dnes je 25.5.2024

Input:

Konstrukce testů v oblasti BZOP

15.8.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.5.2.1
Konstrukce testů v oblasti BZOP

PhDr. Vladimír Janák, CSc.

a) Pro správnou konstrukci a tvorbu testů z oblasti BZOP je třeba nejprve vymezit oblasti znalostí, jež chceme měřit.

Zdá se to být triviální záležitostí, ale není tomu tak. Pro určení nutných znalostí z BOZP a PO pro pracovníky různých profesí by mělo být shromážděno několik odborníků, kteří by ve vzájemné interakci měli stanovit základní oblasti, nutné pro zajištění bezpečnosti práce a PO v podniku. Jistě by se na určení stěžejních oblastí měl zúčastnit: (1) vedoucí (ředitel) podniku, nebo jeho zástupce, (2) bezpečnostní odborník – osoba odborně způsobilá k prevenci rizik, nebo poskytovatel pracovnělékařských služeb (3) metodolog – statistik a (4) zástupci pracovníků (zástupce pro otázky BOZP, zástupci odborové organizace). Ti by měli vymezit hlavní oblasti, nutné okruhy znalostí, a operacionalizovat test. Tedy určit oblasti, jež by měly být do základních znalostí z BOZP zahrnuty a stanovit otázky, které pod daný tematický okruh spadají. To se týká jak teoretických základů bezpečnosti práce, tak posouzení praktických důsledků absence těchto vědomostí, jejich rozčlenění do logicky souvisejících trsů a okruhů otázek.

b) Vytvoření kompletního seznamu položek, které měří dané znalosti ve vymezeném okruhu, významově obsahovém trsu. Je možné inspirovat se podobnými testy bezpečnosti práce v relevantních typech podniků, e-learningových testech atp.

c) Posouzení důležitosti jednotlivých položek – otázek pro praktické dodržování bezpečnosti v organizaci. Jedná se o relevantnost otázek (znalostí) vzhledem k bezpečnému provozu, dodržování zákonnosti, ochrany zdraví apod. Dále o posouzení významu (důležitosti)

Nahrávám...
Nahrávám...