dnes je 16.6.2024

Input:

Kontrolní seznam a kontrolní listy

18.3.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.8.3.1
Kontrolní seznam a kontrolní listy

Ing. Milan Tomeček, Ing. Jaromír Jaroš a kolektiv autorů

Tento kontrolní seznam obsahuje řadu otázek týkajících se různých nebezpečí, která se běžně vyskytují na malých staveništích. Seznam lze využít pro počáteční kroky při vyhledávání těchto nebezpečí na místě. Nenahrazuje však kompletní hodnocení rizik, protože malý soubor otázek tohoto typu nemůže všechna nebezpečí pokrýt.

Kontrolní seznam pro preventivní činnost

 • Jsou nebezpečné látky na staveništi řádně uskladněny a jsou také řádně používány?

 • Používají se vhodná preventivní opatření k tomu, aby se vyloučila nebo omezila expozice pracovníků působení prachu (například dřevěného, cementového nebo křemičitého)?

 • Vyskytuje se na staveništi azbest?

 • Nosí všechny osoby na staveništi odpovídající ochrannou pokrývku hlavy a obuv?

 • Existují nějaké možnosti, jak kontrolovat rizika bez nutnosti použití osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)?

 • Používají pracovníci OOPP, které odpovídají charakteru jejich práce?

 • Nesou veškeré stroje, zařízení a vybavení (včetně OOPP) označení CE nebo k nim existuje prohlášení o shodě a jsou správně popsány?

 • Je staveniště oploceno, aby se dovnitř nemohly dostat cizí osoby?

 • Jsou zavedena taková opatření, která zajistí ochranu veřejnosti (například osobám procházejícím přes staveniště)?

 • Může se každý bezpečně dostat na své pracoviště a bezpečně tam pracovat?

 • Je přístup na lešení bezpečný?

 • Jsou na staveništi řádně rozmístěny informační a výstražné tabulky (vyznačující například směr pohybu a vstup pouze pro oprávněné osoby)?

 • Je na staveništi pořádek, řádné osvětlení a odpovídající prostorové uspořádání?

 • Mají pracovníci k dispozici sociální zařízení na dostatečné úrovni?

 • Je na staveništi řádně uplatňována protipožární prevence (například rozmístění hasicích přístrojů, vyznačení únikových cest)

 • Jsou k dispozici prostředky první pomoci?

 • Jsou stávající vedení elektrické energie (podzemní nebo nadzemní řádně označena a je zaveden systém pro manipulaci s těmito vedeními?

 • Jsou řádně uplatňována preventivní opatření zajišťující, aby byly elektrické systémy udržovány v bezpečném stavu?

 • Je prostorově oddělen pohyb vozidel a osob?

 • Byli řidiči vozidel a obsluha strojů patřičně vyškoleni a mají příslušná oprávnění v případech, kdy je to vyžadováno?

 • Jsou trasy pohybu udržovány v bezpečném stavu?

 • Mají okolo sebe pohyblivé zakládací stroje dostatečný volný prostor?

 • Fungují bezpečnostní zařízení namontovaná na strojích (například zvukové signály, zábrany)?

 • Byly výtahy a vrátky řádně nainstalovány a byly také zkontrolovány odpovědnými osobami?

 • Je veškeré pracovní a strojní vybavení udržováno ve stavu neohrožujícím bezpečnost?

 • Jsou lešení stavěna, upravována a rozebírána osobami s příslušnou kvalifikací?

 • Provádí se kontrola stavu lešení periodicky a po působení nepříznivých vlivů počasí (například vyskytne-Ii se silný vítr)?

 • Jsou zavedena opatření zabraňující pádům osob i předmětů?

 • Byla vyloučena ruční manipulace ve všech případech, kdy to je možné (například náhradou v podobě mechanického zařízen?

 • Je materiál dodáván ve vhodné velikosti a hmotnosti ve všech případech, kdy to je možné, aby se zabránilo poranění zad při manipulaci s břemeny?

 • Byli dělníci řádně poučeni a vyškoleni, jak bezpečně zdvihat břemena?

 • Bylo provedeno hodnocení zaměřené na snížení rizika nemocí z povolání postihujících horní končetiny (vznikajících například při betonování, armování, svařování nebo natíráno?

 • Jsou zavedena veškerá opatření zaměřená na to, aby se omezila expozice hluku a vibrace?

 • Je zajištěno sledování zdravotního stavu v případech, kdy to je nutné?

 • Je zajištěna ochrana proti pádům z výšek na všech místech, kde to je zapotřebí?

 • Jsou jasně označeny nepevné střechy a části střech (například střešní okna, světlíky)?

 • Jsou otvory chráněny jasně označenými a upevněnými kryty, které zabrání pádům?

 • Existují bezpečnější způsoby, než provádět práci ze žebříku (například s použitím mobilního zařízení dosahujícího k obtížně přístupným místům)?

 • Jsou veškeré výkopy řádně zajištěny nebo vůbec provedeny tak, aby se minimalizovalo riziko jejich zasypání?

 • Existují zábrany proti pádu vozidel a osob do výkopů?

 • Provádějí odpovědné osoby pravidelnou prohlídku výkopů?

