dnes je 29.9.2023

Input:

Mechanické nářadí

14.5.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.10.3
Mechanické nářadí

Ing. Miroslava Kopecká

V kapitole Práce s nářadím - úvod jsou uvedena obecná nebezpečí při práci s nářadím a obecná opatření pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s nářadím. Dále jsou pro mechanická nářadí uveden a opatření pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a pro některá mechanická nářadí další specifická nebezpečí a opatření pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která doplňují obecné informace z uvedené části Práce s nářadím - úvod příručky.

Jejich výčet nemůže být úplný. Vždy je třeba vycházet z nebezpečí zjištěných pro konkrétní pracovní činnost v konkrétním prostředí a pracovních podmínkách a s ohledem na zaměstnance tuto práci provádějící.

Obecné bezpečnostní požadavky

Pro mechanická nářadí je třeba dodržovat dále uvedené bezpečnostní požadavky:

 • -> S mechanickým nářadím smějí pracovat jen zaměstnanci, kteří byli řádně poučeni a vycvičeni ve správném zacházení s tímto nářadím.
 • -> Smějí se používat pouze nástroje doporučené výrobcem nářadí.
 • -> Má-li zaměstnanec nářadí vydáno na dobu delší než je jedna směna, musejí být prováděny kontroly nářadí na pracovišti před zahájením práce ve směně a po skončení práce s nářadím ve směně v předepsaném rozsahu.
 • -> Obsluha musí být informována, že nářadí není při dotyku s elektrickým vedením izolováno.
 • -> Nářadí nesmí být přetěžováno, jakmile obsluha sluchem pozná, že otáčky motoru nadměrně klesají nebo rukou zjistí přehřátí pláště nebo skříně nářadí, musí práci přerušit, popř. ochladit nářadí chodem naprázdno bez zatížení.
 • -> Pokud je mechanické nářadí opatřeno ochranným krytem, nesmí se kryt nebo jeho části při práci snímat nebo jinak upravovat.
 • -> Pohyblivý ochranný kryt se musí pohybovat volně a bez zadírání.
 • -> Používá-li se u mechanického nářadí přestavitelných ochranných krytů, musí být jeho uzavřená část nastavena tak, aby při práci směřovala směrem k obsluhujícímu zaměstnanci.
 • -> Nikdy nepoužívejte nekompletní nářadí nebo nářadí, na kterém byly provedeny neautorizované úpravy.
 • -> Ovládací zařízení pro spouštění a zastavení se musí při přerušení dodávky energie vypnout.
 • -> Poškozené nářadí, díly, ochranné kryty, vadné spínače apod. musí být řádně opraveny případné vyměněny.
 • -> Seřizování, čištění, mazání a opravy mechanického nářadí se musejí provádět jen za klidu nástroje a odpojení od zdroje hnací síly.
 • -> Je možno používat jen originální příslušenství a náhradní díly nářadí.
 • -> Používat lze jen ostré a nepoškozené nástroje. Nástroje naprasklé nebo jinak poškozené se musejí okamžitě vyměnit.
 • -> Pro upínání nástrojů s rotačním pohybem se nesmějí používat dvoučelisťová sklíčidla.
 • -> Přípravky pro upevňování nástrojů v upínacích zařízeních nesmějí být k mechanickému nářadí připevněny řetízky, lanky apod.
 • -> Při práci s mechanickým nářadím nesmí mít zaměstnanec volně vlající oděv, musí mít řádně upnuty manžety rukávů a musí mít předepsanou obuv, případně ochranné brýle. Dlouhé rukávy je třeba vhodně zabezpečit proti možnému zachycení.
