dnes je 23.10.2021

Input:

Historie legislativy týkající se nemocí z povolání. Novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., aneb proč novelizujeme českou legislativu

12.2.2020, , Zdroj: BOZPprofi (www.bozpprofi.cz), Délka videa: 00:31:22

Chystaná novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., zapracovává nové evropské směrnice týkající se expozičních limitů chemických látek pro pracovní prostředí a upravuje také limity pro lokální svalovou a celkovou fyzickou zátěž. Jaké byly pro tuto úpravu důvody, co bude znamenat pro praxi na pracovištích a zejména zařazování prací do kategorií? Jaký se očekává vliv nových limitů na předcházení poškození zdraví osob z práce? Jaké jsou širší souvislosti ohrožení zdraví z práce, kde jsou přítomny rizikové faktory, které byly novelou upraveny a jaký celkový vliv má práce s těmito faktory na českou pracující populaci?

Kapitoly videa

Lektor

MUDr. Miroslava Hornychová, CSc

Po ukončení studia na Lékařské fakultě hygienické UK v roce 1979 nastoupila na interní aspiranturu v oboru hygiena do Státního zdravotního ústavu. Kandidátskou disertační práci obhájila v roce 1983 na téma: „Pozdní neurotoxicita jako jedno s kritérií hodnocení rizika chemických látek.“ Od roku 1982 je odborným pracovníkem Centra hygieny práce a pracovního lékařství.

Specializovanou způsobilost k výkonu povolání lékaře získala v oboru veřejné zdravotnictví a na VŠCHT Pardubice absolvovala postgraduální studium se specializací průmyslová toxikologie.

Od roku 2008 vede oddělení chemických látek SZÚ, které především hodnotí přípravky na ochranu rostlin a biocidní přípravky jako nezbytnou část pro vydání povolení k uvedení na trh.

Od roku 2007 je předsedkyní Komise pro stanovení přípustných expozičních limitů a nejvyšších přípustných koncentrací v pracovním prostředí a členkou Pracovní skupiny pro expoziční limity chemických látek v pracovním prostředí při Radě vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

V letech 2009 -2015 byla Komisí EU jmenována členem Vědeckého výboru pro limitní hodnoty expozice chemickým činitelům při práci (SCOEL).

Vědecko-výzkumná činnost

1983 – 1996

práce na mezinárodním experimentálním projektu (srovnání mezi laboratořemi) v rámci neurotoxikologického programu WHO/IPCS ukončené vypracováním metodiky neurotoxicita na hlodavcích (metoda B.43 Nařízení Komise (ES) č. 440/2008).

1994 – 1996

navrhovatelkou a odpovědnou řešitelkou grantu IGA (1857-3) Druhý stupeň screeningu neurotoxicity zvl. s ohledem na detekci smyslového aparátu.

1997 – 1999

navrhovatelkou a odpovědnou řešitelkou grantu IGA (3993-3) Neurotropní účinky riazolových fungicidů a jiných derivátů triazolu.

Pedagogická činnost

Na agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně přednáší v předmětu Ochrana životního prostředí v rostlinolékařství.

Nahrávám...
Nahrávám...