Checklist
Kontrolní list – Práce ve výšce a nad volnou hloubkou

Pol. MONTÁŽNÍ PRÁCE – Požadavky Předpis 
Technologický postup pro práce ve výšce stanovuje návaznost a souběh jednotlivých
pracovních operací (je třeba stanovit individuálně pro každou stavbu s ohledem na
činnost vlastní i činnost dalších dodavatelů; v případě provádění prací nad sebou musí
být uveden způsob zajištění bezpečnosti pracovníků na nižších pracovních úrovních) 
Nař. vlády č. 362/2005 Sb. 
Technologický postup pro práce ve výšce stanovuje pracovní postup pro danou činnost
(v případě, že je k dispozici typový pracovní postup zpracovaný výrobcem – např.
pokládka střešní krytiny, montáž střešních oken apod. – doplní se o požadavky k zajištění
bezpečnosti práce. Není-li pracovní postup od výrobce k dispozici, stanoví ho dodavatel
sám. Musí se určit, zda bude použito kolektivní zajištění nebo zajištění osobní) 
Nař. vlády č. 362/2005 Sb. 
Technologický postup pro práce ve výšce stanovuje technická a organizační opatření
k zajištění bezpečnosti pracovníků, pracoviště a okolí (způsob bezpečného zajištění
prostorů, nad kterými se bude pracovat, aby nedošlo k ohrožení pracovníků a zájmu
jiných osob; bezpečné přístupové cesty na pracoviště ve výšce; vybavení pracovníků
OOPP dle seznamu zpracovaného na základě zhodnocení rizik pro danou činnost,
opatření proti pádu materiálu a předmětů, opatření proti propadnutí konstrukcí apod.) 
Nař. vlády č. 362/2005 Sb. 
Technologický postup pro práce ve výšce stanovuje opatření k zajištění pracoviště po
dobu, kdy se na něm nepracuje (stanoví se opatření k zamezení vstupu nepovolaných
osob na pracoviště – např. uzamknutí staveniště, pracoviště, střežení staveniště, zajištění
žebříků v nižších patrech lešení apod.) 
Nař. vlády č. 362/2005 Sb. 
Technologický postup pro práce ve výšce stanovuje Opatření k zajištění pracoviště po
dobu, kdy se na něm nepracuje (stanoví se opatření k zamezení vstupu nepovolaných
osob na pracoviště – např. uzamknutí staveniště, pracoviště, střežení staveniště, zajištění
žebříků v nižších patrech lešení apod.) 
Nař. vlády č. 362/2005 Sb. 
Ochrana pracovníků proti pádu provedena kolektivním nebo osobním zajištěním,
nezávisle od výšky na všech pracovištích a komunikacích nad vodou nebo jinými látkami,
kde hrozí nebezpečí poškozením zdraví a od výšky 1,5 m na všech ostatních pracovištích
a komunikacích 
Nař. vlády č. 362/2005 Sb. 
Na plochách se sklonem nad 10° musí být kolektivní zajištění i podél hrany pádu ve
směru sklonu 
Nař. vlády č. 362/2005 Sb. 
Současně s postupem prací do výšky se musí ihned zakrývat všechny vzniklé otvory
a prohlubně půdorysného rozměru kratší strany nebo průměru nad 0,25 m, především
poklopy, zajištěnými proti posunutí nebo je zabezpečit jinou ochrannou konstrukcí 
Nař. vlády č. 362/2005 Sb. 
Technickou konstrukci chránící více pracovníků. Provádí pracovník s platným průkazem
lešenáře 
Nař. vlády č. 362/2005 Sb. 
10  Při výšce pracovní podlahy od 1,5 m do 2 m musí být osazeno jednotyčové zábradlí
se zarážkou u podlahy 
Nař. vlády č. 362/2005 Sb. 
11  Při výšce pracovní podlahy od 2 m musí být osazeno dvoutyčovým zábradlím se
zarážkou u podlahy 
Nař. vlády č. 362/2005 Sb. 
12 Mezery mezi jednotlivými prvky poklopu mohou být maximálně 10 mm Nař. vlády č. 362/2005 Sb. 
13 Poklop zajištěn proti vodorovnému posunutí (svlaky, trny, příložkami apod.) Nař. vlády č. 362/2005 Sb. 
14 Poklop výrazně barevně označen; nad 30 mm výšky opatřen náběhem Nař. vlády č. 362/2005 Sb. 
15  Při použití prostředků osobního zajištění místa pro upevnění (ukotveni) stanovena tak,
aby umožňovala jejich bezpečné zajištění a upevnění po celou dobu činnosti v místě
ohrožení 
Nař. vlády č. 362/2005 Sb. 
16  Vhodný prostředek osobního zajištění a místo jeho upevnění určil zpracovatel
technologického nebo pracovního postupu 
Nař. vlády č. 362/2005 Sb. 
17  K osobnímu zajištění pracovníků při pracích ve výškách, při výstupu nebo sestupu nejsou
používány lanové smyčky, uzly nebo úvazy na lanech, pokud se nejedná o použití
horolezecké (speleologické) techniky nebo techniky průmyslového lezectví a k tomu
účelu vyrobených a používaných pomůcek, přípravků a prostředků 
Nař. vlády č. 362/2005 Sb. 
18  Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky a pracovní polohovací systémy jsou
zkoušeny 1 x za dva roky 
Nař. vlády č. 362/2005 Sb. 
19  Bezpečnostní lana vyřazována z prostředků pro osobní zajištění nejdéle za 5 let
od data výroby 
Nař. vlády č. 362/2005 Sb. 
20  Prostředky osobního zajištění písemně evidovány na evidenčních listech OOP, udržovány
a používány podle pokynů výrobce 
Nař. vlády č. 362/2005 Sb. 
21  Bezpečnostní lana skladována v suchých a větraných místnostech mimo dosah topidel,
slunečního záření, louhů a kyselin 
Nař. vlády č. 362/2005 Sb. 
22  Pracovní nářadí je zakázáno zavěšovat na části oděvu, pokud k tomu není upraven, nebo
pracovník nepoužije vhodné výstroje (pás s upínkami apod.) 
Nař. vlády č. 362/2005 Sb. 
23  Prostory, nad kterými se pracuje, vždy bezpečně zajištěny, aby nedošlo k ohrožení
pracovníků a zájmů jiných osob 
Nař. vlády č. 362/2005 Sb. 
24  Je-li z důvodů prací ve výškách zúžena komunikace pro pěší nebo přeložena k vozovce,
případně do ní, je oddělena od průjezdního profilu vozovky stabilním dvoutyčovým
zábradlím nejméně 1,1 m vysokým, zaplentovaným nebo obedněným proti ostřiku vody
nebo bláta od dopravních prostředků. Případné nerovnosti mezi vozovkou a komunikací
pro chodce jsou vyrovnány 
Nař. vlády č. 362/2005 Sb. 
25  Zajištění proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíků technologických
a jiných otvorů, je splněno použitím ochranné, případně záchytné konstrukce nebo
použitím osobního zajištění pracovníků proti pádu 
Nař. vlády č. 362/2005 Sb. 
26  Zajištění proti sklouznutí je splněno použitím žebříků, upevněných v místech práce
a v potřebných komunikacích, případně použitím ochranné konstrukce nebo osobního
zajištění proti pádu jednotlivých pracovníků 
Nař. vlády č. 362/2005 Sb. 
27  Při použití žebříků jako zajištění proti sklouznutí, u střechy se sklonem nad 45° od
vodorovné roviny musí být použito ještě osobní zajištění pracovníků proti pádu 
Nař. vlády č. 362/2005 Sb. 
28  Zajištění proti propadnutí prováděno na všech střešních pláštích, kde je půdorysná
vzdálenost mezi latěmi nebo jinými nosnými prvky střešní konstrukce větší než 0,25 m
a není zaručeno, že jednotlivé střešní prvky jsou bezpečné proti prolomení zatížením
pracovníky, příp. není toto zatížení vhodně rozloženo pomocnou konstrukcí (pracovní
nebo komunikační podlaha, pokrývačský žebřík apod.) 
Nař. vlády č. 362/2005 Sb. 
29  Stavba a oprava komínů ze střechy se sklonem nad 10° prováděna jen z pracovních
podlah. Při opravách se používají pracovní podlahy o nejmenší šíři 0,6 m 
Nař. vlády č. 362/2005 Sb. 
30  Žebříky se nepoužívají jako podpěrný nebo nosný prvek podlah lešení, s výjimkou
lešeňových žebříků 
Nař. vlády č. 362/2005 Sb. 
31  Ke zvyšování místa práce nebo k výstupu se nepoužívají labilní předměty a předměty
určené k jinému užití (vědra, sudy, radiátory, bezpečnostní sítě apod.) 
Nař. vlády č. 362/2005 Sb. 
32 Místa prače bezpečně přístupná po komunikacích (rampy, schody, žebříky apod.) Nař. vlády č. 362/2005 Sb. 
33  Technologický postup prací nad sebou obsahuje způsob zajištění bezpečnosti pracovníků
na nižších úrovních 
Nař. vlády č. 362/2005 Sb. 
34  Pod místy vytahování, zvedání a spouštění materiálu zajištěn dostatečně volný prostor
pro manipulaci s materiálem. Po celou dobu těchto prací je do ohroženého prostoru
zamezen přístup pracovníkům, kteří nejsou pro tyto práce určeni 
Nař. vlády č. 362/2005 Sb. 
35  Při práci na vysokých objektech (věže, tovární komíny, televizní a rozhlasové vysílače,
meteorologické stožáry, vodojemy, stožáry vedení vysokého napětí apod.) jsou přítomni
vždy alespoň dva pracovníci 
Nař. vlády č. 362/2005 Sb. 
36  Shazování předmětů, zbytků stavebních hmot a materiálu na mze položená pracoviště,
komunikace nebo podobné plochy je prováděno za předpokladu, že místo dopadu bude
zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, střežením) a jeho okolí
chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku shozeného předmětu nebo materiálu 
Nař. vlády č. 362/2005 Sb. 
37  Shazování předmětů, zbytků stavebních hmot a materiálu na níže položená pracoviště,
komunikace nebo podobné plochy je prováděno za předpokladu, že materiál bude
shazován uzavřeným shozem až do místa uložení 
Nař. vlády č. 362/2005 Sb. 
38  Dodržován zákaz shazovat předměty, u kterých není možno bezpečně předpokládat
místo dopadu (plechy, krytina, desky apod.) nebo předměty, které by mohly pracovníka
strhnout z výšky 
Nař. vlády č. 362/2005 Sb. 
39  Práce ve výškách v prostorech nechráněných proti povětrnostním vlivům jsou přerušeny
při bouři, silném dešti a sněžení, tvoření námrazy, 
Nař. vlády č. 362/2005 Sb. 
40  Práce ve výškách v prostorech nechráněných proti povětrnostním vlivům jsou přerušeny
při teplotě prostředí nižší než -10 °C 
Nař. vlády č. 362/2005 Sb. 
41  Při krátkodobých montážních pracích nevyhnutelných pro osazení stavebních prvků se
stavební prvky osazují a vzájemně spojují z konzol, z navařených nebo jiným způsobem
upevněných příčlí, z profilů ztužujících příhradovou konstrukci nebo podobných
nášlapných ploch, pokud je v dosahu pracovníka možnost upevnění osobního zajištění
proti pádu 
Nař. vlády č. 362/2005 Sb. 
Kontrolní list – Bezpečná práce na staveništi 
Pol. Stavebnictví – Požadavky Předpis 
 Staveniště  
1.  Staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky
nejméně 1,8 m 
Nař. vl. č. 591/2006 Sb.,
příloha 1, bod 1/1 a 
2.  U liniových staveb nebo u stavenišť popřípadě pracovišť, na kterých se provádějí pouze
krátkodobé práce, ohrazení provedeno zábradlím skládajícím se alespoň z horní tyče
upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče 
Nař. vl. č. 591/2006 Sb.,
příloha 1, bod 1/1b
 
3.  Nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu
fyzických osob, zakryty, ohrazeny nebo zasypány 
Nař. vl. č. 591/2006 Sb.,
příloha 1, bod 1/1 d 
4. Zhotovitel určil způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob Nař. vl. č. 591/2006 Sb.,
příloha 1, bod 1/2 
5.  Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám vyznačen bezpečnostní značkou na všech
vstupech a na přístupových komunikacích, které k nim vedou 
Nař. vl. č. 591/2006 Sb.,
příloha 1, bod 1/2 
6.  Vjezdy na staveniště pro vozidla označeny dopravními značkami, provádějícími místní
úpravu provozu vozidel na staveništi 
Nař. vl. č. 591/2006 Sb.,
příloha 1, bod 1/4 
7.  Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám vyznačen bezpečnostní značkou na všech
vjezdech a na přístupových komunikacích, které k nim vedou 
Nař. vl. č. 591/2006 Sb.,
příloha 1, bod 1/4 
8.  Po celou dobu provádění prací na staveništi zajištěn bezpečný stav pracovišť
a dopravních komunikací 
Nař. vl. č. 591/2006 Sb.,
příloha 1, bod 1/6 
9.  Fyzické osoby zdržující se na staveništi, popřípadě v jeho bezprostřední blízkosti nejsou
ohrožovány materiály, stroji, dopravními prostředky a břemeny při dopravě a manipulaci
na staveništi 
Nař. vl. č. 591/2006 Sb.,
příloha 1, bod1/8
 
