dnes je 28.5.2024

Input:

Mechanické nářadí

30.7.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.10.5.1
Mechanické nářadí

Ing. Miroslava Kopecká

Obecné bezpečnostní požadavky

K práci je možno používat pouze mechanické nářadí schváleného typu.

Při práci s mechanickým nářadím nesmí mít zaměstnanec volně vlající oděv, musí mít řádně upnuty manžety rukávů a musí mít předepsanou obuv, případně ochranné brýle. Dlouhé rukávy je třeba vhodně zabezpečit proti možnému zachycení.

Pro upínání nástrojů s rotačním pohybem se nesmějí používat dvoučelisťová sklíčidla.

Přípravky pro upevňování nástrojů v upínacích zařízeních nesmějí být k mechanickému nářadí připevněny řetízky, lanky apod.

Při používání mechanického nářadí je nutno dbát toho, aby pohyblivý přívod zdroje energie byl chráněn předpoškozením.

S mechanickým nářadím je zakázáno pracovat na žebřících, vratkých předmětech a tam, kde nemá zaměstnanec při stání dobrou stabilitu.

Práce z volné ruky s mechanickými vrtačkami při použití vrtáků o průměru větším než 15 mm je dovolena jen do výše ramen zaměstnance.

Mechanické nářadí musí být kontrolováno a zkoušeno nejméně 13 za 12 měsíců nebo ve lhůtách stanovených průvodní dokumentací nebo normovými hodnotami (např. ČSN 33 1600).

Před zahájením práce se zaměstnanec musí přesvědčit zejména o správném upnutí nástroje.

Pokud je mechanické nářadí opatřeno ochranným krytem, nesmí se kryt nebo jeho části při práci snímat nebo jinak upravovat.

Používá-li se u mechanického nářadí přestavitelných ochranných krytů, musí být jeho uzavřená část nastavena tak, aby při práci směřovala směrem k obsluhujícímu zaměstnanci.

Mechanické nářadí se nesmí odkládat dříve, pokud jeho nástroj není v klidu. Přenášení mechanického nářadí za pohybu nástroje je zakázáno.

Seřizování, čištění, mazání a opravy mechanického nářadí se musejí provádět jen za klidu nástroje a odpojení od zdroje hnací síly.

S mechanickým nářadím smějí pracovat jen zaměstnanci, kteří byli řádně poučeni a vycvičeni ve správném zacházení s tímto nářadím.

S přenosným elektrickým nářadím smějí pracovat jen zaměstnanci, kteří byli seznámeni s bezpečnými pracovními postupy, bezpečnostními předpisy při práci s elektromechanickým přenosným nářadím, s postupem při poskytování první pomoci při úrazu elektrickým proudem a s návodem k obsluze.

Elektromechanické přenosné nářadí smí být zaměstnanci vydáno po pečlivém přezkoušení správného stavu a chodu.

Při práci s tímto nářadím musí zaměstnanec podle druhu ohrožení používat předepsané osobní ochranné pracovní prostředky.

Zdvíhání nebo spouštění a přenášení elektromechanického přenosného nářadí se nesmí provádět za přívodní kabely, ale jen za část k tomu určenou.

Důkladnou zkoušku provádí osoba znalá v elektrotechnice.

Před každým použitím musí obsluha pečlivě zkontrolovat, zda nejsou poškozené kryty nebo jiné části nářadí. Dále musí zkontrolovat všechny pohyblivé části, které mohou ovlivnit správnou funkci nářadí a posoudit, zda jsou schopny řádně pracovat a plnit všechny určené funkce. Poškozené nářadí a nářadí, které nelze spínačem vypnout nebo zapnout, se nesmí používat.

Před připojením nářadí do sítě se musí obsluha přesvědčit, zda je spínač vypnutý, u nářadí vybavených zajišťovacím tlačítkem nesmí být toto tlačítko zatlačeno, tj. zablokováno na stálý chod.

Nářadí a nářadí ve spojení s nástavci se může používat pouze k pracím, ke kterým je určeno.

Upevňovací a seřizovači klíče a kličky se nesmějí ponechávat zastrčeny na nářadí. Před zapnutím se musí obsluha přesvědčit, zda jsou odstraněny z pohyblivých a rotujících částí nářadí upínací klíče, kličky a seřizovací prvky.

Před zahájením práce musí obsluha zkontrolovat, zda napětí na štítku nářadí souhlasí s napětím el. sítě.

