dnes je 18.5.2024

Input:

Kontrolní list použitelný pro školení řidičů

18.3.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.12.3.1
Kontrolní list použitelný pro školení řidičů

Ing. Milan Tomeček, Ing. Jaromír Jaroš a kolektiv autorů

Pož. DOPRAVA SILNIČNÍ – požadavky Předpis 
Zaměstnavatel vyhledává, hodnotí a minimalizuje rizika
možného ohrožení. 
Zákoník práce, § 102 odst. 3 
Zaměstnavatel vede o informacích a pokynech dokumentaci.  Zákoník práce, § 103 odst. 1,
věta pod písmenem l) odstavce 1 
Zaměstnavatel zajistil dostatečné a přiměřené seznámení s riziky,
s výsledky jejich vyhodnocení a s opatřeními na ochranu před
jejich působením. 
Zákoník práce § 103 odst. 1 písm. f) 
Zaměstnavatel nepřipouští, aby zaměstnanci konali práce, které
neodpovídají jejich schopnostem (nesplňují kvalifikační
předpoklady). 
Zákoník práce § 103 odst. 1 písm. a)
Platné řidičské oprávnění podle § 90
a násl. zákona č. 361/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů 
Zaměstnavatel zajišťuje školení o bezpečnostních předpisech,
které doplňují jejich kvalifikační předpoklady a požadavky
pro výkon práce. 
Zákoník práce § 38 odst. 1 písm. a)
Zákoník práce § 103 odst. 2 
Zaměstnavatel zajišťuje zdokonalování odborné způsobilosti řidičů.  Zákon č. 247/2000 Sb., ve znění p.p. § 46 a 48
Zákoník práce § 103 odst. 2 písm. c) 
Zaměstnavatel zajišťuje školení řidičů v přepravě nebezpečných věcí.  Zákoník práce, § 103 odst. 2 písm. c)
Zákon č. 111/1994 Sb., ve znění p.p. § 23 odst. 22 písm. e)
Sdělení MZV č. 6/2002 Sb.m.s., kapitola 1.3 
Zaměstnavatel zajišťuje školení ostatních zaměstnanců
v přepravě nebezpečných věcí. 
Zákoník práce, § 103 odst. 2 písm. c)
Zákon č. 111/1994 Sb., ve znění p.p. § 23 odst. 22 písm. e)
Sdělení MZV č. 6/2002 Sb.m.s., kapitola 1.3 
Zaměstnavatel nepřipouští. aby zaměstnanci vykonávali práce,
jejichž výkon neodpovídá jejich zdravotní způsobilosti. 
Zákoník práce § 103 odst. 1 písm. a)
Směrnice MZd č. 49/1997, ve znění pozdějších předpisů 
10  Zaměstnavatel nepřipouští, aby zaměstnanci – řidiči (i řidiči
manipulačních vozíků) vykonávali práce, jejichž výkon neodpovídá
jejich zdravotní způsobilosti. 
Zákoník práce § 103 odst. 1 písm. a)
Zákon č. 111/1994 Sb., ve znění p.předpisů
§ 3 odst. 1 písm. c)
Zákon č. 361/2000 Sb., ve znění p.předpisů
§ 84a vyhláška č. 277/2004 Sb., ve znění p.p. 
11  Zaměstnavatel nepřipouští, aby zaměstnanci – řidiči, obsluha
vybraných stavebních mechanismů vykonávali práce, jejichž výkon
neodpovídá jejich zdravotní způsobilosti. 
Zákoník práce § 103 odst. 1 písm. a)
Směrnice MZd č. 49/1997, ve znění pozdějších
předpisů § 13 odst. 2 
12  Zaměstnavatel má vypracován seznam OOPP (včetně mycích,
čistících a dezinfekčních prostředků). 
Zákoník práce § 104 odst. 5 
13  Zaměstnavatel poskytuje v prostředí, v němž oděv nebo obuv
podléhá při práci mimořádnému opotřebení, pracovní oděv
nebo obuv. 
Zákoník práce § 104 odst. 2 
14 Zaměstnavatel udržuje OOPP v použivatelném stavu.  Zákoník práce § 104 odst. 4 
15 OOPP přiděluje zaměstnavatel zaměstnancům bezplatně. Zákoník práce § 104 odst. 5 
16 Zaměstnanci přidělené OOPP používají. Zákoník práce § 106 odst. 4 písm. d) 
17  Při odstraňování poruch v silničním provozu na pozemních
komunikacích zaměstnanci používají výstražnou vestu s vysokou
viditelností. 
Nařízení vlády č. 168/2002 Sb.,
příloha č. 1 bod 2 písm. c)
 
