dnes je 25.5.2024

Input:

Identifikace a prevence rizik

13.7.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.9
Identifikace a prevence rizik

Všeobecné zásady

Stanovení rizikovosti je řada logických kroků usnadňujících zjistit systematickým způsobem rizika vznikající u zařízení, objektů nebo činností. Po stanovení rizikovosti následuje, pokud to je nezbytné, snížení rizikovosti. Pokud je tento postup opakován, vzniká opakovací postup pro odstranění rizik a uskutečnění bezpečnostních opatření.

Pro vypracování analýz rizik jednotlivých pracovních činností byla použita metodika britské normy BS 8800 a zásady postupu stanovení rizikovosti uvedené v ČSN EN ISO 14 121-1.

Vlastní analýzy zjišťují:

 • které energie (mechanická, tepelná, elektrická atd.) se při hodnocení pracoviště nebo činnosti vyskytují a

 • za jakých specifických provozních a pracovních podmínek mohou tyto energie ohrozit zaměstnance.

Při stanovení míry rizika, stupně ohrožení se vychází z předpokladu, že technická závada, nedostatek bránící bezpečnému užívání, je nepřípustná. Takovéto nedostatky je třeba řešit neprodleně, nelze je tolerovat.

Základní pojmy

Nebezpečí – je podstatná, ale skrytá vlastnost nebo schopnost něčeho (materiálu, stroje, pracovní činnosti), která může způsobit poškození člověka nebo majetku a tím i vzniku škody

Rizikový faktor (riziko) – zdroj možného zranění nebo poškození zdraví. Slovo riziko je obecně používáno ve spojení s dalšími slovy, která definují původ nebo charakter očekávaného zranění nebo poškození zdraví: riziko elektrického šoku, riziko rozdrcení, riziko otravy, atd.

Riziková situace – jakákoli situace, v níž je osoba vystavena jednomu nebo více rizikovým faktorům

Rizikovost – kombinace pravděpodobnosti a rozsahu možného zranění nebo poškození zdraví v určité rizikové situaci

Stanovení rizikovosti – zevrubný odhad pravděpodobnosti a rozsahu možného zranění nebo poškození zdraví v určité rizikové situaci za účelem výběru přiměřených bezpečnostních opatření

Ohrožení – pokud stroje, materiál, technologie či pracovní činnosti obsahují určité nebezpečí a uvedou se do provozu a pokud je tomuto riziku vystaven člověk nebo prostředí, jedná se o ohrožení

Poškození – fyzické zranění a/nebo poškození zdraví nebo majetku

Riziková událost – událost, která může být příčinou poškození

Zbytková rizikovost – rizikovost, která zůstává i po uskutečnění bezpečnostních opatření

Nebezpečný prostor – jakýkoli prostor uvnitř nebo vně stroje, kde je osoba vystavena nebezpečí úrazu nebo poškození zdraví. Rizikový faktor, který způsobuje ohrožení zdraví, je v této definici buď:

 • nepřetržitě přítomný během předpokládaného použití stroje (pohyb nebezpečných pohyblivých částí, elektrický oblouk při svařování atd.),

 • nebo se může objevit neočekávaně (neúmyslné či samovolné spuštění apod.)

Metodický postup

Vyhledávání a hodnocení rizik a pracovní zátěže zaměstnanců je prováděno v těchto krocích:

 1. Stanovení pracovních oborů a činností

  V závislosti na stanovení cílů se určí postup hodnocení (pracovní činnost, profese)

 2. Vyhledávání rizik a pracovní zátěže

  Hodnocení současného stavu ve vztahu ohrožení zdraví zaměstnanců (např. energie, příp. látky, které mohou nepříznivě působit na lidský organismus) využitím:

  1. přímých metod – pravidelnou kontrolou zařízení

  2. nepřímých metod – hodnocením úrazovosti a nemocnosti zaměstnanců
 3. Přijetí opatření
  Opatření mohou být:

  1. technická

  2. organizační
  3. personální
 4. Přezkoušení účinnosti

  1. průběžné kontroly

  2. kontroly účinnosti
  3. potvrzení nebo změna opatření

Výběr rizikových faktorů

Pro zjištění různých rizikových faktorů je nutno předvídat všechny situace, které by mohly vést ke zranění nebo poškození zdraví, způsobené těmito faktory.

Za tím účelem se musí vzít v úvahu:

 1. činnost osob ve vztahu ke všem fázím pracovního procesu,

 2. různé možné stavy zařízení a činnosti,
  1. běžný provoz – dodržování pracovních a technologických postupů,

  2. selhání funkce, jako např.:
   • selhání jedné nebo více součástí,

   • vnější poruchy,

   • chyba v projektu,

   • přerušení dodávky energie,

   • ztráta ovládání zařízení obsluhou,

 3. předvídatelné případy, kdy by mohlo dojít k nesprávnému použití zařízení či provozního postupu, např.:

  • předvídatelné nesprávné chování, které je výsledkem běžné neopatrnosti, není však výsledkem záměrného nesprávného používání zařízení nebo pracovního postupu,

  • bezděčné chování osoby v případě selhání, nehody, poruchy atd.,

  • chování, jež je výsledkem použití cesty nejmenšího odporu při provádění nějakého úkonu,

  • náhlá změna zdravotního stavu obsluhy.

