dnes je 16.6.2024

Input:

Manipulace, skladování a odvoz dříví

1.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.7
Manipulace, skladování a odvoz dříví

Ing. Zdeněk Juránek

Charakteristika skladování dřeva

Skladování dříví je možné definovat jako ukládání zásob dřeva na dopředu určená místa podle stanovených pravidel, do určených tvarů, a to obzvláště podle dřevin, kvality a podle druhu sortimentu. Další nezřídka používaná je specifikace skladování dříví jako uložení sortimentů dříví na konkrétní lokalitu s požadavkem na plynulost výrobního procesu a na maximální zachování kvality i kvantity, kterou sortimenty dříví vykazovaly při zahájení skladování.

Místo skladování

Volba konkrétního místa pro uložení dříví je v praxi závislá zejména na roční době, druhu realizované těžby, množství dříví, druhu kácené dřeviny, zvláštnostech pracovního prostředí (zejména terénu) apod. Jednotlivá místa určená pro různé typy skladování jsou potom odbornou veřejností rozdělována například na tzv. skladování u pařezu, skladování na vývozním či odvozním místě, manipulačním skladu, uskladnění u koncového zákazníka apod.

Zásady bezpečnosti práce

Základní zásady bezpečnosti práce pro manipulaci a skladování dříví při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru stanoví NV č. 339/2017 Sb. Při manipulaci a skladování dříví je zaměstnavatel povinen zajistit organizaci práce a pracovní postupy tak, aby zaměstnanci na manipulační lince neuváděli zkracovací pilu do řezu, pokud není dříví v klidu a stabilizováno, aby nerozřezávali překřížené dříví a při navalování dříví k dopravníku používali ruční nářadí.Při používání dopravníků je nezbytné upozornit i na minimální požadavky k zajištění jeho bezpečného provozu, tak jak jsou definovány v právních a ostatních předpisech, zejména pak v Příloze č. 4 k nařízení vlády č. 378/2001 Sb. Zaměstnancům je zakázán pohyb po konstrukci nadúrovňových dopravníků, překračování dopravníků za chodu mimo určené přechody, vstup na uskladněné dříví, vyprošťovat ruční lana navijáku a překračovat je (jsou-li v pohybu) a zdržovat se se v ohroženém prostoru při rozkulování dříví.

Volné uskladňování dříví na skládce

K zabránění samovolnému pohybu dříví při jeho volném uskladňování na skládce musí zaměstnavatel zajistit, aby nebyl překročen přirozený sklon uskladněného dříví; k zajištění se použijí zajišťovací klíny. Přirozeným sklonem se rozumí takový sklon boku hromady dříví, při němž při zajištění nejnižší vrstvy proti rozvalení nedojde k samovolnému rozvalení dalších vrstev dříví, aniž by byly tyto vrstvy proti rozvalení zajištěny. Takový sklon nesmí překročit hodnotu 1,73 : 1. Při ručním navalování kulatiny nesmí uskladněné dříví přesáhnout výšku 1,5 m, manipulace se provádí po jednotlivých kusech dříví uložených v jedné vrstvě.

Ze základních pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nutné ještě zmínit zejména povinnost zajistit při zakládání vybudování skládky (popř. určit místo) tak , aby jednotlivé činnosti na skládce prováděné či dříví uskladněné nezasahovalo do ochranných pásem el. vedení, dráhy nebo aby skládky nebyly zřizovány na jiných nebezpečných místech. Uskladněné dříví nesmí jakýmkoliv způsobem bránit v bezpečném používání skladovacích

Nahrávám...
Nahrávám...