18  Zaměstnavatel přiděluje zaměstnancům mycí, čistící a dezinfekční
prostředky. 
Zákoník práce § 104 odst. 3 
19 Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům ochranné nápoje.  Zákoník práce § 104 odst. 3
Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., ve znění
pozdějších předpisů § 5 
20 Řidiči dodržují jím stanovené doby řízení a bezpečnostní přestávky.  Zákon č. 111/1994 Sb., ve znění p.p., § 3,10
Zákon č. 309/2006 Sb. § 5
Zákon č. 478/2001 Sb.
Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., příloha č. 1
bod 3 
21 Řidiči vedou evidenci o stanoveném pracovním režimu.  Zákon č. 309/2006 Sb. § 5
Zákon č. 478/2001 Sb.
Nař. vlády č. 589/2006 Sb.
AETR § 3 – 9
Zákon č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších
předpisů § 23 odst. 1 písmo s)
Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., příloha č. 1
bod 3 
22  Zaměstnavatel stanovil pro přepravu nebezpečným věcí
bezpečnostního poradce. 
Zákon č. 111/1994 Sb., ve znění pozdějších
předpisů § 23 odst. 2 písm. f) 
23 Zaměstnavatel má vypracován místní provozní bezpečnostní předpis.  Nařízení vlády č. 168/2002 Sb. § 3 
24  Zaměstnavatel zajistil u svých dopravních prostředků prohlídky
v STK a stanicích měření emisí. 
Zákon č. 309/2006 Sb.
§ 3 odst.2 písm. f)
Zákon č. 111/1994 Sb., ve znění pozdějších
předpisů § 3 odst. 1
Zákon č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, § 46 
25  Zaměstnavatel zajistil u svých vozidel, majících jako přídavné
zařízení vyhrazená technická zařízení, pravidelné kontroly. 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., § 3 odst. 4
Vyhlášky č. 18/1979 – 21/1919 Sb., ve znění
pozdějších předpisů + normové hodnoty
u jednotlivých konkrétních zařízení 
26  Stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí jsou podrobovány
pravidelným kontrolám, údržbě a revizím. 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., § 3 odst.4
+ návody pro obsluhu konkrétních techn. zařízení 
27  Budovy jsou provedeny tak, aby neohrožovaly život a zdraví,
zdravé životní podmínky. 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., § 3 odst.4
Vyhláška č. 137/1998 Sb., ve znění p.p.
§ 22 a násl. 
28  Zaměstnavatel zajistil, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně
uspořádána a vybavena tak, aby odpovídala bezpečnostním
požadavkům a hygienickým limitům (nedostatečný prostor,
překážky, nevhodný povrch, nedostatečné osvětlení atd.). 
Zákon č. 309/2006 Sb.
§ 3 odst.2 písm. f)
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., § 2 odst.1
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. 
29  Zaměstnavatel má určeny prostory pro bezpečné nakládání
a vykládání přepravovaného materiálu a určil zaměstnance,
který řídí a koordinuje tuto činnost. 
Nař. vlády č. 168/2002 Sb., příloha č. 1
bod 1 písm. a) 
30  Chodby, schodiště a jiné komunikace mají stanovené rozměry,
povrch a jsou vybaveny pro činnosti zde vykonávané, jsou volné,
stále volné jsou nouzové východy a dopravní komunikace k nim,
na komunikacích je zajištěna pravidelná údržba, úklid a čištění. 
Zákon č. 309/2006 Sb.
§ 2
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., příl. čl. 3,5,7,9
Normové hodnoty (např. ČSN 26 9030 aj.) 
31  Na komunikacích jsou osazeny příslušné bezpečnostní značky.  Zákon č. 309/2006 Sb.
§ 6
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., ve znění p.p. – příslušná ustanovení
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., příl. čl. 5,
Zákon č. 361/2000 Sb., ve znění p.p.- příslušná ustanovení
Vyhláška č. 30/2001 Sb., ve znění p.p. – příslušná ustanovení
Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., příloha
č. 1 bod 1 písm. c) (mimo pozemní komunikace) 
32  Zaměstnavatel zajistil, aby byla za snížené viditelnosti v terénu
označena nebezpečná místa světly, odrazkami nebo odrazovými
deskami. 
Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., příloha
č. 1 bod 1 písm. c) 
33  Zaměstnavatel zajistil, aby stroje a technická zařízení, přístroje
a nářadí byly vhodné pro práci. 
Zákon č. 309/2006 Sb.
§ 4
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.
+ normové hodnoty
Vyhláška č. 48/1982 Sb.,ve znění p.p.,
§ 200 a násl. 
34  Zaměstnavatel má vypracovány organizační pokyny pro nakládku
a vykládku zvláště těžkých a rozměrných nákladů. 
Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., příloha
č. 1 bod 1 písm. b) 
35  Zaměstnavatel má vypracovány organizační pokyny pro připojování
a odpojování dopravních prostředků, zajištěn dostatečný počet
zaměstnanců pro tyto činnosti a před zahájením prací určen
způsob jejich dorozumívání. 
Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., příloha
č. 1bod 1 písm. b) 
36  Zaměstnavatel zajistil, aby dopravní prostředek byl odstavován
na vhodném místě (nikoliv v ochranném pásmu inženýrských sítí). 
Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., příloha č. 1
bod 2 písm. a) 
37  Zaměstnavatel zajistil. aby řidič nevjížděl na místa, kde povrch
terénu není dostatečně pevný, široký a sjízdný. 
Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., příloha
č. 1 bod 2 písm. a) 
38  Zaměstnavatel zajistil, aby řidič při výstupu na ložnou plochu
dopravního prostředku, při sestupu z ní a při plachtování používal
žebřík nebo jiné vhodné zařízení. 
Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., příloha
č. 1 bod 2 písm. b) 
39  Zaměstnavatel zajistil, aby bylo v případech, kdy to vyžadují
okolnosti, zajištěno bezpečné otáčení nebo couvání za pomocí
dalšího zaměstnance. 
Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., příloha
č. 1bod 2 písm. c) 
40  Zaměstnavatel zajistil, aby byla prováděna kontrola spojení
závěsného zařízení a dopravního prostředku při připojování
a po odpojení kontrola tohoto úkonu a zajištění rozpojených
dopravních prostředků proti samovolnému pohybu. 
Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., příloha
č. 1 bod 2 písm. c) 
41  Dopravní prostředky v technickém stavu nevykazují závady – jsou
vhodné z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Zákon č. 309/2006 Sb.
§ 4
Zákon č. 361/2000 Sb., ve znění p.p.
§ 10 odst. 1 (pro přepravu nebezpečných věci)
Zákon č. 111/1994 Sb., ve znění p.p.
§ 23 odst. 2 
42  Zaměstnanec užil dopravní prostředek, který vykazoval závady
v technickém stavu. 
Zákon č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů § 5 odst. 1 
Nahrávám...
Nahrávám...