dnes je 19.6.2024

Input:

Jiné právní předpisy mající souvislost s posudkovou péčí

9.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.3.2
Jiné právní předpisy mající souvislost s posudkovou péčí

JUDr. Anna Janáková

Vývoj v legislativě

V době platnosti směrnice Ministerstva zdravotnictví č. 49/1967 Věstníku MZd, o posuzování zdravotní způsobilosti k práci, která regulovala lékařské prohlídky ve vztahu k práci před zdravotnickou reformou uskutečněnou v roce 2011, byla přijata řada speciálních právních úprav týkajících se posuzování zdravotní způsobilosti a lékařských prohlídek ve vztahu k práci, službě či činnosti.

Zachování platnosti dosavadních speciálních úprav

Právní úprava posudkové péče a pracovnělékařských služeb realizovaná zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, která spolu s prováděcí vyhláškou o pracovnělékařských službách shora citovanou směrnici zcela nahradila, je koncipována tak, že právní úprava týkající se posuzování zdravotního stavu ve vztahu k práci (službě) či k činnosti, obsažená v těchto jiných právních předpisech, vydaných od šedesátých let do doby vydání zákona o specifických zdravotních službách, bude platit i nadále v plném rozsahu. Tak to také vyjádřil komentář k ust. § 41§ 51 v důvodové zprávě k návrhu zákona o specifických zdravotních službách, zpracovaný předkladatelem – Ministerstvem zdravotnictví.

Odkazy na jiné právní předpisy v zákoně č. 373/2011 Sb.

Tento záměr je zrealizován v hlavě IV zákona č. 373/2011 Sb., která upravuje posudkovou činnost a lékařské posudky, pracovnělékařské služby a posuzování nemocí z povolání tak, že obsahuje odkaz na jiné právní předpisy celkem třicet čtyři krát a to zpravidla formulací "nestanoví-li jiný právní předpis jinak"; pouze jednou je však pod čarou uveden konkrétní jiný právní předpis, a to zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění (§ 50 zákona č. 373/2011 Sb.). Právních předpisů upravujících posudkovou činnost či prohlídky ke vztahu k práci je celá řada.

Přehled jiných právních předpisů

Níže uvedený přehled by měl posloužit uživateli, aby se v těchto jiných právních předpisech ohledně zdravotní způsobilosti či lékařského posudku zorientoval, případně posoudil, zda se dotýkají jeho práce či činnosti.

  • Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.

  • Vyhláška Ministerstva vnitra č.  226/2019 Sb., o zdravotní způsobilosti ke službě v bezpečnostních sborech.

  • Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, § 36 odst. 2, § 40 odst. 4. Zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), § 21 odst. 7§ 29 odst. 6. Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, § 3 odst. 2 a odst. 3.

  • Vyhláška Ministerstva obrany č. 357/2016 Sb. o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby.

  • Vyhláška Ministerstva obrany č. 282/1999 Sb., o posouzení zdravotní způsobilosti vojenského leteckého personálu.

  • Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii.

  • Vyhláška Ministerstva vnitra č. 444/2008 Sb., o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání

Nahrávám...
Nahrávám...