Před započetím práce s nářadím je nutno se přesvědčit, zda ve zdivu, betonu nebo jiném materiálu není elektrické vedení, plynové nebo vodovodní potrubí apod., např. detektorem kovů.

Obsluha musí být informována, že nářadí není při dotyku s elektrickým vedením izolováno.

Nejlépe a nejbezpečněji nářadí pracuje v doporučeném pracovním rozsahu. Nářadí nesmí být trvale přetěžováno, jakmile obsluha sluchem pozná, že otáčky motoru nadměrně klesají nebo rukou zjistí přehřátí pláště nebo skříně nářadí, musí práci přerušit, popř. ochladit nářadí chodem naprázdno bez zatížení.

Předmět obráběný nebo opracovávaný nářadím musí být zajištěn proti nežádoucímu pohybu. K upínání předmětů nutno používat upínacích přípravků, svorek něho šroubového svěráku. Držení předmětu přímo v rukou je nebezpečné.

Pracoviště, pracovní stůl a další místa, kde se používá nářadí, nutno udržovat v čistotě a pořádku.

Při práci s nářadím si musí obsluha zajistit bezpečný postoj (pevné postavení), stabilitu a rovnováhu. S nářadím se nesmí pracovat z vratkých předmětů.

Elektrické nářadí je většinou v otevřeném krytí, tzn. v takovém, aby mohlo být nejen větráno, ale aby do něj nemohly vnikat malé předměty a částice. Nářadí tedy není chráněno před vodou, nesmí být proto vystaveno dešti, nesmí se používat ve vlhku, mokru ani ve výbušném prostředí, pokud není pro tento účel konstruováno.

Nářadí se musí udržovat v čistotě, větrací otvory musí být čisté a průchodné, do motoru se nesmí dostat cizí tělíska. Rukojeti se musejí udržovat suché, čisté a je nutno je chránit před olejem a mastnotou.

Při práci s nářadím je nutno se vyhnout dotyku uzemněných předmětů (např. potrubí, topných těles, sporáků, ledniček).

Při používání nářadí se musí chránit pohyblivé přívody el. proudu vhodným způsobem proti poškození (nesmí vést přes ostré hrany, v blízkosti horkých povrchu, otevřeného ohně, musí být chráněny před mastnotami apod.). Přívodní kabel nesmí být namáhán tahem. Ve venkovním prostředí nutno používat prodlužovací kabel příslušně označený a určený pro toto prostředí.

Opravy elektrických zařízení mohou provádět jen pracovníci s příslušnou kvalifikací.

Přívodní kabel, prodlužovací kabel, vidlici, návlačku nutno před započetím prací a po zahájení prací pravidelně kontrolovat. Jsou-li tyto části poškozené, nesmí se nářadí používat do doby, než bude odborně opraveno.

Především při práci s nářadím s rotujícími nástroji vzniká nebezpečí zachycení částí oděvu. Proto musí mít pracovník upnutý pracovní oděv. Obsluha nesmí nosit hodinky, řetízky, přívěsky apod. Uvedené druhy nářadí je někdy nebezpečné při jejich činnosti držet v rukavicích. Má-li obsluha delší vlasy, musí používat síťku na vlasy.

V případě potřeby musí být použit odsavač prachu.

Je-li obsluha při prácí s nářadím ohrožena prachem, odletujícími částicemi apod., musí používal OOPP k ochraně dýchacích cest.

Smějí se používat pouze nástroje doporučené výrobcem nářadí.

Dochází-li při provozu nářadí k nadměrné hlučnosti a vibracím, musí obsluha používat OOPP k ochraně sluchu a antivibrační rukavice.

Nářadí zapojené do sítě nesmí obsluha přenášet s prstem na spínači.

Při výměně nástroje musí být zařízení odpojeno od zdroje energie.

Nástroje musejí být udržovány ostré a čisté.

Nepoužívané nářadí musí být uloženo na suchém, výše položeném místě.

Poškozené nářadí, díly, ochranné kryty, vadné spínače apod. musí být řádně opraveny případné vyměněny.

Hlavní zády BOZP podle druhů nářadí

Brusky, rozbrušovačky

 • Před zahájením práce se musí obsluha přesvědčit, má-li brousicí kotouč správný smysl otáčení a je-li dostatečně zajištěn.

 • Brousit se smí jen pozvolným přitlačováním brousicího kotouče na broušený předmět tak, aby se kotouč náhlým nárazem nebo prudkým zabrzděním nepoškodil, popř. neroztrhl.