 Zařízení pro rozvod energie  
10.  Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi nejsou zdrojem nebezpečí vzniku
požáru nebo výbuchu 
Nař. vl. č. 591/2006 Sb.,
příloha 1, bod 11/1 
11. Fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým proudem  Nař. vl. č. 591/2006 Sb.,
příloha 1, bod 11/1 
12.  Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, identifikovány, zkontrolovány
a viditelně označeny 
Nař. vl. č. 591/2006 Sb.,
příloha 1, bod 11/1 
13.  Dočasná elektrická zařízení na staveništi jsou podrobována pravidelným kontrolám
a revizím ve stanovených intervalech 
Nař. vl. č. 591/2006 Sb.,
příloha 1, bod 11/2 
14.  Hlavní vypínač elektrického zařízení je snadno přístupný, označen a zabezpečen proti
neoprávněné manipulaci 
Nař. vl. č. 591/2006 Sb.,
příloha 1, bod 11/2 
15.  S umístěním hlavního vypínače elektrického zařízení byly seznámeny všechny fyzické
osoby zdržující se na staveništi 
Nař. vl. 6. 591/2006 Sb.,
příloha 1, bod 11/2 
16.  Pokud se na staveništi nepracuje, jsou elektrická zařízení, která nemusí zůstat
z provozních důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci 
Nař. vl. č. 591/2006 Sb.,
příloha 1, bod 11/2 
17.  Je zabráněno vjezdu dopravních prostředků a pojízdných strojů do ochranného pásma
nadzemního elektrického vedení na staveništi 
Nař. vl. č. 591/2006 Sb.,
příloha 1, bod 11/3 
18.  Není-li provoz dopravních prostředků a pojízdných strojů pod vedením nadzemního
elektrického vedení na staveništi vyloučen, jsou umístěny závěsné zábrany a náležitá
upozornění 
Nař. vl. č. 591/2006 Sb.,
příloha 1, bod 11/3 
 Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi  
19.  Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce jsou pevná
a stabilní 
Nař. vl. č. 591/2006 Sb.,
příloha 1, bod 111/1 
20.  Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště vždy po změně polohy
a po mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost 
Nař. vl. č. 591/2006 Sb.,
příloha 1, bod 111/3 
21.  Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje stanoveným způsobem a podle pokynů
výrobce tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických osob, majetku nebo životního
prostředí 
Nař. vl. č. 591/2006 Sb.,
příloha 1, bod 111/4
 
22.  Zhotovitel zajišťuje v místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu
z výšky nebo do hloubky, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti osamocené
byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody, a stanoví účinnou formu
dohledu pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci 
Nař. vl. č. 591/2006 Sb.,
příloha 1, bod 111/8
 
