Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Posuzování zdravotní způsobilosti ke vzdělávání

3.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.3.6
Posuzování zdravotní způsobilosti ke vzdělávání

Anna Janáková

Vývoj právní úpravy na tomto úseku

Stav před zdravotnickou reformou

Posuzování zdravotní způsobilosti při volbě povolání bylo upraveno již směrnicí Ministerstva zdravotnictví č. 49/1967 Věst. MZd., o posuzování zdravotní způsobilosti k práci. Posuzování zdravotní způsobilosti v souvislosti s praktickým vyučováním nebo praktickou přípravou však upraveno nebylo, ač se při něm žák nebo student dostával do prostředí, kde působila rizika práce, která na něho mohla působit a mohla ohrožovat jeho zdraví nebo život.

Nová právní úprava od 1. dubna 2012

Zákon č. 373/2011 Sb., upravil jednotně posuzování zdravotní způsobilosti jak ke vzdělávání samotnému, tak k praktickému vyučování nebo praktické přípravě, které jsou součástí příslušného vzdělávacího programu. Povinnost organizovat tento typ preventivních prohlídek žáků středního, vyššího odborného a některého jiného vzdělávání ve školách a školských zařízení (zákon č. 561/2004 Sb.) v průběhu přípravy na povolání, a to s ohledem na míru zdravotní zátěže v době praktického výcviku, byla uložena právnické osobě vykonávající činnost školy nebo školského zařízení, kde se uskutečňuje vzdělávání, jehož součástí je praktické vyučování nebo praktická příprava.

Novela provedená k 1. květnu 2015

Tři roky po nabytí právní účinnosti zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách byly vyhodnoceny zkušenosti s fungováním platné právní úpravy a byly zváženy nové požadavky praxe, což vedlo k přijetí novely citovaného zákona, která byla provedena zákonem č. 82/2015 Sb.Novela zejména stanovila, v kterých případech se posouzení zdravotní způsobilosti žáka nebo studenta před jeho zařazením na praktické vyučování nebo praktickou přípravu neprovede.

Novela uskutečněná k 1. listopadu 2017

Poslední novela provedená zákonem č. 202/2017 Sb. řešila především, kdo je posuzujícím lékařem a stanovila zmocnění pro Ministerstvo zdravotnictví stanovit náležitosti žádosti o provedení lékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti ke vzdělávání. Návazná novela vyhlášky č. 79/2013 Sb., o PLS zakotvila náležitosti žádosti o provedení lékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a průběhu vzdělávání do nového ust. § 15a.

Zdravotní způsobilost k praktickému vyučování a k praktické přípravě a v průběhu vzdělávání

Praktické vyučování

V rámci vzdělávání žáků na středních školách se vedle teoretického vyučování a výchovy mimo vyučování poskytuje také praktické vyučování. Praktické vyučování zahrnuje odborný výcvik, cvičení, učební praxi a odbornou nebo uměleckou praxi a sportovní přípravu, a to podle jednotlivých oborů vzdělání. Odborná nebo umělecká praxe a sportovní příprava může být uskutečňována i v období školních prázdnin po dobu stanovenou rámcovým vzdělávacím programem. Praktické vyučování se uskutečňuje:

a) ve školách,

b) ve školských zařízeních nebo

c) na pracovištích fyzických osob (včetně osob samostatně výdělečně činných, dále též „OSVČ”) nebo právnických osob, které mají oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání a uzavřely se školou smlouvu o obsahu a rozsahu praktického vyučování a podmínkách pro jeho konání; náležitosti smlouvy stanoví vyhláška č. 13/2005 Sb.,

nebo kombinovaně u všech nebo u vícero shora uvedených subjektů.

Praktická příprava

Vyšší odborné vzdělávání obsahuje vedle teoretické přípravy (přednášky, semináře, konzultace, cvičení a exkurze) také praktickou přípravu. Praktická příprava se uskutečňuje formou praktického vyučování:

a) ve škole (pokud k tomu má vytvořeny materiální a personální podmínky) nebo

b) formou odborné praxe na pracovištích fyzických nebo právnických osob (např. i u živnostníka), které mají oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání a které mají se školou uzavřenou smlouvu o obsahu a rozsahu odborné praxe a podmínkách pro její konání.

Důvody prohlídek žáků a studentů

Praktické vyučování a praktická příprava je zpravidla zahájeno asi dva roky poté, co byla posouzena zdravotní způsobilost žáka či studenta ke vzdělávání před podáním přihlášky na školu. Vzhledem k tomu, že toto období je charakterizováno velkou dynamikou rozvoje organismu (dorostový věk), stanoví zákon o specifických zdravotních službách povinnost před zařazením žáka nebo studenta k praktickému vyučování nebo praktické přípravě opětovně zhodnotit jeho zdravotní stav a posoudit jeho schopnost vyrovnat se bez přetížení organismu se zdravotními nároky souvisejícími s podmínkami, za který je praktické vyučování nebo praktická příprava vykonávána. Počítá se i s mimořádnými lékařskými prohlídkami v případě podezření na možnost ohrožení zdraví v souvislosti s vykonáváním činnosti při praktickém vyučování nebo praktické přípravě.

Zásada prevence

Důvodová zpráva k návrhu zákona o specifických zdravotních službách zdůrazňuje, že posouzení zdravotní způsobilosti dítěte k praktickému vyučování a praktické přípravě je jedním ze zásadních preventivních momentů při péči o zdravý vývoj mladé populace. V době předložení návrhu zákona o specifických zdravotních službách bylo v oborech vzdělání, jehož součástí je praktické vyučování a praktická příprava, vzděláváno na 222 tisíc žáků a studentů, z toho asi 7,4 tisíce studentů vyšších odborných škol.

