dnes je 20.6.2024

Input:

Integrovaný záchranný systém

18.3.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.3.2
Integrovaný záchranný systém

Ing. Milan Tomeček, Ing. Jaromír Jaroš a kolektiv autorů

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému

Globálně jsou otázky zdolávání mimořádných událostí řešeny v rámci složek integrovaného záchranného systému, kdy jeho základní složky zajišťují nepřetržitou pohotovost pro příjem ohlášení vzniku mimořádné události, její vyhodnocení a neodkladný zásah v místě mimořádné události.

Definice integrovaného záchranného systému

Integrovaný záchranný systém je koordinovaný postup jeho složek (záchranářských a dalších subjektů) při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací. Integrovaný záchranný systém se použije v přípravě na vznik mimořádné události a při potřebě provádět současně záchranné a likvidační práce dvěma anebo více složkami integrovaného záchranného systému.

Složky integrovaného záchranného systému

Základní složky

Integrovaný záchranný systém je tvořen základními složkami a ostatními složkami. Základními složkami integrovaného záchranného systému jsou:

  • Hasičský záchranný sbor České republiky (včetně závodních nebo jakých jednotek požární ochrany),

  • zdravotnická záchranná služba,

  • Policie České republiky.

Základní složky integrovaného záchranného systému zajišťují nepřetržitou pohotovost pro příjem ohlášení vzniku mimořádné události, její vyhodnocení a neodkladný zásah v místě mimořádné události; za tímto účelem rozmísťují své síly a prostředky po celém území České republiky.

Při zajišťování přivolání odborné pomoci v případě mimořádné události zákoník práce v ust. § 102 odst. 6 vyjmenovává právě shora uvedené základní složky integrovaného záchranného systému. V citovaném ustanovení je však použito slovo "zejména“. Zda bude vyžadovat přivolání i jiných složek (například obecní policie apod.), stanoví zaměstnavatel ve svém opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí (podle druhu a závažnosti mimořádné události.

Ostatní složky

Ostatní složky integrovaného záchranného systému jsou například:

  • vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil,

  • ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory a záchranné sbory,

  • orgány ochrany veřejného zdraví,

  • havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby,

  • zařízení civilní ochrany,

  • neziskové organizace, sdružení občanů, další fyzické a právnické osoby, které lze využít k záchranným a likvidačním pracím.

Ostatní složky integrovaného záchranného systému poskytují při záchranných a likvidačních pracích plánovanou pomoc na vyžádání.

Záchranné a likvidační práce

Záchrannými pracemi se rozumí činnost k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí, a vedoucí k přerušení jejich příčin; likvidačními pracemi jsou činnosti k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí.

Poplach

Složky integrovaného záchranného systému jsou při zásahu povinny se řídit příkazy velitele zásahu. Velitel zásahu vyhlašuje po příjezdu na místo události stupeň poplachu podle poplachového plánu integrovaného záchranného systému (či hasičského záchranného sboru kraje). Podle závažnosti mimořádné události se rozlišují poplachové stupně 1. až 3. a zvláštní stupeň poplachu.

Poplachové stupně

Koordinace záchranných a likvidačních prací

Pokud velitel zásahu vyhlásí nejvyšší, zvláštní stupeň poplachu, či pokud je o to velitelem zásahu požádán,

Nahrávám...
Nahrávám...