 • -> Má-li obsluha delší vlasy, musí používat síťku na vlasy.
 • -> Obsluha nesmí nosit hodinky, řetízky, přívěsky apod.
 • -> Zaměstnanec musí používat přidělené osobní ochranné pracovní prostředky.
 • -> Dochází-li při provozu nářadí k nadměrné hlučnosti a vibracím, musí obsluha používat OOPP k ochraně sluchu a antivibrační rukavice.
 • -> Před započetím práce je nutno zkontrolovat, zda maximální provozní otáčky nástroje (opěrných kotoučů, brousicích pásů, librových kotoučů atd.) nejsou vyšší než jmenovité otáčky uvedené na nářadí;
 • -> Před zahájením práce se zaměstnanec musí přesvědčit zejména o správném upnutí nástroje.
 • -> Upevňovací a seřizovači klíče a kličky se nesmějí ponechávat zastrčeny na nářadí. Před zapnutím se musí obsluha přesvědčit, zda jsou odstraněny z pohyblivých a rotujících částí nářadí upínací klíče, kličky a seřizovací prvky.
 • -> Jestliže je nářadí upevněno na závěsném zařízení, je nutno ověřit bezpečnost jeho upevnění.
 • -> Pohyblivý přívod zdroje energie musí být chráněn před poškozením.
 • -> V případě potřeby musí být použit odsavač prachu.
 • -> Nástroje musejí být udržovány ostré a čisté. Větrací otvory motoru musí být stále volné. Motor nutno občas profouknout.
 • -> Při výměně nástroje musí být zařízení odpojeno od zdroje energie.
 • -> Před započetím práce s nářadím je nutno se přesvědčit, zda ve zdivu, betonu nebo jiném materiálu není elektrické vedení, plynové nebo vodovodní potrubí apod., např. detektorem kovů.
 • -> Předmět obráběný nebo opracovávaný nářadím musí být zajištěn proti nežádoucímu pohybu. K upínání předmětů nutno používat upínacích přípravků, svorek něho šroubového svěráku. Držení předmětu přímo v rukou je nebezpečné.
 • -> Obsluha nesmí při doběhu nástroj přibrzďovat protitlakem, bočním tlakem apod.
 • -> Mechanické nářadí se nesmí odkládat dříve, pokud jeho nástroj není v klidu.
 • -> Přenášení mechanického nářadí za pohybu nástroje je zakázáno.
 • -> Na pracovišti se nesmí hromadit odpad, nutno jej včas a pravidelně odklízet.
 • -> Musí být učiněna potřebná opatření k ochraně před nebezpečím výbuchu nebo požáru vlivem opracovávaného materiálu a před nebezpečím pořezání.
 • -> Při práci s nářadím musí obsluha zaujmout vhodnou pracovní polohu zaručující bezpečný postoj (pevné postavení), stabilitu a rovnováhu, která umožňuje odpovídající reakci na běžné i neočekávané pohyby nářadí způsobené reakčními silami i při možném zlomení nástroje.
 • -> S mechanickým nářadím je zakázáno pracovat na žebřících, vratkých předmětech a tam, kde nemá zaměstnanec při stání dobrou stabilitu.
 • -> Práce s mechanickými vrtačkami při použití vrtáků o průměru větším než 15 mm je dovolena jen do výše ramen zaměstnance.
 • -> Mechanické nářadí musí být kontrolováno a zkoušeno ve lhůtách stanovených průvodní dokumentací nebo normovými hodnotami (např. ČSN 33 1600) nejdéle však za 12 měsíců.

Obecné bezpečnostní požadavky pro elektrická nářadí

Pro provoz mechanických nářadí poháněných elektřinou je nutno se řídit podle části 8/5.2 této příručky. Především je nutné dodržet zejména tyto požadavky:

 • -> S přenosným elektrickým nářadím smějí pracovat jen zaměstnanci, kteří byli seznámeni s bezpečnými pracovními postupy, bezpečnostními předpisy při práci s elektromechanickým přenosným nářadím, s postupem při poskytování první pomoci při úrazu elektrickým proudem a s návodem k obsluze.
 • -> Elektromechanické přenosné nářadí smí být zaměstnanci vydáno po pečlivém přezkoušení správného stavu a chodu.
 • -> Před zahájením práce musí obsluha zkontrolovat, zda napětí na štítku nářadí souhlasí s napětím el. sítě.
 • -> Před každým použitím musí obsluha pečlivě zkontrolovat, zda nejsou poškozené kryty nebo jiné části nářadí. Dále musí zkontrolovat všechny pohyblivé části, které mohou ovlivnit správnou funkci nářadí a posoudit, zda jsou schopny řádně pracovat a plnit všechny určené funkce. Poškozené nářadí a nářadí, které nelze spínačem vypnout nebo zapnout, se nesmí používat.
 • -> Před připojením nářadí do sítě se musí obsluha přesvědčit, zda je spínač vypnutý, u nářadí vybavených zajišťovacím tlačítkem nesmí být toto tlačítko zatlačeno, tj. zablokováno na stálý chod.
 • -> Nářadí nesmí být vystaveno dešti, nesmí se používat ve vlhku, mokru ani ve výbušném prostředí, pokud není pro tento účel konstruováno.
 • -> Zdvíhání nebo spouštění a přenášení elektromechanického přenosného nářadí se nesmí provádět za přívodní kabely, ale jen za část k tomu určenou.
 • -> Nářadí zapojené do sítě nesmí obsluha přenášet s prstem na spínači.
 • -> Při používání nářadí se musí chránit pohyblivé přívody el. proudu vhodným způsobem proti poškození (nesmí vést přes ostré hrany, v blízkosti horkých povrchu, otevřeného ohně, musí být chráněny před mastnotami apod.). Přívodní kabel nesmí být namáhán tahem. Ve venkovním prostředí nutno používat prodlužovací kabel příslušně označený a určený pro toto prostředí.
 • -> Při práci ve venkovním prostředí lze používat jen k tomu určené prodlužovací kabely a spojovací vidlice.
 • -> Přívodní kabel, prodlužovací kabel, vidlici, návlačku nutno před započetím prací a po zahájení prací pravidelně kontrolovat. Jsou-li tyto části poškozené, nesmí se používat do doby, než budou odborně opraveny.
 • -> Nářadí se musí udržovat v čistotě, větrací otvory musí být čisté a průchodné, do motoru se nesmí dostat cizí tělíska. Rukojeti se musejí udržovat suché, čisté a je nutno je chránit před olejem a mastnotou.
 • -> Pracoviště, pracovní stůl a další místa, kde se používá nářadí, je nutno udržovat v čistotě a pořádku.
 • -> Opravy elektrických zařízení mohou provádět jen pracovníci s příslušnou kvalifikací.

Obecné bezpečnostní požadavky pro pneumatické nářadí

Doplňující požadavky pro bezpečné pneumatického nářadí:

 • -> Nástroje nesmějí být z pneumatického nářadí uvolňovány vystřelováním.
 • -> Před seřizováním nebo prováděním oprav pneumatického nářadí musí být uzavřen přívod vzduchu a z hadice musí být vypuštěn tlakový vzduch.
 • -> Před připojením se musí hadice profouknout tlakovým vzduchem.
 • -> Při profukování musí být volný konec hadice držen tak, aby tlakový vzduch nerozviřoval prach a proudil do volného prostoru.
 • -> Omezování průtoku vzduchu ohýbáním hadice je zakázáno.
 • -> Poškozené nebo rozleptané pryžové hadice se nesmějí používat.
 • -> Hadice musí být na nátrubku zajištěna sponou proti sesmeknutí.
 • -> Spojení hadice musí zaručovat stálost spojení při nejvyšším dovoleném provozním tlaku vzduchu.
 • -> Rychlospojek s poškozeným bajonetovým uzávěrem nebo těsněním se nesmí používat.
 • -> Odbočka rozvodného potrubí pro upevnění pryžové hadice musí být opatřena vzduchovým kohoutem nebo samozavíratelným ventilem.
 • -> Provozní tlak vzduchu nesmí překročit stanovené hodnoty.