 • U brusky, která spadla, musí být brousicí kotouč vyměněn, i když nevykazuje viditelné poškození.

 • Brousicí kotouč musí být stále centrický a jeho orovnání smí provádět pouze osoba znalá.

 • Při orovnávání brousicích kotoučů musí pracovník používal OOPP k ochraně očí a obličeje a dýchacích cest.

 • S bruskami není dovoleno pracovat na žebřících.

 • Bruska se nesmí upínat do pomocných upínacích zařízení.

 • Má-li zaměstnanec nářadí vydáno na dobu delší než je jedna směna, musejí být prováděny kontroly nářadí na pracovišti před zahájením práce ve směně a po skončení práce s nářadím ve směně v předepsaném rozsahu.

 • Musí být učiněna potřebná opatření k ochraně před nebezpečím výbuchu nebo požáru vlivem opracovávaného materiálu a před nebezpečím pořezání.

 • Před započetím práce je nutno zkontrolovat, zda maximální provozní otáčky nástroje (opěrných kotoučů, brousicích pásů, librových kotoučů atd.) nejsou vyšší než jmenovité otáčky uvedené na nářadí;

 • Samodržící brousicí disky se musejí upevnit soustředně na upevňovací desku.

 • Musí se používat OOPP a pomůcky (chrániče očí a sluchu) a při práci se doporučují rukavice a ochranný oděv;

 • Výběr OOPP a odlučovačů prachu podle opracovávaného materiálu musí být proveden na základě zhodnocení rizik možného ohrožení.

Drážkovací frézky

 • Pro práci ve venkovním prostředí musí být použita odpovídající vidlice a prodlužovací kabel.

 • Na plochu materiálu, ve které je frézována drážka, se musí nasadit jen zapnutá drážkovací frézka.

 • Ochranná zařízení musejí být funkční a musejí být při provozu frézky používána.

 • Obsluha nesmí při doběhu drážkovací frézku přibrzďovat protitlakem, bočním tlakem apod.

 • Používat lze jen ostré řezací kotouče; kotouče naprasklé a ohnuté se musejí okamžitě vyměnit.

 • Řezací kotouč musí být chráněn před nárazem.

 • Je možno používat jen originální příslušenství a náhradní díly.

 • Drážkovací frézka se může používat jen s odsáváním prachu a vhodným vysavačem.

 • Materiál obsahující azbest se nesmí řezat.

 • Pohyblivý přívod nutno vést vždy od drážkovací frézky dozadu.

 • Drážkovací frézka se musí udržovat v čistotě. Větrací otvory motoru musí být stále volné. Motor nutno občas profouknout.

 • Při práci s drážkovací frézkou musí obsluha používat OOPP proti hluku.

Hoblíky

 • Na hoblících musejí být vyznačeny jmenovité otáčky naprázdno v minutách, přičemž jmenovité otáčky naprázdno jsou otáčky měřené na hoblovací hlavě poté, kdy byl hoblík v činnosti po dobu 10 minut naprázdno, a zřetelné označení smyslu otáčení hoblovací hlavy provedené šipkou, vystouplou nebo zapuštěnou, nebo jiným způsobem, tak, aby značení bylo dobře viditelné a nesmazatelné.

 • upevnění nožů a jejich nastavení do správné polohy musí být provedeno dle návodu výrobce pro obsluhu,

 • typy hoblovacích hlav, které mohou být používány, musejí být uvedeny v návodu výrobce pro obsluhu,

 • Obsluha musí dostat informace, jak správně používat zařízení pro odsávání a sběr prachu.

Horkovzdušné pistole

 • Při práci s pistolí musí být zajištěno dostatečné větrání.

 • Nářadí nesmí být vystaveno dešti, nesmí být mokré.

 • Vidlici lze zasouvat do zásuvky, jen je-li pistole vypnutá.

 • Obsluha nesmí směřovat proud horkého vzduchu proti druhé osobě. Pistole se nesmí používat na vysoušení vlasů.

 • Obsluha se nesmí dotýkat horké trysky, musí používat ochranné rukavice.

 • Pistole se nesmí používat v blízkosti snadno vznětlivých předmětů, materiálů a plynů.

 • Při odstavení horké pistole je nutno ji položit na zadní odkládací plochu.

 • Otvory pro vstup vzduchu musejí být udržovány volné a čisté.

 • Po skončení práce před uložením pistole se musí přístroj nechat zcela vychladnout.

Horní frézky

 • Používejte pouze stopkové frézy o správném průměru stopky a vhodné pro otáčky, kterých nářadí dosahuje.

