečností práce a provozu - základní informace

10.2.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.4
Dozor Státní báňské správy nad bezpečností práce a provozu – základní informace

Ing. Pavel Petrů, Ing. Milan Tomeček a kolektiv autorů

Úvod

V roce 1934 byl vedle báňských hejtmanství zřízen Ústřední báňský inspektorát pro kontrolu bezpečnostních zařízení v dolech. Vládním nařízením č. 146/1943 Sb. byla báňská inspekce zrušena a její úkoly přešly na státní báňskou správu. Tento stav, s drobnými změnami, zůstal až do r. 1954, kdy byl vládním nařízením č. 20/1954 Sb. ustaven zcela nezávislý Ústřední báňský úřad jako ústřední orgán státní správy, odpovědný vládě republiky, a obvodní báňské úřady.

Kompetenčním zákonem č. 2/1969 Sb. byl ustaven Český báňský úřad.

V roce 1972 byla rozšířena působnost státní báňské správy nad činnostmi prováděnými hornickým způsobem zákonem č. 24/1972 Sb., který zrušil vládní nařízení č. 20/1954 Sb.

Uvedené zákony zůstaly v platnosti až do roku 1988, kdy byl vydán zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) a zákon ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě.

V roce 2007 byla novelou zákona č. 61/1988 Sb. (doplněním části čtvrté) rozšířena působnost vrchního dozoru státní báňské správy o dozor nad bezpečností práce a provozu v podzemních objektech.

Státní báňská správa ČR plní úkoly, které jsou jí uloženy zákony a ostatními obecně závaznými právními předpisy.

Vrchní dozor je vykonáván orgány státní báňské správy nad

 • hornickou činností,

 • činností prováděnou hornickým způsobem,

 • požární ochranou v podzemí,

 • dodržováním pracovních podmínek

  • v hornických organizacích

  • při výrobě výbušnin

  • při používání výbušnin k trhacím pracím a ohňostrojným pracím

 • nakládáním s těžebním odpadem

 • podzemními objekty

 • řádným odváděním úhrad za dobývací prostor a vydobyté vyhrazené nerosty

Organizace státní báňské správy

Státní báňská správa je organizována jako dvouinstanční orgán státní správy. Orgány státní báňské správy jsou Český báňský úřad (dále jen "ČBÚ“) a obvodní báňské úřady (dále jen "OBÚ“).

Český báňský úřad v Praze je ústřední orgán státní báňské správy České republiky. V čele Českého báňského úřadu je předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda České republiky. Koordinační a informační funkci jeho vztahu k vládě ČR zajišťuje ministr průmyslu a obchodu. Předseda Českého báňského úřadu odpovídá za řízení celé státní báňské správy.

V organizační struktuře má Český báňský úřad 2 sekce, v jejichž čele stojí ředitelé sekcí.

Sekci báňsko-technickou tvoří:

Odbor I. – dobývání energetických surovin a bezpečnosti podzemních staveb,

Odbor II. – dobývání nerudných surovin a nakládání s výbušninami.

Sekci právně-ekonomickou tvoří:

Odbor III. – právní a legislativní spolu s pracovištěm kompatibility s právem EU

Odbor IV. – ekonomiky a správy majetku

Odbor V. – rozvoje státní báňské správy

Odborné a poradní orgány v rámci státní báňské správy

Obvodní báňské úřady (OBÚ)

V prvé instanci vykonává státní báňskou správu devět obvodních báňských úřadů, jejichž sídla jsou v Kladně, v Plzni, v Sokolově, v Trutnově, v Brně, v Mostě, v Příbrami, v Ostravě a v Liberci. V čele obvodního báňského úřadu je předseda. Obvody působnosti jednotlivých obvodních báňských úřadů jsou přizpůsobeny rozsahu činnosti, která spadá do jejich působnosti. Stanoví je Český báňský úřad obecně závazným právním předpisem.

Působnost orgánů státní báňské správy

Základními předpisy, které upravují působnost orgánů SBS, jsou:

zákon č. 44/1988 Sb.,

zákon č. 61/1988 Sb.

Zákon č. 61/1988 Sb., zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje:

 • podmínky pro provádění hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem,

 • podmínky pro nakládání s výbušninami a s výbušnými předměty,

 • podmínky pro bezpečné provozování podzemních objektů,

 • podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví osob, bezpečnost provozu a ochranu pracovního prostředí, organizaci a působnost orgánů státní báňské správy.

Nakládání s výbušninami

Tento zákon se též vztahuje na výbušniny, pokud přešly z držení ozbrojených sil České republiky (zákon č. 219/1999 Sb.), ozbrojených bezpečnostních sborů (zákon č. 283/1991 Sb., zákon č. 555/1992 Sb.), zpravodajských služeb České republiky (zákon č. 289/2005 Sb., zákon č. 153/1994 Sb., zákon č. 154/1994 Sb.), Generálního ředitelství cel (zákon č. 185/2005 Sb.) nebo Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva (zákon č. 156/2000 Sb.), do držení organizací oprávněných s výbušninami nakládat podle tohoto zákona.

Tento zákon se nevztahuje na výbušniny, výbušné předměty a pomůcky, které drží pro své potřeby ozbrojené síly České republiky, ozbrojené bezpečnostní sbory, zpravodajské služby České republiky, Generální ředitelství cel, Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva nebo Hasičský záchranný sbor České republiky pro výkon služby, a výbušniny, výbušné předměty a pomůcky, které drží pro své potřeby ozbrojené síly a sbory jiných států při jejich pobytu na území České republiky, při průjezdu přes území České republiky nebo při přeletu nad územím České republiky, vyplývá-li to z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, střelivo a vojenskou munici, podzemní objekty, které podléhají dozoru Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra, Ministerstva dopravy a Ministerstva spravedlnosti.

Stanoví-li tento zákon, horní zákon nebo předpisy vydané k jejich provedení požadavky na kvalifikaci, odbornou způsobilost nebo jiné požadavky pro výkon činností podle tohoto nebo horního zákona, považují se tyto požadavky za splněné také tehdy, pokud fyzická osoba předloží doklad o odborné kvalifikaci, popřípadě další doklady, vydané příslušným orgánem členského státu Evropské unie nebo jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen "členský stát Evropské unie“) nebo Švýcarské konfederace, v souladu se zákonem o uznávání odborné kvalifikace (zákon č. 18/2004 Sb.).

Výbušniny a pomůcky se uvádějí na trh podle zákona č. 22/1997 Sb., pokud tento zákon nestanoví jinak; pyrotechnické výrobky se uvádějí na trh podle zákona č. 156/2000 Sb.

 • Výroba výbušnin a pomůcek

Ministerstvo průmyslu a obchodu vydává závazné stanovisko k žádosti o vydání koncesované živnosti na výzkum, vývoj, výrobu, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin podle zvláštního právního předpisu (§ 52 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).

 • Uvádění výbušnin a

Nahrávám...
Nahrávám...