dnes je 21.6.2024

Input:

Evakuace

18.3.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.4.4
Evakuace

Ing. Milan Tomeček, Ing. Jaromír Jaroš a kolektiv autorů

Definice evakuace

Evakuace je souhrn organizačních a technických opatření zabezpečujících přemístění osob (ale i zvířat a věcí) z míst ohrožených mimořádnou událostí do bezpečných míst.

Účel evakuace

Evakuace umožňuje zmírnění následků mimořádné události. Evakuace je určena především charakterem mimořádné události a dispozičním časem (časové možnosti k jejímu provedení).

Evakuační plán

Opatření pro případ evakuace se stanoví v evakuačním plánu, který zpracuje ten, kdo evakuaci organizuje; pro pracoviště jej zpracuje zaměstnavatel v rámci opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí. Pokud se týče obsahu a struktury evakuačního plánu, lze doporučit, aby se řídil požárním evakuačním plánem, který je regulován požárními předpisy.

Požární evakuační plán

Pro případ evakuace z důvodu požáru je požární evakuační plán upraven ve vyhlášce č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). V ust. § 33 stanoví, že požární evakuační plán upravuje postup při evakuaci osob, zvířat a materiálu z objektů zasažených nebo ohrožených požárem. Zpracovává se pro objekty a prostory, ve kterých jsou složité podmínky pro zásah nebo kde se provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím a v případě, že tak stanoví dokumentace požární ochrany zpracovaná na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti, i pro další provozované činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím (viz část 8/2.4 této publikace).

Obsah požárního evakuačního plánu

Požární evakuační plán obsahuje

  1. určení osoby, která bude organizovat evakuaci, a místo, ze kterého bude evakuace řízena,

  2. určení osob a prostředků, s jejichž pomocí bude evakuace prováděna,

  3. určení cest a způsobu evakuace, místa, kde se evakuované osoby, popřípadě zvířata budou soustřeďovat, a určení zaměstnance, který provede kontrolu počtu evakuovaných osob,

  4. způsob zajištění první pomoci postiženým osobám,

  5. určení místa, na kterém se bude soustřeďovat evakuovaný materiál, a určení způsobu jeho střežení,

  6. grafické znázornění směru únikových cest v jednotlivých podlažích.

Grafické znázornění únikových cest

Grafické znázornění směru únikových cest se umísťuje na dobře viditelném a trvale přístupném místě v jednotlivých podlažích objektů a zařízení.

Zastavení práce

Specifikum evakuace zaměstnanců z pracoviště v sobě

Nahrávám...
Nahrávám...