 • Horní frézky o příkonu přesahujícím 700 W nebo o hmotnosti přesahující 2kg musejí být opatřeny dvěma rukojeťmi.

 • Za dostatečnou zábranu nahodilému dotyku ruky uživatele se považuje např. taková konstrukce, kdy je úchopová část rukojeti opatřena vhodným ochranným krytem (ochrannými kryly) nebo bariérou s okrajem (okraji), přiléhajícím k tělesu nářadí, anebo je-li vzdálenost mezi stopkovou frézou a nejvzdálenějším bokem rukojeti nejméně 120 mm.

 • Horní frézky musejí být opatřeny základovou deskou, která obklopuje stopkovou frézu, aby bylo při normálním používání zabráněno nahodilému styku se stopkovou frézou.

 • Nejvyšší otáčky vřetena při jmenovitém napětí nebo horní mezí jmenovitého rozsahu napětí nesmějí být vyšší než otáčky vyznačené na typovém štítku a pracovní oděv musí mít obsluha řádně upnutý bez volně vlajících částí.

 • Obsluhovatel musí používat vhodné OOPP k ochraně zraku, dýchacího ústrojí a sluchu.

Kladiva, vrtací kladiva

 • Při práci s kladivy musí obsluha používat OOPP proti hluku.

 • Obsluha musí obdržet informace, jak správně používat zařízení pro odsávání a sběr prachu, je-li jím nářadí opatřeno.

 • Vrtací kladiva o příkonu 700 W nebo vyšším musí mít nejméně dvě rukojeti, pomocí kterých se nářadí ovládá. Jednou z rukojetí může být těleso nářadí, je-li vhodně tvarováno.

Kotoučové pily a kotoučové nůžky

 • Nepoužívejte kotouče, které jsou vyhřáté, deformované nebo prasklé.

 • Nepoužívejte kotouče vyrobené z rychlořezné oceli.

 • Nezastavujte kotouče bočním tlakem na kotouč.

 • Ujistěte se, zda se pohyblivý kryt pohybuje volně a bez zadírání.

 • Nezajišťujte pohyblivý kryt v otevřené poloze, ochranné zařízení musí být vždy funkční.

 • Ujistěte se, zda činnost mechanismu pro vracení systému ochranných krytů do klidové polohy je správná,

 • Ujistěte se, zda průměr, tloušťka a další údaje řezacího kotouče vyhovují pro dané nářadí.

 • Ujistěte se, zda je řezací kotouč vhodný pro otáčky, kterých dosahuje vřeteno nářadí.

 • V případě kotoučových pil nepoužívejte kotouče, jejichž tloušťka je větší nebo jejichž rozvedení je menší než tloušťka rozpěrného klínu.

 • Ujistěte se, zda je rozpěrný klín nastaven lak, aby nejmenší vzdálenosti mezi rozpěrným klínem a zuby pilového kotouče nebyla větší než 5 mm a zuby pilového kotouče nepřesahovaly více než 5 mm pod nejnižší okraj rozvíracího klínu.

 • Vždy používejte rozpěrný klín, s výjimkou případů, kdy se pilový kotouč ponořuje doprostřed opracovávaného kusu.

 • Kotoučové pily a kotoučové nůžky musejí být opatřeny odpovídajícím systémem ochranných krytů, který nesmí být možné odejmout bez pomoci nástroje.

 • Kotoučové pily musejí mít nejméně dvě rukojeti, pomocí kterých se nářadí ovládá. V případě pil o hmotnosti menší nebo rovné 6 kg může být za jednu z rukojetí považována motorová skříň, je-li vhodně tvarována.

 • Nástavec určený k používání s vrtačkou a tvořící tak kotoučovou pilu musí mít nejméně jednu rukojeť.

 • Celková hmotnost kotoučové pily určené k obsluhování jednou osobou nesmí přesahovat 16 kg.

Leštičky, brusky

 • Před zahájením práce je nutno zkontrolovat, zda maximální provozní otáčky nástroje (opěrných kotoučů, brousicích pásů, fíbrových kotoučů atd.), jsou vyšší než jmenovité otáčky uvedené na nářadí;

 • Zajistit účinné odsávání prachu, zejména tam, kde hrozí nebezpečí výbuchu nebo požáru vlivem opracovávaného materiálu.

 • Před nebezpečím pořezání musí být obsluha vhodně chráněna např. použitím vhodných rukavic při práci s materiálem.

