dnes je 24.2.2024

Input:

Kontrola odborových orgánů

15.3.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

2.5.30.1
Kontrola odborových orgánů

 

Kontrola odborových orgánů

 

I. Úvod

 

1.1 Kontrolu odborových orgánů upravuje zákon 262/2006 Sb. - zákoník práce

 

1.2 Odborové organizace mají právo vykonávat kontrolu nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u jednotlivých zaměstnavatelů. Zaměstnavatel je povinen odborové organizaci umožnit výkon kontroly a za tím účelem jí:

- ­ zajistit možnost prověření toho, jak zaměstnavatel plní své povinnosti v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a zda soustavně vytváří podmínky pro bezpečnou a zdraví neohrožující práci,

- ­ zajistit možnost pravidelně prověřovat pracoviště a zařízení zaměstnavatelů pro zaměstnance a kontrolovat hospodaření zaměstnavatelů s osobními ochrannými pracovními prostředky,

- ­ zajistit možnost prověření toho, zda zaměstnavatel řádně vyšetřuje pracovní úrazy,

- ­ zajistit možnost účastnit se zjišťování příčin pracovních úrazů a nemocí z povolání, popřípadě je objasňovat,

- ­ umožnit zúčastňovat se jednání o otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Náklady vzniklé výkonem kontroly nad bezpečností a ochranou zdraví při práci hradí stát na základě dohody s odborovou organizací.

 

1.3 Poznatky zjištěné kontrolou odborových orgánů ve školství

Obecně by se daly poznatky z výkonu kontroly shrnout do následujících bodů:

- nedostatečná komunikace zaměstnavatele s příslušným odborovým orgánem a zaměstnanci,

- podceňování úlohy zástupců zaměstnanců při řešení otázek v oblasti BOZP,

- neplnění povinnosti zaměstnavatele v oblasti hospodaření s osobními ochrannými pracovními prostředky,

- neposkytování osobních ochranných pracovních prostředků u krátkodobých pracovních poměrů a ve zkušební době,

- podceňování vlastní kontrolní činnosti zaměstnavatele,

- formální plnění povinností zaměstnavatele na úseku prevence rizik - zpracované hodnocení rizik je spíše teoretickým literárním dílem než praktickým dokumentem.

 

Problémy ve školství se týkají přístupu zaměstnavatelů, někdy i zaměstnanců, k otázkám BOZP k dodržování pracovněprávních předpisů. Odborová kontrola je vnímána zaměstnavateli jako velmi přísná.

 

Dnes je již zcela zřejmý fakt, že tam, kde působí odborové organizace, jsou podmínky BOZP pro zaměstnance a jiné osoby lepší, což nakonec dnes přiznávají inspekční a kontrolní orgány státu /KHS, OIP atd./, ale v některých případech i samotní zaměstnavatelé.

 

II. Svazová inspekce

 

V roce 2011 působili ve svazu MŠMT inspektoři bezpečnosti práce. Inspektoři v minulém roce při své činnosti vstoupili do 200 škol a vykonali 97 kontrol. Inspektoři také přednášeli na školeních organizovaných odborovým svazem.

Při kontrolách v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vycházeli svazoví inspektoři bezpečnosti práce z pokynů předsedy odborového svazu. Při kontrole bylo sledováno těchto osm základních okruhů:

1. Evidence pracovních úrazů a nemocí z povolání

2. Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání

3. Prověrky BOZP

4. Závodní preventivní péče a její zajišťování

5. Školení zaměstnanců o předpisech k zajištění BOZP

6. Osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje

7. Revize a kontroly výrobních a pracovních prostředků a zařízení

8. Kontrola pracovišť a pracovního prostředí

Celkem svazová inspekce BOZP v roce 2011 zjistila 872 závad, tedy v průměru necelých 9 závad na jeden výkon kontroly (v porovnání s loňským rokem jde prakticky o stejný počet závad). Z inspekčních záznamů můžeme vyhodnotit zásadní ukazatele:

- Nejvíce závad bylo zjištěno při fyzické

Nahrávám...
Nahrávám...