Popis rizikových faktorů

Účelem této kapitoly je identifikovat a popsat (pomocí podstaty nebo důsledků) různé rizikové faktory, které přicházejí v úvahu, aby se usnadnila analýza rizika, kterou je nutno provést zejména při stanovení rizikovosti.

Mechanické riziko

Mechanické riziko je obecné označení pro všechny fyzikální faktory, které mohou vyvolat zranění mechanickou činností.

Mechanické riziko může být způsobeno předměty, nářadím, zařízením nebo pracovní činností:

Nechráněné pohyblivé části strojů:

 • přimáčknutí, rozdrcení,

 • ustřižení,

 • pořezání, useknutí,

 • píchnutí, nabodnutí,

 • naražení,

 • zachycení, vtažení.

Části strojů s nebezpečnými povrchovými plochami:

 • ostré hrany,

 • rohy,

 • břity,

 • drsné plochy.

Pohyblivé dopravní prostředky, pohyblivé pracovní prostředky:

 • najetí,

 • naražení,

 • přimáčknutí,

 • rozdrcení,

 • přejetí,

 • převrácení,

 • pád nákladu.

Nekontrolované pohyblivé části:

 • sklopné části,

 • kývavé části,

 • valivé části,

 • smykové části,

 • uvolněné padající části,

 • odletující části,

 • unikající média pod tlakem.

Pád na rovině, uklouznutí, klopýtnutí, špatné našlápnutí:

 • znečištěný povrch (oleje, mastnota),

 • vlivy povětrnosti a počasí (led, sníh),

 • nerovnost,

 • výškový rozdíl,

 • poškozené předměty,

 • nevyhovující hladké plochy,

 • nevhodný tvar a velikost plochy.

Pád z výšky nebo do hloubky:

 • nezakryté otvory,

 • nedokonalé ohrazení (zábradlí),

 • nebezpečný výstup na zvýšené pracoviště.

Elektrické riziko

Elektrické riziko může způsobit zranění nebo smrt účinkem elektrického proudu nebo popálením. To může být způsobeno:

 1. dotykem osob:

  • s živými částmi, tj. částmi, které jsou běžně pod napětím (přímý dotyk),

  • s částmi, které se staly živými následkem špatným podmínek, zvláště jako výsledek poruchy izolace (nepřímý dotyk),

 2. přiblížením osob k živým částem, zvláště v případě vysokého, velmi vysokého či zvláště vysokého napětí,

 3. nevhodnou izolací pro předvídatelné podmínky,

 4. elektrostatickými jevy, jako je kontakt osob s nabitými částmi,

 5. tepelným zářením nebo jinými jevy, jako je odlet roztavených částic, chemické účinky zkratů, přetížení apod.

Tepelné riziko

Tepelné riziko může způsobit:

 • popálení nebo opaření a jiná zranění od předmětů nebo materiálů o velmi vysoké nebo nízké teplotě, plamenů, výbuchů nebo popálení nebo opaření vlivem radiace tepelných zdrojů,

 • poškození zdraví, jež je způsobeno horkým nebo chladným pracovním prostředím.

Rizika vytvářená hlukem

Hluk může způsobit:

 • permanentní ztrátu sluchu,

 • hučení v uších,

 • únavu, stres atd.,

 • další poruchy, jako je ztráta rovnováhy, ztráta vědomí atd.,

 • rušení přenosu řeči, zvukových signálů apod.

Rizika vytvářená vibracemi

Vibrace mohou být přenášeny na celé tělo a zvláště na ruce a paže (používání ručního nářadí).

Intenzivní vibrace (nebo méně intenzivní vibrace působící po dlouhou dobu) mohou způsobit vážné poruchy (vaskulární poruchy, jako jsou bílé prsty, neurologické poruchy, poruchy kloubů, bolesti v kříži apod.).

Rizika vytvářená zářením

Ohrožení zdraví jsou produkována rozličnými zdroji neionizačního nebo ionizačního záření:

 • nízkofrekvenčního,

 • vysokofrekvenčního,

 • infračerveného,

 • viditelného,

 • ultrafialového,

 • paprsků X a gama,

 • alfa, beta paprsků a svazků elektronů nebo iontů,

 • neutronů,

 • lasery.

Rizika vytvářená materiály a látkami

Materiály a látky zpracované, používané nebo vylučované při pracovní činnosti a specifické materiály používané ke konstrukci zařízení atd. mohou vytvářet několik různých rizikových situací:

 • ohrožení vyvolaná kontaktem nebo požitím kapalin a kontaktem nebo inhalací plynů, mlh, kouřů a prachů, které mají škodlivé, toxické, žíravé nebo dráždivé účinky,

 • ohrožení způsobená požárem nebo výbuchem,

 • biologické (např. plíseň) a mikrobiologické ohrožení zdraví (virové nebo bakteriální).

Zanedbání ergonomických zásad

Nevhodné přizpůsobení zařízení lidským vlastnostem a schopnostem se může projevit:

 • fyziologickými účinky vyplývajícími například z nezdravé polohy těla nebo nadměrného nebo opakovaného přetížení atd.,

 • psycho-fyziologickými účinky spojenými s duševním přetížením nebo

Nahrávám...
Nahrávám...