dnes je 25.5.2024

Input:

Kontroly, revize a zkoušky plynových zařízení

29.9.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.5.7
Kontroly, revize a zkoušky plynových zařízení

Ing. Miloslav Kočí

Problematiku kontrol, revizí a zkoušek řeší vyhláška č. 85/1978 Sb.

Kontrola zařízení

Kontrolou zařízení se posuzuje, zda stav provozovaného zařízení odpovídá bezpečnostním, technickým a požárním předpisům.

Kontrolou zařízení může být pověřen pracovník, který ovládá bezpečnostní předpisy pro obsluhu kontrolovaných zařízení, předpisy související, požární řád a poplachové směrnice a který je zaškolen v obsluze zařízení.

Pověřený pracovník provede o kontrole zařízení záznam do provozního deníku. Záznam obsahuje:

  • jméno a příjmení pracovníka provádějícího kontrolu,

  • datum a rozsah kontroly,

  • zjištěné závady a návrhy na jejich odstranění,

  • podpis pracovníka provádějícího kontrolu.

Termíny kontrol

Kontrola zařízení se provádí alespoň jednou za rok. Vedoucí organizace může stanovit častější kontroly s ohledem na technický stav zařízení a provozní zkušenosti.

Revize

Revize jsou výchozí a provozní.

Provozovatel je povinen vypracovat harmonogram revizí nejméně na tříleté období. Je-li součástí zařízení i zařízení elektrické, tlakové nebo zdvihací, prověří se při revizi celého zařízení, zda i u těchto zařízení byla provedena revize a zaznamená se to do zprávy.

Před uvedením plynového zařízení do provozu musí být provedena výchozí revize. Zpráva o výchozí revizi je součástí dodávky zařízení. Závady bránící bezpečnému a spolehlivému provozu musejí být před uvedením do provozu odstraněny.

Na

Nahrávám...
Nahrávám...