dnes je 18.5.2024

Input:

Motivační školení zaměstnanců k prevenci rizik

19.10.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.2.7
Motivační školení zaměstnanců k prevenci rizik

Tomáš Neugebauer

Organizační podmínky

Kromě ze zákoníku práce vyplývajícího povinného seznámení s riziky při práci a přijatými opatřeními může zaměstnavatel zaměstnancům poskytnout nepovinné nadstavbové školení – "Motivační školení zaměstnanců k pozitivnímu přístupu k prevenci rizik". To bylo vytvořeno v rámci projektu "Účinnost systémů prevence rizik v praxi a jejich dopad na vytváření pozitivních postojů zaměstnanců k prevenci rizik".

Cílem školení je motivace a vytváření pozitivního přístupu zaměstnanců k prevenci rizik. Jedná se zejména o zvýšení zájmu, angažovanosti a aktivní účasti zaměstnanců na řešení otázek prevence rizik a pracovního prostředí, o zvýšení kázně a dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečného chování, o akceptování školení BOZP a o podnícení většího zájmu zaměstnanců o své zdraví a jeho ochranu. Přínosné je nejen pro zaměstnance, ale též pro zaměstnavatele.

Motivační školení není určeno pro vedoucí zaměstnance, ani pro vrcholný management, ale pro "řadové" zaměstnance (pro maximálně 15 osob na jedno školení podobné profese nebo podobného pracoviště). Nemělo by trvat déle než dvě hodiny, optimálně jednu hodinu. Lektorem má být odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik, případně ve dvojici s vedoucím zaměstnancem pracoviště.

Velmi důležitá je forma provedení školení. Má být zajištěna maximálně možná míra interaktivity, tedy má být dát maximální prostor zaměstnancům k vyjádření svých stanovisek a postojů. K tomu mají být vedeni pomocí otázek, případových studií, názornosti, případně i hraním rolí, jež jsou nutnou součástí školení.

Osnova a náplň školení

Nejen že školení je nezávazné, ale i dále uvedená osnova je nezávazná. Je pouze návodní pro lektora k přípravě vlastní osnovy, jež bude plně odpovídat podmínkám, v kterých bude školení prováděno, a naplnění cíle školení.

Školení má být rozděleno do tří základních částí. Každé z nich by mělo být věnováno 20 až 35 minut. První části by měl předcházet úvodní vstup lektora obsahující, kromě organizačních informací (předpokládaná délka, zařazení přestávky, kladení dotazů apod.), seznámení se záměrem školení.

Názvy jednotlivých částí, které by měly obsahovat uvedená témata a otázky, si může lektor zvolit sám, nebo využít níže uvedených. Podle uvážení lektora je však možné některá témata nebo otázky vypustit či jiné přidat. Závazné je pouze téma "Účast zaměstnanců na BOZP" (§ 108 zákoníku práce).

První část školení

První část nazvaná "Nové pojetí ochrany zaměstnanců při práci", případně "Může být při práci pohoda?" (případně lze spojením výrazem "aneb" využít obou názvů) má být realizována formou výkladu lektora s interaktivním zapojením účastníků. Doporučuje se, aby obsahovala následující témata a otázky, které jsou zahrnuty do jednotlivých tematických bloků.

V prvním bloku této části má být řešena ochrana zaměstnance zaměřená na všechny aspekty související s prací prostřednictvím témat: "BOZP již není jen o pracovních úrazech" (ale i o stresu, pohodě a čistotě na pracovišti, o mezilidských vztazích atd.), "Co dnes chápeme pod pojmem BOZP", "O čem je současná BOZP" a otázek: "Vnímáte nějaký rozdíl v přístupu k BOZP za posledních deset, dvacet let?", "Pokud ano, tak v čem?".

Druhý blok prvé části má řešit oblasti kultury práce a uznávané hodnoty pomocí témat "Co je zdraví", "Kvalita života" a otázek: "Chodíte rádi do práce?", "Znáte někoho, kdo pravidelně v neděli po obědě běduje nad tím, že zítra bude muset jít do práce?", "Myslíte si, že takových lidí je značné procento?", "Domníváte se, že existuje nějaké řešení, aby byli lidé v práci spokojeni?". Dále se má věnovat tématu: "Vliv firemní kultury na BOZP". K zapojení zaměstnanců do diskuse má být využito otázek: "Co nejvíce oceňují zaměstnanci u dobrého zaměstnavatele?" a "Je to i BOZP?". Posledním tématem tohoto bloku má být "Ekonomická stránka prevence rizik" (náklady na jedné straně a pozitivní finanční efekt na druhé

Nahrávám...
Nahrávám...