 Skladování a manipulace s materiálem  
23.  Skladování sypkého materiálu spojené s ruční manipulací je prováděno do výše 2 m.
Při odebírání sypkého materiálu ruční mechanickou lopatou nevznikají převisy, výška
stěn nepřesahuje 1,5 m. 
Nař. vl. č. 591/2006 Sb.,
příloha 2, bod 1/7 
24.  Bezpečnostní značkou se zákazem vstupu nepovolaných fyzických osob (Nař. vl. č.
11/2002 Sb., ve znění p. p.).je skládka sypkých hmot se spodním odběrem označena 
Nař. vl. č. 591/2006 Sb.,
příloha 2, bod 1/8 
25.  Fyzické osoby, které zabezpečují provádění odběru, se nezdržují v ohroženém prostoru
místa odběru. 
Nař. vl. č. 591/2006 Sb.,
příloha 2, bodl/8 
26.  Sypké materiály v pytlích jsou ručně skladovány do výše 1,5 m. Při mechanizovaném
skladování do výše 3 m. 
Nař. vl. č. 591/2006 Sb.,
příloha 2, bod 1/9 
27.  Tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách tak, aby otvor pro plnění
popřípadě vyprazdňování byl nahoře 
Nař. vl. č. 591/2006 Sb.,
příloha 2, bod 1/10 
28. Otevřené nádrže musí být zajištěny proti pádu fyzických osob do nich  Nař. vl. č. 591/2006 Sb.,
příloha 2, bod 1/10 
29.  Tekutý materiál v uzavřených nádobách je skladován na stojato v jedné vrstvě. Při
skladování ve více vrstvách naležato jsou jednotlivé vrstvy vzájemně stabilizovány proklady. 
Nař. vl. č. 591/2006 Sb.,
příloha 2, bod 1/10 
30. Tabulové sklo je skladováno v rámech na stojato.  Nař. vl. č. 591/2006 Sb.,
příloha 2, bod 1/11 
31. Oblé předměty (plechovky) jsou při zajištění stability ukládané do výše 2 m.  Nař. vl. č. 591/2006 Sb.,
příloha 2, bod 1/13 
32. Uložené trubky, kulatina a předměty podobného tvaru zajištěny proti rozvalení  Nař. vl. č. 591/2006 Sb.,
příloha 2, bod 1/13 
33. Kyseliny nebo jiné nebezpečné látky jsou ukládány v obalech s označením druhu látky.  Nař. vl. č. 591/2006 Sb.,
příloha 2, bod 1/12 
34.  Prvky a dílce pravidelných tvarů při mechanizačním ukládání a odebírání jsou
skladovány do výše 4 m. 
Nař. vl. č. 591/2006 Sb.,
příloha 2, bod 1/14 
35. Je dodržována nejvyšší pracovní výška 1,5 m pro upínání a odepínání prvků, dílců a sestav  Nař. vl. č. 591/2006 Sb.,
příloha 2, bod 1/15 
36.  Je zpracován technologický postup pro upínání a odepínání prvků, dílců
a sestav ze žebříků 
Nař. vl. č. 591/2006 Sb.,
příloha 2, bod 1/15 
 Skladovací zařízení sypkých hmot  
37. Pracoviště neohrožuje bezpečnost a zdraví osob Nař.vl.č. 101/2005 Sb., § 3/1 
38.  El. zařízení (VN, NN) bylo uvedeno do provozu až po provedení předepsaných kontrol,
zkoušek a revizí 
Nař. vl. č. 101/2005 Sb.,
příloha bod 2.1.1 
39. El. zařízení je podrobováno pravidelným revizím, údržbám a opravám Zák. č. 309/2006 Sb., § 4/1c)
Nař. vl. č. 101/2005 Sb., § 3/4
ČSN 33 1500, čl. 3.1 
40. Zaměstnanci jsou k obsluze zásobníku určení NV č. 378/2001 Sb.,
příloha 5, bod 13 a)  
41. Postup obsluhy při přerušení vyprazdňování zásobníku je stanoven  NV č. 37812001 Sb.,
příloha 5. bod 13 e) 
42. Podmínky vstupu do zásobníku jsou stanoveny  NV.č. 37812001 Sb.,
příloha 5, bod 13 b) 
43. Termíny, rozsah a způsob údržby zásobníku jsou stanoveny NV č. 378/2001 Sb.,
příloha 5, bod 13 a) 
44.  Termíny a rozsah kontrol vlastností uložených sypkých hmot z hlediska možného
samovznícení nebo výbuchu jsou stanoveny 
NV č. 378/2001 Sb.,
příloha 5, bod 13 f) 
45. Zaměstnavatel stanovil požadavky pro výkon práce – obsluhu zásobníku. Zák. práce § 103 odst. 2 
46.  Zaměstnavatel u provozovaných zásobníků vyhledal rizika, zjistil jejich příčiny a zdroje
a přijal opatření k jejich odstranění 
Zák. práce §102 odst. 3 
47.  Vlastní seznam pro OOPP je zpracován na základě vyhodnocení rizik a konkrétních
podmínek práce 
Zák. práce § 104 odst. 5 
48.  Osobní ochranné pracovní prostředky jsou zaměstnancům poskytovány Informace
o způsobu používání je zajištěna a dokumentace vedena Kontrola používání OOPP
je prováděna 
Zák. práce § 104 a odst. 1 a 4 
49.  Všechny vstupy a otvory do uzavřených zásobníků jsou zajištěny proti nežádoucímu
vstupu a pádu do vnitřního prostoru zásobníku 
Zák. č. 309/2006 Sb., § 4/1a)
NV č. 378/2001 Sb.,
příloha č. 5, bod 6 
50.  Mezery mezi tyčemi, resp. rozměry ok mříží, zajištujících horní vstupní otvor do
otevřeného zásobníku, nejsou větší než 200 mm 
Zák. č. 309/2006 Sb., § 4/1a)
NV č. 378/2001 Sb.,
příloha č. 5, bod 1, 5
ČSN ISO 8456 (266202)
čI. 5.1.1.3.1 
51.  Pro obslužná a kontrolní stanoviště (umístěná více než 500 mm nad úrovní
podlahy-terénu) jsou zřízeny plošiny nebo lávky. 
Zák. č. 309/2006 Sb. §4/1a)
NV č. 378/2001 Sb.,
příloha č. 5, bod 9 
52.  Pro zásobník, u kterého dochází k vytváření kleneb, trychtýřů apod. nebo k ulpívání
skladovaných hmot na jeho vnitřních stěnách, jsou přijata opatření k zabránění
takovýchto jevů. 
Zák. č. 309/2006 Sb. §4/1a)
NV č. 378/2001 Sb.,
příloha č. 5, bod 11 
53. Manipulační prostor zásobníku s obsluhou (výskytem zaměstnanců) je řádně osvětlen  Zák. č. 309/2006 Sb. §4/1b)
NV č. 378/2001 Sb.,
příloha č. 5, bod 12 
54. Zásobník je vybaven zařízením pro jeho odpojení od všech zdrojů energií  Zák. č. 309/2006 Sb. §4/1b)
NV č. 378/2001 Sb.,
příloha č. 5, bod 12 
55.  Zásobník je používán za podmínek, pro které byl určen (druh a vlastnosti skladované
sypké hmoty) 
Zák. č. 309/2006 Sb. §4 NV
č. 378/2001 Sb., § 3/1a) 
56.  V okolí plnicích otvorů zásobníků umístěných pod úrovní terénu (podlahy) nejsou
nahrnovány skladované sypké hmoty nad výšku 1500 mm od úrovně okolního
terénu (podlahy) 
Zák. č. 309/2006 Sb. § 4
NV č. 378/2001 Sb.,
příloha č. 5, bod 11 
57.  Zařízení na skladování volně loženého cementu od plnicího potrubí, zásobníků až po
místo odběru včetně míchačky je používáno a udržováno v souladu s průvodní
dokumentací tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu usazování a víření prachu 
Nař. vl. č. 591/2006 Sb.,
příloha 2, bod IV/3 
58.  Před připojením dopravních hadic nebo potrubí k potrubnímu řadu pro tlakové zásobníky,
volně loženého cementu a podobných sypkých hmot, se obsluha přesvědčí, zda řad
není pod tlakem 
Nař. vl. č. 591/2006 Sb.,
příloha 2, bod VI1/1
 
 Transportní zařízení  
59. Zaměstnanci jsou k obsluze určeni  NV č. 378/2001 Sb.,
příloha č. 4, bod 5 písm. a) 
60. Postupy obsluhy pro používání dopravníku jsou stanoveny  NV č. 37812001 Sb.,
příloha č. 4, bod 5 písm. c) 
61. Termíny, rozsah a způsob provádění kontrol a údržby jsou stanoveny  NV č. 378/2001 Sb.,
příloha č. 4, bod 5 písm. b) 
62. Úkony a činnosti zakázané při obsluze dopravníku jsou stanoveny  NV č. 378/2001 Sb.,
příloha č. 4, bod 5 písm. c) 
63.  Zaměstnavatel stanovil požadavky pro výkon práce-obsluhu, obsluha je informována
o rizicích daného zařízení a příslušná dokumentace je vedena 
Zák. práce § 103 odst. 1
písm. f) odst. 2 a 3 
64.  Zaměstnavatel u provozovaných transportních zařízení-dopravníků vyhledal rizika, zjistil
jejich příčiny a zdroje a přijal opatření k jejich odstranění 
Zák. práce §102 odst. 3 
65.  Vlastní seznam pro OOPP je zpracován na základě vyhodnocení rizik a konkrétních
podmínek práce 
Zák. práce § 104 odst. 5 
66.  OOPP jsou zaměstnancům poskytovány. Informace o způsobu používání je zajištěna
a dokumentace vedena. Kontrola jejich používání prováděna 
Zák. práce § 104 a odst. 1 a 4 
67.  Nebezpečná místa (zachycení, sevření, vtažení, ustřižení jsou zajištěna – zejména
v návaznosti na ČSN 26 0605, ČSN 26 0606, ČSN 26 0607 
Zák. č. 309/2006 Sb. § 4/1
NV č. 378/2001 Sb., § 3 odst. 1 písm. d), písm. j bod 4
ČSN 26 0608, CSN 262801. 
68.  Transportní zařízení-dopravníky umístěné z dohledu místa ovládání vybaveny vhodnou
signalizací (zvukovou, optickou, apod.) – pro upozornění před spouštěním ve smyslu
čl. 2.2.13 ČSN ISO 1819 
Zák. č. 309/2006 Sb.§ 4/1
NV č. 378/2001 Sb.,
příloha č. 5, bod 11 
69. Centrální a místní ovládání transportního zařízení-dopravníků je vzájemně blokováno.  Zák. č. 309/2006 Sb. § 4/1
NV č. 378/2001 Sb.,
příloha č. 4, bod 4 
70.  Havarijní vypínače jsou umístěny v počáteční a koncové části transportního
zařízení-dopravníků, v místech nakládky, vykládky, kontrol přesypu, překládání nákladu
a tam, kde se u transportních zařízení-dopravníků trvale pracuje. 
Zák. č. 309/2006 Sb. § 4/1a)
NV č. 378/2001 Sb.,
§ 3 odst. 1 písm. k) 
71.  Transportní zařízení-dopravník je vybaven zařízením pro jeho odpojení od všech zdrojů
energií č. 378/2001 Sb., § 3 odst. 1 písm. 1) 
Zák.č.309/2006Sb.§4/1a) NV 
72. Transportní zařízení-dopravník je používán za podmínek, pro které byl určen  Zák.č.309/2006Sb.§4/1a) NV
Č. 378/2001 Sb., § 3 odst. 1 písm. a) 
 Zemní práce
Příprava před zahájením zemních prací 
 
