dnes je 25.5.2024

Input:

Management rizik při práci

7.10.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.2.3
Management rizik při práci

Tomáš Neugebauer

Prevence rizik

V úvodní podkapitole bylo uvedeno, co zákoník práce rozumí pod pojmem "prevence rizik". Z toho je zřejmé, že je tím myšleno zajištění BOZP. Pojem "prevence rizik" proto nesmí být chápán v užším slova smyslu, tedy, že se týká jen předcházení vzniku rizik, případně omezení jejich působení, ale mnohem šířeji, a to ve smyslu komplexního zajištění BOZP. Jedná se totiž o totéž.

Prevence rizik je mnohými zaměstnavateli vnímána pouze jako jednorázová záležitost (provedení vyhledání a vyhodnocení rizik při práci). Přitom se jedná o soustavný proces, který má na jejich pracovištích zajistit bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky.

Prevence rizik, tedy zajištění BOZP, nikdy nemůže být zcela dokonalá, tedy bez nedostatků (neexistuje bezpečná pracovní činnost ani pracoviště, pouze více či méně nebezpečná). Vždy je co zlepšit. Zaměstnavatel by se nikdy neměl spokojit s jejím současným stavem a měl by neustále hledat nedostatky a možná řešení jejich odstranění. To mu může napomoci nejen v prevenci rizik, ale, jak dokládají příklady z praxe, též při dosažení vyšší úrovně kvality jeho výrobků nebo poskytovaných služeb.

Management rizik

Vedle pojmu "prevence rizik" je ještě nutné zmínit termín, který sice zákoník práce, ani jiný právní předpis k zajištění BOZP, neuvádí, avšak je vhodné jej zde zmínit. Jedná se o pojem "management rizik při práci". Managementem rizik při práci je myšlen proces usměrňování, tedy řízení, rizik na pracovištích zaměstnavatele. Jeho oficiálních definic je několik. V praxi však vystačíme s informací, že zahrnuje vyhledání rizik, hodnocení rizik a stanovení opatření k jejich odstranění nebo k omezení jejich působení. A to už jsou činnosti, které po zaměstnavateli zákoník práce v § 102 požaduje. Je tedy možné uvést, že zákoník práce po zaměstnavateli požaduje provádění managementu rizik při práci.

Charakteristika managementu rizik

Management rizik je systémový nástroj obsahující posuzování rizik a regulování rizik (stanovení a provedení opatření, včetně opětovného hodnocení míry rizika). Posuzování rizik tvoří analýza rizik, která se skládá z identifikace nebezpečí (proces zjišťování, zda existuje nebezpečný činitel a definování jeho charakteristik [zdrojů rizik]) a z odhadu rizika (odhad četnosti výskytu a analýza následků), a dále hodnocení rizik (vyhodnocení rizik při práci). Analýza rizika musí být prováděna přímo na jednotlivých pracovištích zaměstnavatele, neboť při ní musí být zohledněna na pracovištích existující úroveň míry rizika (zaměstnavatelem již přijatá a realizovaná opatření atd.).

Zaměstnavatel je povinen na základě ustanovení § 102 odst. 3 zákoníku práce "soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění a provádět taková opatření, aby v důsledku příznivějších pracovních podmínek a

Nahrávám...
Nahrávám...