dnes je 24.2.2024

Input:

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci

8.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.2
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci

JUDr. Anna Janáková

LÉKAŘSKÝ POSUDEK

O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K PRÁCI

Pořadové číslo: nebo jiné evidenční označení lékařského posudku.

Poskytovatel zdravotní péče: identifikační údaje poskytovatele zdravotní péče, jehož jménem posuzující lékař lékařský posudek vydal, a to identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, adresa sídla nebo místa podnikání, razítko poskytovatele.

Posuzovaná osoba: identifikační údaje posuzované osoby v rozsahu jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu posuzované osoby, popřípadě místo pobytu na území České republiky, jde-li o cizince.

Zaměstnavatel: identifikační údaje zaměstnavatele v rozsahu:

  1. obchodní firma nebo název a adresa sídla podnikatele nebo organizační složky zahraniční osoby na území České republiky, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, je-li zaměstnavatelem právnická osoba,
  2. adresu sídla, jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky  jde-li o cizince, , je-li zaměstnavatelem fyzická osoba,
  3. název, sídlo a identifikační číslo organizační složky státu nebo kraje nebo obce, je-li zaměstnavatelem stát, kraj nebo obec.

Účel vydání posudku: posouzení zdravotní způsobilosti k práci (druh provedené pracovnělékařské prohlídky:vstupní, periodická, mimořádná a z jakého důvodu) nebo určení, zda je onemocnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.

Údaje o pracovním zařazení posuzované osoby: Vyjádří se druhem práce, režimem práce, rizikovými faktory ve vztahu ke konkrétní práci (tedy

Nahrávám...
Nahrávám...