73.  Vytyčeny trasy technické infrastruktury – energetické a komunikační vedení, vodovodní
a stokové sítě, v místě jejich střetu se stavbou (§ 2 odst. 1 písm. k bod 2 a § 153 odst. 1
1 stavebního zákona), na základě údajů uvedených v projektové dokumentaci 
Nař. vl. č. 591/2006 Sb.,
příloha 3, bod 11/1
 
74.  Určeno rozmístění stavebních výkopů a jam a jejich rozměry a určeny způsoby těžení
zeminy, zajištění stěn výkopů proti sesutí, zejména druh pažení a sklony svahů výkopů
aj. před zahájením zemních prací 
Nař. vl. č. 591/2006 Sb.,
příloha 3, bod 11/2
 
75.  Na terénu vyznačeny polohově, popřípadě též výškově, trasy technické infrastruktury,
před zahájením zemních prací 
Nař. vl. č. 591/2006 Sb.,
příloha 3, bod 11/4 
76.  Obsluhy strojů (a ostatní fyzické osoby), které budou zemní práce provádět,
prokazatelně seznámeny před zahájením prací s druhy vedení technického vybavení,
jejich trasami popřípadě hloubkou uložení v obvodu staveniště, s jejich ochrannými
pásmy a podmínkami provádění zemních prací v těchto pásmech 
Nař. vl. č. 591/2006 Sb.,
příloha 3, bod 11/5
 
 Zajištění výkopových prací  
77.  Výkopy v obydleném území, na veřejných prostranstvích a uzavřených objektech, kde
se současné provádějí jiné práce, jsou zajištěny ve vzdálenosti 1,5 m od hrany výkopu
– jednotyčovým zábradlím 1,1 m vysokým, nebo
– kyprým násypovým materiálem 0,9 m vysokým 
Nař. vl. č. 591/2006 Sb.,
příloha 3, bod 111/1
 
78.  Výkopy hlubší než 0,5 m jsou opatřeny přechody o šířce 0,75 m, na veřejných
prostranstvích 1,5 m širokých. Přechody nad výkopy hlubokými do 1,5 m jsou opatřeny
zábradlím alespoň po jedné straně. Průchody nad výkopy hlubšími než 1,5 m jsou
opatřeny oboustranným zábradlím dvoutyčovým se zarážkou, která zároveň slouží jako
zarážka pro slepeckou hůl 
Nař. vl. č. 591/2006 Sb.,
příloha 3, bod 111/4
 
79.  Na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích přes výkopy zřízeny
přechody nebo přejezdy, kapacitně odpovídající danému provozu, dostatečně únosné
a bezpečné
Přechody o šířce nejméně 1,5 m opatřeny zábradlím, včetně zarážky pro slepeckou hůl
na obou stranách 
Nař. vl. č. 591/2006 Sb.,
příloha 3, bod 111/2
 
80.  Sestupy(výstupy) do(z) výkopů jsou zřízeny pomocí žebříků, schodů nebo šikmých ramp  Nař. vl. č. 591/2006 Sb.,
příloha 3, bod 111/6 
81.  Povrch šikmých ramp o sklonu větším než 1 : 5 upraven proti uklouznutí náležitě
upevněnými příčnými lištami nebo zarážkami 
Nař. vl. č. 591/2006 Sb.,
příloha 3, bod 111/6 
82. Okraje výkopu nejsou zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od výkopu.  Nař. vl. č. 591/2006 Sb.,
příloha 3, bod 111/5 
 Provádění výkopových prací  
83.  Výkopy jsou před prvním vstupem fyzických osob a při přerušení práce nad 24 h
prohlédnuty zhotovitelem nebo osobou jím pověřenou 
Nař. vl. č. 591/2006 Sb.,
příloha 3, bod IV/2 
84.  Zhotovitel přijal opatření zabraňující nebezpečnému přiblížení fyzických osob nebo strojů
k vedením technických sítí, popřípadě stavbám nebo zařízením 
Nař. vl. č. 591/2006 Sb.,
příloha 3, bod IV/3 
85.  Zhotovitel projednal s provozovatelem, popřípadě vlastníkem vedení použití strojů nebo
pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemních vedení, popřípadě staveb
nebo zařízení technického vybavení 
Nař. vl. č. 591/2006 Sb.,
příloha 3, bod IV/4
 
86.  Při provádění výkopových prací se nikdo nezdržuje v ohroženém prostoru, zejména při
souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací, při ručním začisťování
výkopu nebo při přepravě materiálu do výkopu a z výkopu 
Nař. vl. č. 591/2006 Sb.,
příloha 3, bod IV/6 
87.  Fyzické osoby při práci vhodně rozmístěny tak, aby se vzájemně neohrožovaly při
ručním provádění výkopových prací 
Nař. vl. č. 591/2006 Sb.,
příloha 3, bod IV/8 
88.  Nahromaděná zemina, spadlý materiál a nežádoucí překážky z výkopu odstraňovány
bez zbytečného odkladu 
Nař. vl. č. 591/2006 Sb.,
příloha 3, bod IV/9 
89.  Zhotovitel zajišťuje pravidelnou odbornou kontrolu a nezbytnou údržbu zábran popřípadě
zábradlí, pažení, lávek, přechodů, přejezdů, bezpečnostních značek, značení a signálů,
popřípadě dalších zařízení zajišťujících bezpečnost fyzických osob u výkopů po dobu
přerušení výkopových prací 
Nař. vl. č. 591/2006 Sb.,
příloha 3, bod IV/11
 
