dnes je 13.7.2024

Input:

Informace o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v evropském právu a v Mezinárodní organizaci práce

26.9.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.1.1
Informace o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v evropském právu a v Mezinárodní organizaci práce

JUDr. Anna Janáková

Rámcová směrnice 89/391/EHS

Rámcová směrnice č. 89/391/EHS, o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci, (podrobněji viz podkapitola 3.3.2.3 této příručky), která byla vydána za účelem zavádění opatření ke zlepšení BOZP zaměstnanců při práci, ve svých úvodních ustanoveních v článku 1 zdůrazňuje, že k tomuto účelu mimo jiné reguluje informování, projednávání, a školení zaměstnanců a jejich zástupců.

Článek 10 – informování zaměstnanců

Speciálně otázkám informování zaměstnanců o rizicích a opatřeních proti jejich působení se věnuje článek 10 směrnice 89/391/ EHS. Ukládá zaměstnavateli, aby přijal vhodná opatření, aby zaměstnanci nebo jejich zástupci v podniku nebo závodě získali v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo zvyklostmi, s přihlédnutím mimo jiné k velikosti podniku nebo závodu, všechny informace o:

a) bezpečnostních a zdravotních rizicích, o ochranných a preventivních opatřeních týkajících se jak celého podniku nebo závodu, tak každého druhu pracovního místa nebo povolání;

b) opatřeních přijatých pro poskytování první pomoci, zdolávání požáru a evakuace zaměstnanců při vážném a bezprostředním nebezpečí.

Zaměstnavateli je dále uloženo, aby přijal vhodná opatření, aby zaměstnavatelé zaměstnanců jiných podniků nebo závodů vykonávajících práci v jeho podniku nebo závodě, byli v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo zvyklostmi náležitě informováni o záležitostech uvedených shora pod písm. a) a b) určených pro dotyčné zaměstnance.

Zaměstnavatel je dále povinen přijmout vhodná opatření, aby zaměstnanci určení pro provádění činností týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců nebo zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci měli při plnění svých úkolů a v souladu s vnitrostátními právními předpisy přístup k hodnocení rizik a k přijatým ochranným opatřením, k evidenci pracovních úrazů, a k informacím

Nahrávám...
Nahrávám...