Frézky

Dalším nebezpečím při práci s  frézkou jsou:

 • -> zachycení, namotání v důsledku volně vlajících částí oděvu,
 • -> skalpování při nezabezpečení dlouhých vlasů,
 • -> zranění očí odletujícími okujemi, třískami a prachem,
 • -> pořezání obsluhy v důsledku nefunkčních nebo chybějících ochranných zařízení,
 • -> zpětný vrh při doběhu frézky,
 • -> prašnost,
 • -> hlučnost.

Drážkovací frézky

Doplňující požadavky pro bezpečné použití drážkovací frézky:

 • -> Na plochu materiálu, ve které je frézována drážka, se musí nasadit jen zapnutá frézka.
 • -> Drážkovací frézka se může používat jen s odsáváním prachu a vhodným vysavačem.
 • -> Pohyblivý přívod nutno vést vždy od drážkovací frézky dozadu.
 • -> Při práci s drážkovací frézkou musí obsluha používat OOPP proti hluku.

Horní frézky

Doplňující požadavky pro bezpečné použití horní frézky:

 • -> Horní frézky musejí být opatřeny základovou deskou, která obklopuje stopkovou frézu, aby bylo při normálním používání zabráněno nahodilému styku se stopkovou frézou.
 • -> Nejvyšší otáčky vřetena při jmenovitém napětí nebo horní mezí jmenovitého rozsahu napětí nesmějí být vyšší než otáčky vyznačené na typovém štítku.
 • -> Obsluhovatel musí používat vhodné OOPP k ochraně zraku, dýchacího ústrojí a sluchu.

Vrtačky a příklepové vrtačky

Dalším nebezpečím při práci s  vrtačkou a příklepovou vrtačkou jsou:

 • -> zranění nejčastěji rukou a nohou:
  • při neočekávaném uvedení drženého obrobku do rotace při srážení hran,pohmoždění

  • způsobené pádem vrtaného předmětu nebo svěráku,

  • zachycením rotujícím vrtákem,

  • zasažení nástrojem při jeho odmrštění,

 • -> zranění očí, popálení očí a obličeje třískami,
 • -> zlomení nástroje, náhlý pád vřetena do dolní polohy s nárazem vrtáku na obrobek,
 • -> tržné rány, zhmožděniny obsluhy vymrštěním zástrčného klíče z upínacího zařízení,
 • -> hluk (viz provozní dokumentace od výrobce),
 • -> vibrace (viz provozní dokumentace od výrobce),

Doplňující požadavky pro bezpečné použití vrtačky a příklepové vrtačky:

 • -> Před započetím práce musí obsluha překontroloval vrtanou plochu, zda v ní nejsou nežádoucí předměty, vyčnívající ostré části apod.
 • -> Vrtaný předmět musí být zajištěn proti nežádoucímu pohybu, nesmí se podpírat rukou nebo nohou.

Kotoučové pily a kotoučové nůžky

Dalším nebezpečím při práci se  všemi typy kotoučových pil určených k řezání dřeva a podobných materiálů, kotoučových nůžek (kotoučová pila s vnějším výkyvným krytem, kotoučová pila s vnitřním výkyvným krytem, kotoučová pila s vlečným krytem, kotoučová pila ponorného typu) jsou:

 • -> úraz způsobený roztržením kotouče,
 • -> probodnutí při zpětném vrhu,
 • -> zachycení, namotání pohyblivými součástmi stroje,
 • -> prašnost,
 • -> hlučnost,
 • -> Pořezání (amputace prstů, pořezání horní části těla při pádu na nechráněný kotouč).

Doplňující požadavky pro bezpečné použití kotoučové pily a kotoučových nůžek:

 • -> Nepoužívejte kotouče, které jsou vyhřáté, deformované nebo prasklé.
 • -> Nepoužívejte kotouče vyrobené z rychlořezné oceli.
 • -> Nezastavujte kotouče bočním tlakem na kotouč.
 • -> Nezajišťujte pohyblivý kryt v otevřené poloze, ochranné zařízení musí být vždy funkční.
 • -> Ujistěte se, zda činnost mechanismu pro vracení systému ochranných krytů do klidové polohy je správná,
 • -> Ujistěte se, zda průměr, tloušťka a další údaje řezacího kotouče vyhovují pro dané nářadí.
 • -> Ujistěte se, zda je řezací kotouč vhodný pro otáčky, kterých dosahuje vřeteno nářadí.
 • -> Ujistěte se, zda je rozpěrný klín nastaven tak, aby nejmenší vzdálenosti mezi rozpěrným klínem a zuby pilového kotouče nebyla větší než 5 mm a zuby pilového kotouče nepřesahovaly více než 5 mm pod nejnižší okraj rozvíracího klínu.
 • -> Vždy používejte rozpěrný klín, s výjimkou případů, kdy se pilový kotouč ponořuje doprostřed opracovávaného kusu.
 • -> Nástavec určený k používání s vrtačkou a tvořící tak kotoučovou pilu musí mít nejméně jednu rukojeť.
 • -> Celková hmotnost kotoučové pily určené k obsluhování jednou osobou nesmí přesahovat 16 kg.

Brusky, rozbrušovačky

Dalším nebezpečím při práci s bruskou a rozbrušovačkou jsou:

 • -> zasažení různých částí těla částmi roztrženého brousicího nebo řezacího kotouče a odlétajícími úlomky, drobnými částicemi a prachem vznikajícím při broušení i orovnávání brousícího kotouče,
 • -> poranění částí těla rotujícím nástrojem (brousicím, řezacím kotoučem),
 • -> vtažení ruky s obrobkem mezi brusný kotouč a vnitřní okraj podpěrky, resp. krytu v případě zaklínění broušeného předmětu mezi přední okraj podpěry a brousicí kotouč (zejména brousí-li se pod vodorovnou osou kotouče při broušení z volné ruky),
 • -> zasažení, pohmoždění, udeření obsluhy odmrštěným obrobkem,
 • -> zachycení volně vlajícího konce pracovního oděvu, neupnutých rukávů, vlasů, šály, obvazů na rukou apod. volným nekrytým koncem vřetene s upínací maticí,
 • -> pohmoždění nohou způsobené pádem broušeného předmětu,
 • -> vznícení hořlavých předmětů, kapalin prachů a par při odlétání horkých jisker vznikajících při řezání,
 • -> hlučnost při provozu rozbrušovaček, poškození sluchu.

Doplňující požadavky pro bezpečné použití brusky a rozbrušovačky:

 • -> Před zahájením práce se musí obsluha přesvědčit, má-li brousicí kotouč správný smysl otáčení a je-li dostatečně zajištěn.
 • -> Brousit se smí jen pozvolným přitlačováním brousicího kotouče na broušený předmět tak, aby se kotouč náhlým nárazem nebo prudkým zabrzděním nepoškodil, popř. neroztrhl.
 • -> U brusky, která spadla, musí být brousicí kotouč vyměněn, i když nevykazuje viditelné poškození.
 • -> Brousicí kotouč musí být upnut soustředně a jeho orovnání smí provádět pouze osoba znalá.
 • -> S bruskami není dovoleno pracovat na žebřících.
 • -> Bruska se nesmí upínat do pomocných upínacích zařízení.
 • -> Samodržící brousicí disky se musejí upevnit soustředně na upevňovací desku.
 • -> Musí se používat chrániče očí a sluchu a doporučují se rukavice a ochranný oděv;

Šroubováky a rázové šroubováky

Dalším nebezpečím při práci se  šroubováky a rázovými šroubováky

Nahrávám...
Nahrávám...