90.  Výkopové práce na odlehlých pracovištích hlubších než 1,3 m neprovádí osamocený
pracovník 
Nař. vl. č. 591/2006 Sb.,
příloha 3, bod IV/13 
 Zajištění stability stěn výkopů  
91.  Svislé stěny ručních výkopů jsou zajištěny pažením od hloubky větší než:
–1,3 m v zastavěném území,
–1,5 m v nezastavěném území. 
Nař. vl. č. 591/2006 Sb.,
příloha 3, bod V/1 
92. Při vstupu pracovníků do těchto výkopů je jejich světlá šířka nejméně 0,8 m.  Nař. vl. č. 591/2006 Sb.,
příloha 3, bod V/5 
93. Jsou stanovena opatření k zamezení sesutí svahů a vzniku úrazu  Nař. vl. č. 591/2006 Sb.,
příloha 3, bod V/1 
 Svahování výkopů  
94. Zhotovitel určil sklony svahů výkopů  Nař. vl. č. 591/2006 Sb.,
příloha 3, bod VI/1 
95. Žádná fyzická osoba se nezdržuje na svahu ani pod svahem za nepříznivé  Nař. vl. č. 591/2006 Sb.,
příloha 3, bod VI/4 
96.  Na svazích se sklonem strmějším než 1:1 a ve výšce větší než 3 m zhotovitel provedl
opatření proti sklouznutí fyzických osob nebo sesunutí materiálu 
Nař. vl. č. 591/2006 Sb.,
příloha 3, bod VI/5 
97.  Zhotovitel má zpracován technologický postup pro práce prováděné současně na více
stupních ve svahu nad sebou 
Nař. vl. č. 591/2006 Sb.,
příloha 3, bod VI/6 
 Zemní práce ovlivněné zmrzlou zeminou  
98. Zhotovitel zřetelně vymezil prostor, v němž se provádí rozmrazování zeminy  Nař. vl. č. 591/2006 Sb.,
příloha 3, bod VII/2 
 Ruční doprava zeminy  
99.  Pro přepravu zeminy kolečkem zhotovitel zřídil dostatečně širokou a únosnou
komunikaci ve sklonu nejvýše 1:5, bez prudkých přechodů 
Nař. vl. č. 591/2006 Sb.,
příloha 3, bod VIII/2 
100.  Pro zásyp dopravovaný do výkopu hlubšího než 1,5 m kolečkem je zřízena při okraji
výkopu pevná zarážka. 
Nař. vl. č. 591/2006 Sb.,
příloha 3, bod VIII/3 
101. Povrch komunikace pro přepravu zeminy není kluzký a je zpevněn  Nař. vl. č. 591/2006 Sb.,
příloha 3, bod VIII/2 
 Betonářské práce a práce související
Bednění 
 
