dnes je 25.5.2024

Input:

Kontrolní listy

6.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.2.10.3
Kontrolní listy

Bc. Heřman Riedel

Funkce kontrolních listů

Kontrolní listy v oblasti BOZP plní funkci:

  • kontrolní, tj. osoba, která jej vyplňuje, tím prokazuje, že provedla konkrétní sled určitých činnosti a zpravidla kontrolní list vyplňuje už bezprostředně při dané činností, typicky se může jednat o kontrolu vysokozdvižného vozíku před použitím. Zpravidla u tohoto typu kontrolního listu musí být zaškrtnuty všechny položky;

  • zjišťovací, tj. slouží ke zjišťování/kontrole souladu stavu reality s požadovaným stavem. Tento typ kontrolních listů se používá při auditech a kontrolách. Jedná se např. o zjišťování souladu stavu pracoviště s legislativními požadavky na jeho stav/provedení, kontrolu školení, dokumentace apod.,

  • informační, tj. slouží jako informační pomůcka a pomáhá dané osobě/zaměstnanci nezapomenout na důležité okolnosti prováděné činnosti nebo okruhy, kterými se musí zabývat. Jedná se o pokročilejší typ dotazníku.

Kontrolní list ve své obecné podstatě funguje jako nástroj, který by měl zabránit selhání lidského činitele při provádění daných činností, laicky řečeno "aby se na něco nezapomnělo" a v neposlední řadě plní i funkci dokumentační.

Provedení kontrolního listu

Kontrolní list by měl být uživatelsky přívětivý, tj. důležitá je velikost vyplňovaných polí, velikost písma, grafické/barevné rozložení skupin otázek apod. Měl by být prostě jednoduchý a přehledný.

Kontrolní listy by měly být:

  • - snadno mezi sebou rozeznatelné (tj. aby nemohlo dojít k záměně podobných kontrolních listů),
  • - identifikovatelné (musí existovat možnost doplnit datum/jméno/místo/podpis), aby bylo jasné kdy, kde, kdo vyplňoval.

Kontrolní list je zpravidla vyhotoven jako text, kdy ke každému požadavku v textu je uvedeno zaškrtávací pole, jehož zaškrtnutí dokládá, že osoba se daným tématem zabývala a považuje požadavek za splněný. V pokročilejších kontrolních listech se objevuje možnost zaškrtnutí pole ANO, NE popř. NEVZTAHUJE SE.

Použití kontrolního listu, příklady

Kontrolní listy by měli být používány v odůvodněných případech, kdy hrozí selhání lidského činitele nebo kdy plní dokumentační úlohu. Neměly by být používány v jednoduchých, jasných případech/činnostech, kdy postačuje "selský rozum".

Příklady kontrolních listů:

(1)

Kontrolní list - kontrola vysokozdvižného vozíku před použitím
Tento typ kontrolního listu slouží jako doklad o provedené kontrole, která je požadována výrobcem/návodem k vysokozdvižnému vozíku.

(2)

Kontrolní list – práce ve výškách,
Je možné ho použít jako součást povolení na práci. Nemusí se zaškrtávat všechna pole, vybírají se podle skutečného stavu.

(3)

Kontrolní list – použití jeřábu
Stejné jako předcházející příklad, tentokrát pro použití jeřábu.

(4)

Kontrolní list BOZP
Slouží ke k tomu, aby nedošlo k opomenutí důležité okolnosti při kontrole, auditu apod.

(5)

Kontrolní list PO
Stejné jako předcházející případ.

Kontrolní list bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

(1)  Školení  
 Je stanovena četnost školení a jejich obsah?  
 Jsou prováděna nástupní a periodická školení BOZP?  
 Jsou zaměstnanci proškoleni pro daný typ práce, kterou vykonávají (prokazatelné seznámení s provozními návody a předpisy)?  
 Odpovídá toto seznámení legislativě (ověření znalostí apod.)?  
(2)  Zdravotní prohlídky/Zdravotní způsobilost  
  Je uzavřena smlouva s poskytovatelem pracovnělékařských služeb?  
  Navštěvuje smluvní lékař pravidelně pracoviště v termínech daných legislativou?  
  Seznámení zaměstnanců s poskytovatelem pracovnělékařských služeb?  
  Jsou prováděny vstupní prohlídky u všech zaměstnanců?  
  Je stanovena četnost zdravotních prohlídek, lhůtník?  
  Podrobují se zaměstnanci zdravotním prohlídkám (periodickým, mimořádným, výstupním apod.)?  
  Odpovídá formulář o zdravotní prohlídce legislativě?  
  Odpovídá formální rozsah prohlídky prováděným pracím (které jsou v daném případě vykonávány)?  
(3)  Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)  
   Mají zaměstnanci k dispozici OOPP?  
   Používají zaměstnanci odpovídající OOPP při své práci?  
   Je vedená evidence o OOPP?  
   Jsou OOPP nepoškozené?  
   Bylo provedeno hodnocení OOPP, existuje směrnice OOPP?  
   Mají zaměstnanci k dispozici mycí, čistící a desinfekční prostředky?  
   Jsou k dispozici ochranné nápoje?  
(4)  První pomoc  
   Je stanoveno vybavení prostředky první pomoci/ve spolupráci s poskytovatelem pracovnělékařských služeb?  
   Jsou přístupné lékárničky?  
   Jsou lékárničky řádně vybavené, nejsou překročeny expirační lhůty?  
   Bezpečnostní sprcha je v pořádku a má otevřený přívod vody?  
   Spojovací prostředky?  
   Je vyvěšen traumatologický plán? Jsou údaje v něm aktuální?  
   Jsou proškoleny a je dostatečný počet osob poskytujících první pomoc?  
   Je pro všechny zaměstnance zajištěna první pomoc (osamocený zaměstnanec)?  
(5)  Úrazy/nemoci z povolání  
   Je zavedena kniha úrazů?  
   Jsou vedeny evidence o úrazech (záznam o úrazu)?  
   Jsou úrazy hlášeny všem stanoveným institucím?  
   Je prováděno vyšetření a stanovení nápravných opatření/seznámení zaměstnanců?  
   Je prováděno odškodňování PÚ?  
   Je prováděno seznámení s úrazy?  
   Je uzavřena smlouva s pojišťovnou?  
(6)  Je pravidelně prováděna kontrola BOZP (min 1 x ročně)?  
(7)  Je oblast BOZP koordinována s odbory?  
(8)  Zjištění alkoholu  
   Provádí se záznam o zjištění/je k dispozici alkoholtester?  
   Jsou stanovené osoby?  
   Je prováděna kalibrace alkoholtesteru?  
(9)  Požadavky zákoníku práce ve vztahu k externím firmám a osobám pohybujících na pracovištích  
   Je provedeno seznámení s riziky a opatřeními?  
   Je uzavřena písemná dohoda?  
   Platí pravidla pro všechny osoby? (včetně návštěv apod.).  
(10)  Biologické činitele  
   Jsou plněna všechna pravidla pro práci s bilogickými činiteli?  
(11)  Azbest  
   Jsou plněna všechna pravidla pro práci s azbestem?  
(12)  Kategorizace prací  
   Je provedena kategorizace prací, existuje rozhodnutí KHS?  
   Jsou prováděny zdravotní prohlídky v návaznosti na kategorizaci prací?  
   Jsou prováděna pravidelná měření dle rozhodnutí KHS?  
   Je prováděna evidence o rizikových pracovištích?  
(13)  Značení – obecně  
   Je umístěno značení na vstupu do areálu (zákaz kouření, manipulace s otevřeným ohněm, max. rychlost, pozor VZV apod.?)  
   Je značení nepoškozené, viditelné a nezakryté?  
   Cesty a uličky jsou označené?  
   Jsou označena místa pro kuřáky?  
   Je zavedeno značení snížených podhledů, hran, prvního a posledního schodištního stupně apod.?  
   Jsou označeny prostory s nebezpečím výbuchu, vypni mobilní telefon, vyznačení zóny apod.?  
   Jsou potrubní rozvody označeny druhem a směrem protékajícího média?  
   Jsou označeny zemnící místa?  
(14)  Zařízení a vybavení  
   Jsou k dispozici návody k zařízení?  
   Jsou stroje a zařízení nepoškozené, v pořádku?  
   Jistící a ochranné prvky jsou zapnuté a funkční, kryty nepoškozené?  
   Je zařízení používáno v souladu s návodem?  
   Jsou pevné a pohyblivé elektrické vodiče v pořádku, nehrozí jim poškození?  
   Jsou stop tlačítka dostupná a v pořádku?  
   Mají zaměstnanci k dispozici dostatečně volný prostor (2m2)?  
   Zaměstnanci nejsou ohroženi chodem stroje/zařízení (vystříknutí náplně, zachycení)?  
   Jsou všechny únikové cesty volné?  
   Jsou všechny prvky havarijního vybavení (hydranty, přenosné hasicí přístroje, vypínače elektrické energie, spouštění havarijního odsávání, detektory, rozvaděče atd.) dostupné a nepoškozené?  
   Dají se otevřít a zavřít dveře, zejména požární?  
   Nouzové osvětlení je nepoškozené?  
(15)  Úklid  
   Je pracoviště udržováno v čistotě a pořádku?  
   Jsou podlahy suché a nekluzké?  
   Nikde není riziko zakopnutí, všechny poklopy jsou uzavřené, není nebezpečí propadnutí.  
(16)  Manipulační prostředky a doprava  
   Jsou manipulační (paletovací vozíky, ručně vedené vozíky, vysokozdvižné vozíky) v pořádku a nepoškozené?  
   Jsou osoby seznámeny s návodem k VZV?  
   Jsou palety nepoškozené?  
   Jsou dodržovány pravidla pro manipulaci s materiálem (jízda pouze s výhledem, nepřetěžování, dodržování max povolené rychlosti atd.)?  
   Je vydán dopravní řád?  
   Je vydán místní provozní řád skladu?  
   Je stanovena osoba odpovědná za provoz VZV?  
   Jsou v případě regálových zakladačů písemně určené obsluhy?  
   Provádí se 1x ročně nácvik evakuačních postupů z regálového zakladače?  
17.  Práce ve výškách – obecně  
   Jsou dodržována pravidla pro práci ve výškách (vymezení prostoru, dozor, OOPP pro práci ve výškách apod.?)  
   Jsou OOPP pro práci ve výškách, žebříky atd. v pořádku a nepoškozené?  
   Jsou zábradlí neporušená, protiokopové lišty v pořádku?  
(18)  Skladování  
   Jsou regály označené a nepoškozené a ukotvené?  
   Materiál a stohy jsou stabilní, materiál nehrozí pádem, rozvalením?  
   Jsou dodržována pravidla pro skladování (sudy víkem nahoru, dostatečná vzdálenost od svítidel atd.?)  
   Je dodržována nosnost regálu?  
   Je zpracován MPŘ a dostupný?  
(19)  Práce ve výškách  
   Jsou používány OOPP proti pádu?  
   Je ostatní technické vybavení instalované a v pořádku (zábradlí, protiokopové lišty atd.?)  
Nahrávám...
Nahrávám...