dnes je 26.2.2020

Input:

Manipulační zařízení

16.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.9.2
Manipulační zařízení

Ing. Zdeněk Juránek

6.9.2

Manipulační zařízení

Ing. Zdeněk Juránek

16.1.2020

Prostředky k soustředění břemen

Při manipulaci s balenými a kusovými břemeny je ideální možností využití prostředků kontejnerizace, paletizace i speciálních úchopových prostředků, které zamezují vypadávání břemen. Způsob uložení a upevnění břemen musí spolehlivě zajišťovat jejich stabilitu při přepravě, skladování, vykládání z dopravních prostředků i při jejich odebírání ze skládek. Způsob uložení a upevnění břemen musí umožňovat mechanizované nakládání a vykládání.

Pomůcky k ruční manipulaci

Pracovní pomůcky pro ruční manipulaci spadají do oblasti jednoduchých pomocných zařízení, jejichž smyslem je zdokonalení způsobu ruční manipulace a zvýšení účinku lidské síly. Jde o takové pomůcky, které slouží k bezpečnému uchopení manipulovaných předmětů při jejich nadzvednutí a polohování nebo přenášení, umožňují přítomnost rukou pracovníka v prostoru akutního nebezpečí úrazu, znásobují sílu pracovníka apod.

Bezpečné, zdraví neohrožující a efektivní využití těchto pomůcek pro ruční manipulaci s břemeny úzce souvisí s používáním rukavic, popř. jiných zaměstnavatelem stanovených osobních ochranných pracovních prostředků.

Při ruční manipulaci, zejména při nadzvedávání a přenášení břemene je nezbytné maximální využívání vhodných jednoduchých pracovních pomůcek a zařízení (např. nosítka, držáky, přísavné úchytky, kleště různých druhů, sochory, tyče, posuvné transportní válečky, ližiny apod.), vždy vhodně zvolené s ohledem na bezpečný stanovený způsob manipulace s konkrétním břemenem s ohledem zejména na jeho hmotnost, tvar, těžiště a další známé okolnosti.

Při ručních operacích je nutno zaměstnance seznámit s, pokud možno co nejúspornějším a nejúčinnějším způsobem manipulace.

Obecné požadavky právních předpisů

Základním právním ustanovením definujícím požadavky nejen na nejčastěji používané manipulační zařízení a prostředky je § 4 zákona č. 309/2006 Sb. Jedná se o stanovení povinnosti zaměstnavatele zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví vhodné pro práci, při které budou používány. Veškeré stroje tak musí být zejména vybaveny ochrannými zařízeními, která chrání život a zdraví zaměstnanců; vybaveny nebo upraveny tak, aby odpovídaly ergonomickým požadavkům a aby zaměstnanci nebyli vystaveni nepříznivým faktorům pracovních podmínek; pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány.

Specifické požadavky na stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí

Obecné požadavky na stroje a zařízení využívané v rámci jednotlivých druhů skladování definuje prováděcí právní předpis, tedy NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí (dále jen „NV č. 378/2001 Sb.”). Připomeňme na tomto místě alespoň ty nejzákladnější:

  • - každé zařízení může být používáno pouze k účelům a za podmínek, pro které je určeno,
  • - zaměstnavatel musí se zřetelem na technologický proces a organizaci práce stanovit bezpečný přístup obsluhy k zařízení,
  • - musí být stanoven dostatečný manipulační prostor, umožňující obsluze bezpečné používání zařízení,
  • - každé zařízení musí být vybaveno zábranou nebo ochranným zařízením nebo musí být přijato opatření tam, kde existuje riziko kontaktu nebo zachycení zaměstnance pohybujícími se částmi pracovního zařízení nebo pádu břemene,
  • - opravu, seřizování, úpravu, údržbu a čištění zařízení je možné provádět pouze po odpojení od přívodů energií (není-li to technicky možné musí být učiněna vhodná ochranná opatření),
  • - obsluha musí mít možnost se přesvědčit, že se v nebezpečných prostorech zařízení nenachází žádný zaměstnanec,
  • - pokud není možné splnit výše uvedený bod, musí bezpečnostní systém před spuštěním (popř. zastavením zařízení) vydávat zvukový nebo i viditelný výstražný signál, aby zaměstnanci zdržující se v nebezpečném prostoru měli vždy dostatek času tento prostor opustit.

Při přepravě břemene pomocí jednoduchého bezmotorového prostředku nesmí (v návaznosti na § 28 odst. 8 NV č. 361/2007 Sb.) tlačné svalové síly vynakládané mužem překročit hodnotu 310 N a tažné 280 N, u ženy pak nesmí překročit hodnotu 250 N a tažné 220 N.

Podmínky pro dopravu břemen ručními vozíky

Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců při dopravě břemen ručními vozíky závisí zejména na následujících podmínkách:

- volba vhodného vozíku s ohledem na tvar a velikost manipulovaného břemene,

- správné váhové rozložení na ploše vozíku, aby správně položené těžiště bylo co nejníže,

- vyznačení nosnosti vozíku a její nepřekračování,

- v případě přesahu břemene přes okraj vozíku přijmout adekvátní opatření proti zachycení břemen o okolní předměty nebo osoby,

- zajištění volného projezdu a dobrého stavu komunikací (zejména při tlačení vozíku),

- zajištění vhodných prostor pro odstavení vozíku.

Základní požadavky na pojízdná zařízení

Základní právní požadavky na pojízdná zařízení definuje Příloha č. 3 k NV č. 378/2001 Sb. následujícím způsobem:

  • - Vybavení zařízení řízeného obsluhou vhodnou ochranou k omezení rizika poškození zdraví, které může vzniknout v důsledku zachycení zaměstnance pojezdovými částmi zařízení.
  • - Vybavení hnací jednotky ochranným zařízením proti poškození v