102. Bednění je těsné, únosné a prostorově dostatečně tuhé  Nař. vl. č. 591/2006 Sb.,
příloha 3, bod IX/1 
103. Podpěrné konstrukce je možno odbedňovat postupně a uvolňovat bez nebezpečí  Nař. vl. č. 591/2006 Sb.,
příloha 3, bod IX/2 
104.  Statickým výpočtem, s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika, je doložena únosnost
podpěrných konstrukcí a bednění 
Nař. vl. č. 591/2006 Sb.,
příloha 3, bod 1X13 
105.  Je k dispozici písemný záznam o předání a převzetí hotové konstrukce bednění a její
kontrole, které provedla fyzická osoba pověřená zhotovitelem k řízení betonářských prací 
Nař. vl. č. 591/2006 Sb.,
příloha 3, bod IX/4 
 Přeprava a ukládání betonové směsi  
106. Při ukládání a čerpání betonových směsí se pracuje z bezpečných míst  Nař. vl. č. 591/2006 Sb.,
příloha 3, bod IX.2/1 
107.  Pro pohyb pracovníků a ruční přepravu betonové směsi jsou vybudované bezpečné
komunikace, aby byla vyloučena chůze fyzických osob bezprostředně po uložené výztuži 
Nař. vl. č. 591/2006 Sb.,
příloha 3, bod IX/2 
108.  V průběhu betonování je neustále sledován stav bednění. Zjištěné závady jsou
bezodkladně odstraňovány 
Nař. vl. č. 591/2006 Sb.,
příloha 3, bod IX.2/3 
109.  Zhotovitel stanoví a zajistí způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící
ukládání a obsluhou čerpadla,dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem 
Nař. vl. č. 591/2006 Sb.,
příloha 3, bod IX/4 
 Odbedňování  
110.  Odbedňovací práce nosných prvků, konstrukcí, u nichž je při předčasném odbednění
nebezpečí jejich zřícení, jsou prováděny na pokyn fyzické osoby určené zhotovitelem 
Nař. vl. č. 591/2006 Sb.,
příloha 3, bod IX 3/1 
111. Prostor odbedňovacích prací je zajištěn proti vstupu nepovolaných fyzických osob  Nař. vl. č. 591/2006 Sb.,
příloha 3, bod IX.3/3 
112.  Žebřík se používá při odbedňovacích pracích do výšky 3 m odbedňované konstrukce nad
pracovní podlahou 
Nař. vl. č. 591/2006 Sb.,
příloha 3, bod IX.3/2 
113. Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa  Nař. vl. č. 591/2006 Sb.,
příloha 3, bod IX. 3/4 
 Předpínání výztuže  
114.  Pracovní prostor předpínacího zařízení vyznačen. Vstup do tohoto prostoru je povolen
pouze fyzickým osobám vykonávajícím předpínací práce nebo dohled 
Nař. vl. č. 591/2006 Sb.,
příloha 3, bod IX.4/1 
115.  Stanoviště obsluhy umístěno vedle předpínacího zařízení, mimo směr tahu napínacího
drátu a s možností bezpečně ustoupit v případě jeho vychýlení 
Nař. vl. č. 591/2006 Sb.,
příloha 3, bod IX.4/2 
116. Obsluha vrátku pro vytahování trubek nebo zatahování kabelů je chráněna zástěnou  Nař. vl. č. 591/2006 Sb.,
příloha 3, bod IX.4/3 
117.  Fyzická osoba pověřená zhotovitelem kontroluje před zahájením pracovní směny
čerpadla, hadice, trysky, spoje a manometry 
Nař. vl. č. 591/2006 Sb.,
příloha 3, bod IX.4/4 
118.  Nejsou napínány prasklé nebo vytržené dráty nebo pruty, pruty s důlkovou korozí a prvky
mechanicky poškozené. 
Nař. vl. č. 591/2006 Sb.,
příloha 3, bod IX.4/5 
119.  Při odvíjení předpínacího drátu, dodávaného ve svazcích nebo kotoučích, je používáno
zařízení vylučující vylétnutí konce odvíjeného drátu 
Nař. vl. č. 591/2006 Sb.,
příloha 3, bod IX.4/5 
120.  Po ukončení napínání a po odstranění napínací pistole jsou odstraněny přečnívající
konce předpínané výztuže 
Nař. vl. č. 591/2006 Sb.,
příloha 3, bod IX.4/6 
121. Při ovíjeni výztuže není současně prováděna ochrana ovíjení například torkretováním  Nař. vl. č. 591/2006 Sb.,
příloha 3, bod IX.4/7 
 Práce železářské  
122.  Fyzické osoby nejsou ohroženy uspořádáním prostorů, stroji, přípravky a jiným zařízením
pro výrobu armatury 
Nař. vl. č. 591/2006 Sb.,
příloha 3, bod IX.5/1 
123.  Pruty zajištěny v pevné poloze konstrukcí stroje nebo vhodnými přípravky při provádění
stříhání několika prutů současně 
Nař. vl. č. 591/2006 Sb.,
příloha 3, bod IX.5/2 
124. Stroj není při stříhání a ohýbání prutů přetěžován  Nař. vl. č. 591/2006 Sb.,
příloha 3, bod IX.5/3 
125.  Fyzické osoby nejsou ohrožovány špatně upevněnými nebo zajištěnými pruty  Nař. vl. č. 591/2006 Sb.,
příloha 3, bod IX 5/3 
 Zednické práce  
126.  Pracovníci používají v místech ohrožení, odstříknutí vápenné malty nebo mléka stanovené
OOPP. Hašení vápna se neprovádí v sudech, úzkých a hlubokých nádobách. 
Nař. vl. č. 591/2006 Sb.,
příloha 3, bod X/3 
127.  Materiál pro zdění je uložen tak, aby pro práci zůstal volný prostor 0,6 m široký.  Nař. vl. č. 591/2006 Sb.,
příloha 3, bod X./4 
128. Fyzické osoby na staveništi nejsou ohrožovány stroji pro výrobu, zpracování
a přepravu malty 
Nař. vl. č. 591/2006 Sb.,
příloha 3, bodX.11 
129.  Při strojním čerpání malty zabezpečen účinný způsob dorozumívání mezi fyzickou
osobou provádějící nanášení (ukládáni-) malty a obsluhou čerpadla. 
Nař. vl. č. 591/2006 Sb.,
příloha 3, bod X./2 
130. Je dodržován zákaz vstupování na právě vyzdívanou stěnu a také její jiné zatěžování  Nař. vl. č. 591/2006 Sb.,
příloha 3, bod X./6 
131.  V projektové dokumentaci řešeno osazování konstrukcí, předmětů a technologických
zařízení do zdiva 
Nař. vl. č. 591/2006 Sb.,
příloha 3, bod X/7 
132.  Zhotovitel zajišťuje dodržování Nař. vl. č. 362/2005 Sb. na pracovištích a přístupových
komunikacích, na nichž jsou fyzické osoby vykonávající zednické práce vystaveny
nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, popřípadě nebezpečí propadnutí nedostatečně
únosnou konstrukcí 
Nař. vl. č. 591/2006 Sb.,
příloha 3, bod X/8
 
 Montážní práce  
133. Montážní pracoviště je předáno písemně ve smluvně dohodnutém stavu  Nař. vl. č. 591/2006 Sb.,
příloha 3, bod XI./1 
134.  Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní pomůcky
a přípravky stanovené v technologickém postupu 
Nař. vl. č. 591/2006 Sb.,
příloha 3, bod XI./2 
135.  Montážní a bezpečnostní přípravky, sloužící k zajištění bezpečnosti fyzických osob při
montáži, zejména při práci ve výšce, upevněny k dílcům ještě před jejich vyzdvižením
k osazení, nevylučuje-li to technologický postup montáže 
Nař. vl. č. 591/2006 Sb.,
příloha 3, bod XI./3
 
136.  Zvolené vázací prostředky umožňují zavěšení dílce podle průvodní dokumentace výrobce  Nař. vl. č. 591/2006 Sb.,
příloha 3, bod XI./4 
137.  Technologický postup montáže stanoví podmínky pro přístup na montážní pracoviště
a pro zřízení bezpečné pracovní podlahy 
Nař. vl. č. 591/2006 Sb.,
příloha 3, bod XI./6 
138.  Je dodržován zákaz zdvihat nebo přemísťovat břemena zasypaná, upevněná, přimrzlá,
přilnutá nebo jiným způsobem znemožňující stanovení síly potřebné k jejich zdvihnutí,
pokud není zajištěno, že nebude překročena nosnost použitého zařízení 
Nař. vl. č. 591/2006 Sb.,
příloha 3, bod XI./10
 
139.  K dispozici u zhotovitele je zpracovaný technologický postup pro dopravu fyzické osoby
pomocí závěsného koše
Součástí postupu je prokazatelný souhlas odborné způsobilé fyzické osoby pověřené
zhotovitelem 
Nař. vl. č. 591/2006 Sb.,
příloha 3, bod XI./8 
140.  Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné vzdálenosti  Nař. vl. č. 591/2006 Sb.,
příloha 3, bod XI./11 
141.  Dílec je odvěšován od závěsu zdvihacího prostředku z bezpečné plošiny nebo podlahy
po jeho osazení a zajištění proti vychýlení 
Nař. vl. č. 591/2006 Sb.,
příloha 3, bod XI./11 
142.  Technologický postup stanovuje způsob uvolňování vázacích prostředků z osazovaných
dílců, zejména svislých 
Nař. vl. č. 591/2006 Sb.,
příloha 3, bod XI./12 
Nahrávám...
Nahrávám...