Účel prohlídek žáků a studentů

Lékařské prohlídky ke zjištění zdravotního stavu a zdravotní způsobilosti ke vzdělávání nebo v průběhu vzdělávání se provádějí za účelem vyloučení nemocí, vad nebo stavů, které omezují nebo vylučují zdravotní způsobilosti ke konkrétnímu vzdělávání.

Rizikové faktory pracovního prostředí a seznam nemocí

Rizikové faktory a seznam nemocí, které omezují nebo vylučují zdravotní způsobilost ke vzdělávání a v průběhu vzdělávání při výskytu těchto faktorů a rozsah odborných vyšetření a četnost lékařských prohlídek v případech, kde se nepostupuje podle obecných ustanovení o periodických prohlídkách, stanoví vyhláška č. 79/2013 Sb., o PLS:

a) rizikové faktory pracovních podmínekpříloze č. 2, části I. 

b) rizika ohrožení zdravípříloze č. 2, části II.

Obě části Přílohy č. 2 vyhlášky o PLS se použijí jak pro lékařské prohlídky ke vzdělávání a v průběhu vzdělávání, tak pro pracovnělékařské prohlídky; podrobnosti jsou vyloženy v kapitole Organizace, obsah a rozsah PLS.

Zdravotní způsobilost ke vzdělávání

Druhy lékařských prohlídek ke vzdělávání nebo v jejich průběhu

Lékařské prohlídky ke vzdělávání a v jejich průběhu upravuje § 8 odst. 1 vyhlášky č. 79/2013 Sb.a níže uvedená tabulka uvádí jejich přehled:

LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY 
ke vzdělávání při ucházení se o vzdělávání ve střední nebo vyšší odborné škole  v průběhu vzdělávánížáka nebo studenta  periodické prohlídkyžáka nebo studenta  

se provádí:

A  B  C  
před podáním přihlášky ke vzdělávání do příslušného oboru vzdělání  1. při změně zdravotního stavu,2. před prvním zařazením na praktické vyučování nebo praktickou přípravu, nejde-li o případy, kdy se posouzení zdravotní způsobilosti osoby připravující se na výkon povolání podle zákona neprovádí,  provádí se jedenkrát ročně, pokud žák nebo student při praktickém vyučování nebo praktické přípravě vykonává rizikové práce; dnem rozhodným pro stanovení termínu periodické prohlídky je den vydání lékařského posudku před prvním zařazením na praktické vyučování nebo praktickou přípravu.  

Žádost o provedení prohlídky

Lékařská prohlídka uchazeče o vzdělávání ve střední škole nebo vyšší odborné škole a v průběhu vzdělávání se provádí na základě žádosti o provedení lékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a v průběhu vzdělávání.

Kdo je oprávněn žádost podat

Lékařská prohlídka ke vzdělávání a v průběhu vzdělávání se provede na základě žádosti (§ 8 odst. 2 vyhlášky č. 79/2013 Sb.):

 • v případě prohlídek uvedených shora pod bodem A a B1:

  1. zákonného zástupce nezletilého uchazeče o vzdělávání, žáka nebo studenta nebo
  2. zletilého uchazeče o vzdělávání, žáka nebo studenta;
  3. jde-li o žáka nebo studenta s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou, lze tyto prohlídky v nezbytných případech provést na žádost ředitele příslušného zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • v případě prohlídek uvedených shora pod bodem B 2 a C: ředitele školy; jde-li o praktické vyučování nebo praktickou přípravu uskutečňovanou na pracovišti právnické nebo fyzické osoby, vyžádá si ředitel školy pro účely žádosti od těchto osob údaje o druhu a režimu práce, kterou bude žák nebo student vykonávat, a o zdravotních a bezpečnostních rizicích této práce a míře rizik vyjádřené kategorií práce.

Náležitosti žádosti o prohlídku

Praxe neměla jednotný postup při podávání žádostí o provedení prohlídky ke vzdělávání a v průběhu vzdělávání. Poslední novela vyhlášky č. 79/2013 Sb., právně účinná od 15. prosince 2017 to vyřešila tak, že stanovila náležitosti žádosti o provedení lékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a v průběhu vzdělávání, a to v novém ust. § 15a.

Žádost o provedení lékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti uchazeče o vzdělávání ve střední nebo vyšší odborné škole má obsahovat tyto náležitosti:

a) identifikační údaje školy, a to název právnické osoby vykonávající činnost školy a adresu sídla školy,

b) identifikační údaje uchazeče o vzdělávání, a to jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu uchazeče o vzdělávání, popřípadě místo pobytu na území České republiky, jde-li o cizince,

c) kód a název oboru vzdělání uvedený v přihlášce ke studiu,

d) důvod provedení prohlídky.

Žádost o provedení lékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti žáka nebo studenta v průběhu vzdělávání

 1. identifikační údaje školy, a to název právnické osoby vykonávající činnost školy a adresu sídla školy,
 2. identifikační údaje uchazeče o vzdělávání, a to jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu uchazeče o vzdělávání, popřípadě místo pobytu na území České republiky, jde-li o cizince,
 3. důvod provedení prohlídky.
 4. identifikační číslo právnické osoby vykonávající činnost školy, bylo-li přiděleno,
 5. kód a název oboru vzdělání, ke
 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: