dnes je 18.5.2024

Input:

Měření a vyšetření povinně prováděná oprávněnými osobami

14.2.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.7.7
Měření a vyšetření povinně prováděná oprávněnými osobami

JUDr. Ivo Krýsa, Ph.D., LL.M.

Kontrola jakosti pitné vody

Provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu, vlastník vodovodu pro veřejnou potřebu, který je nositelem práv a povinností provozovatele, osoba, která zajišťuje náhradní zásobování pitnou vodou, osoba, která vyrábí pitnou vodu z individuálního zdroje jako součást své podnikatelské činnosti, pro jejíž výkon musí být používána pitná voda, a osoba, která dodává pitnou vodu pro veřejnou potřebu (§ 3 odst. 2 ZOVZ) jsou povinni za podmínek upravených vyhláškou č. 252/2004 Sb. zajistit u držitele osvědčení o akreditaci, držitele osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo u držitele autorizace:

a) odběr vzorků pitné vody a jejich laboratorní kontrolu, zda voda má jakost pitné vody, a to nejméně v rozsahu a četnosti, stanovené vyhláškou č. 252/2004 Sb., a za použití metody upravené touto vyhláškou nebo povolené příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví podle § 4 odst. 8 ZOVZ; u ukazatelů, pro které není metoda touto vyhláškou upravena nebo povolena, se postupuje podle metody, která odpovídá požadavkům upraveným prováděcím právním předpisem, a

b) pořízení protokolu o této kontrole v elektronické podobě; protokol jsou povinny neprodleně předat v elektronické podobě příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví.

Kontrola výrobků určených k přímému styku s pitnou, teplou nebo surovou vodou

Výrobce nebo dovozce výrobku určeného k přímému styku s pitnou, teplou nebo surovou vodou při jejich jímání, odběru, dopravě, úpravě, rozvodu, shromažďování, měření dodávky a dalších obdobných účelech je povinen před jeho uvedením na trh zajistit u držitele osvědčení o akreditaci nebo u držitele autorizace a, jde-li o stavební výrobky u osoby autorizované podle zákona o technických požadavcích na výrobky, způsobem upraveným vyhláškou č. 409/2005 Sb. ověření, že nedojde k nežádoucímu ovlivnění pitné nebo teplé vody; o ověření je povinen mít záznam. Způsob hodnocení tohoto ověření a způsob a rozsah záznamu o ověření upravuje tato vyhláška.

Kontrola jakosti vody ke koupání

Provozovatel přírodního nebo umělého koupaliště nebo sauny je povinen

a) zajistit u držitele osvědčení o akreditaci vydaného podle zákona o technických požadavcích na výrobky, držitele osvědčení o správné činnosti laboratoře vydaného podle vodního zákona nebo u držitele autorizace odběr vzorků vody ke koupání, sprchování nebo ochlazování, včetně dalších a dodatečných vzorků, a jejich laboratorní kontrolu podle prováděcího právního předpisu a

Nahrávám...
Nahrávám...