 • Před nebezpečím vtažení nebo zachycení volného oděvu, volných vlasů apod. musí být obsluhovatel chráněn vhodným pracovním oděvem bez volně vlajících částí s upnutými rukávy a nohavicemi, vhodnou pokrývkou hlavy.

 • Před nebezpečím vyšlehnutí (prudkého pohybu) hadic se stlačeným vzduchem.

 • Smějí se používat pouze lešticí a brousicí nástroje doporučené výrobcem.

 • Při práci s leštičkami se nesmějí používat brousicí kotouče a řezací kotouče.

 • Samodržící brousicí disky se musejí upevnit soustředně na upevňovací desku.

 • Obsluha musí používat OOPP a pomůcky (chrániče očí a sluchu)

 • Ovládací zařízení pro spouštění a zastavení se musí při přerušení dodávky energie vypnout.

Malé pily

 • Nesmějí se používat deformované nebo prasklé pilové kotouče nebo listy.

 • Vždy je třeba překontrolovat, zda je pila dobře upnuta.

 • Vlivem bočního tlaku nesmí docházet k brzdění kotouče.

 • Pohyblivý ochranný kryt se nesmí v otevřené poloze vzpříčit (zaklínit).

 • Je třeba se ujistit, zda kryt otáčejícího se pilového kotouče, pokud je použit, je správně upevněn a bezvadné funguje.

Nářadí na lisování

 • Před nebezpečím vyšlehnuli (prudkého pohybu) hadic se stlačeným vzduchem.

 • Musí být prováděna pravidelná kontrola razníku a třmenu na lomy a trhliny.

 • Ovládací zařízení pro spouštění a zastavení se musí při přerušení dodávky energie vypnout.

 • Rukama se nesmí sahat do prostoru lisovacího mechanismu a je doporučeno držet nářadí oběma rukama.

Nářadí pro bezzávitové mechanické spoje

 • Nevhodné pracovní držení může znemožnit reakci na normální nebo neočekávané pohyby nářadí.

 • Jestliže je nářadí pro bezzávitové mechanické spoje upevněno na závěsném zařízení, je nutno ověřit bezpečnost jeho upevnění.

 • Obsluhovatel musí být chráněn před nebezpečím zmáčknutí, pokud není hlava opatřena nástavcem.

 • Je nutno překontrolovat, zda je nářadí opatřeno ochranou proti vymrštění spojovacích součástí nebo dříku nýtů a jestli je účinná.

 • Obsluhovatel musí být chráněn před nebezpečím vyšlehnutí (prudkého pohybu) hadic se stlačeným vzduchem.

 • Ovládací zařízení pro spouštění a zastavení se musí při přerušení dodávky energie vypnout.

Nářadí pro bezzávitové mechanické spoje

 • Dodržovat zákaz nošení volného oděvu, rozpuštěných vlasů apod.;

 • Při držení opěrky rukama ruce držet v dostatečné vzdálenosti od opěrky, zvláště při uvolňování šroubů v omezeném prostoru.

 • Chránit osoby před nebezpečím zranění osob úlomky, které mohou odletět velkou rychlostí při poruše hlavice zvláště u rázových šroubováků.

 • Zkontrolovat správné upnutí nástroje – neočekávaný pohyb upnutého nástroje může způsobit nebezpečnou situaci.

 • Dbát na správné umístění opěrky při jejím použití.

 • Musí se používat pouze hlavice a nástavce v dobrém stavu, vhodné pro použití na tomto nářadí.

 • Při použití opěrky se přesvědčit o jejím správném umístění dle návodu výrobce.

 • Je nutné dbát na bezpečné upevnění nářadí pro závitové spoje při použití závěsného zařízení.

 • Zaujmout vhodnou pracovní polohu, která by umožňovala odpovídající reakci na běžné i neočekávané pohyby nářadí způsobené reakčními silami.

 • Zajistit, že tlak vzduchu nebo kapaliny není nižší než výrobcem předepsaný tlak pro nářadí, které je ovládáno spojkou a že nepoklesne pod tuto hranici po zapnutí spojky.

 • Ovládací zařízení pro spouštění a zastavení se musí při přerušení dodávky energie vypnout.

Orovnávací frézky na laminované materiály

 • Používejte pouze stopkové frézy o správném průměru stopky a vhodné pro otáčky, kterých nářadí dosahuje.

 • Používejte ochrany sluchu.

 • Skříň motoru se považuje za jediné místo

Nahrávám...
Nahrávám...