dnes je 25.5.2024

Input:

Komu se poskytuje instruktáž o BOZP

30.11.1999, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.2
Komu se poskytuje instruktáž o BOZP

7.8.2015

Zaměstnanci

Zásadně se informace o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (instruktáž) poskytují zaměstnancům, jimž je právo na informace o rizicích práce a o opatřeních na ochranu před jejich působením garantováno zákoníkem práce (§ 106 odst. 1 zákoníku práce).

Zákoník práce však zdůrazňuje některé skupiny zaměstnanců. Povinnost poskytnout dostatečné a přiměřené informace o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, které se týkají pracoviště práce níže uvedených osob, výslovně uvádí a zdůrazňuje zákoník práce v ust. § 103 odst. 1 písm. g):

Zaměstnanci na dobu určitou

  1. zaměstnanci v pracovním poměru na dobu určitou (do této skupiny patří v návaznosti na ust. § 77 zákoníku práce také zaměstnanci pracující na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti na dobu určitou),

Zaměstnanci agentury práce

  1. zaměstnanci agentury práce dočasně přidělení k výkonu práce k jinému zaměstnavateli (ust. § 307a až 309 zákoníku práce a ust. § 14, 58 až 66 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti),

Mladiství zaměstnanci

  1. mladiství zaměstnanci (podle ust. § 350 odst. 2 zákoníku práce jsou to zaměstnanci mladší než 18 let).

Skupiny zaměstnanců uvedené pod písm. a) a b) bývají v praxi znevýhodněny tou skutečností, že se na pracovištích zaměstnavatele vyskytují jen dočasně, po kratší časové období; mají málo času na adaptaci. Zaměstnavatelé mají sklon podceňovat jejich teoretické a praktické vybavení na kratší časově vymezený pracovní úvazek či působení.

Skupina mladistvých zaměstnanců uvedených pod písm. c) je charakteristická tím, že s ohledem na věk nemusí být dostatečně duševně vyspělá, má sklon k podceňování a riskování, a z toho důvodu vyžaduje zvláštní péči a zacházení a zvláště důraz na srozumitelnost informací, které jsou jim poskytovány.

Zaměstnankyně

Zákoník práce zvláště dál uvádí obsah informací o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, o kterých mají být zaměstnankyně ve fertilním věku instruovány (ust. § 103 odst. 1 písm. h) zákoníku práce).

Jestliže při práci přichází v úvahu expozice rizikovým faktorům poškozujícím plod v těle matky, je zaměstnavatel povinen je o tom informovat.

Těhotné zaměstnankyně, zaměstnankyně, které kojí, a zaměstnankyně-matky do konce devátého měsíce po porodu je zaměstnavatel povinen obeznámit s riziky a jejich možnými účinky na těhotenství, kojení nebo na jejich zdraví.

Zaměstnanci jiného zaměstnavatele

Zaměstnavatel je (podle ust. § 103 odst. 1 písm. g) zákoníku práce) povinen instruovat o BOZP zaměstnance jiného zaměstnavatele vykonávajícího práce na jeho pracovištích. Tito zaměstnanci musí obdržet před zahájením práce vhodné a přiměřené informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a evakuace fyzických osob v případě mimořádných událostí (ust. § 103 odst. 1 písm. g) zákoníku práce). Informace a opatření přitom mohou vycházet jak z ustanovení příslušných předpisů, tak z činnosti zaměstnavatele na úseku BOZP. U těchto osob se však nejedná o školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, ale o poskytování informací a pokynů, tedy o instruktáž.

Osoby, které se s vědomím zaměstnavatele zdržují na jeho pracovištích

Starý zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve svém ust. § 135 (Účast pracovníků na zajišťování BOZP) stanovil povinnosti pracovníkům na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dodržovat předpisy a pokyny BOZP, používat OOPP, účastnit se školení a výcviku a lékařským prohlídkám, oznamovat nedostatky a závady na úseku BOZP). V  návaznosti na to starý zákoník práce stanovil, že stejná ustanovení ukládající povinnosti pracovníkům platí přiměřeně o

Nahrávám...
Nahrávám...