dnes je 25.5.2024

Input:

Nakládání s těžebním odpadem z hlediska BOZP a ochrany životního prostředí

13.7.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

9.5.5
Nakládání s těžebním odpadem z hlediska BOZP a ochrany životního prostředí

Zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s odpady z těžebního průmyslu a o změně některých zákonů, zavádí do českého práva směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakládání s odpady z těžebního průmyslu.

Úložná místa

V zákoně jsou definována úložná místa, která z hlediska možných vlivů na životy, lidské zdraví a životní prostředí představují pro životní prostředí nebo lidské zdraví závažnou hrozbu. Zařazují se do kategorií I nebo II. Pro řízení likvidace závažné nehody je ve smyslu požadavku § 18c vyhlášky č. 51/1989 Sb. ustanoven vedoucí likvidace havárie jako odborně způsobilá osoba. Zásady prevence jsou popsány v § 5 vyhlášky č. 428/2009 Sb.

Bližší podmínky pro zařazení do jednotlivých kategorií stanoví prováděcí vyhláška č. 429/2009 Sb. Správní řízení je v tomto případě stanoveno odlišně od správního řádu, pokud se týká vymezení okruhu účastníků řízení. Navíc vyhláška v příloze uvádí seznam inertních těžebních odpadů, u nichž se vlastnosti nehodnotí.

Povinnosti provozovatele

Pro uložení těžebních odpadů musí provozovatel zřídit úložné místo.

Provozovatel úložného místa kategorie I je povinen:

 • -> vytvořit systém řízení bezpečnosti provozu úložných míst,
 • -> ustanovit odborně způsobilého pracovníka pro řízení likvidace závažných nehod,
 • -> určit zásady prevence závažných nehod při nakládání s těžebními odpady,
 • -> vypracovat havarijní plán,
 • -> poskytnout krajskému úřadu informaci o opatřeních, která je nutno v případě závažné nehody provést mimo úložné místo kategorie I, a
 • -> poskytnout krajskému úřadu každé 3 roky podklady pro informování veřejnosti a každé 3 roky je přezkoumat a podle potřeby aktualizovat a výsledky přezkoumání nebo aktualizace poskytnout každé 3 roky krajskému úřadu.

Prováděcí vyhlášky

V souvislosti s přijetím komplexní úpravy pro nakládání s těžebními odpady byl kromě nutné novelizace některých ustanovení dalších zákonů ČBÚ zmocněn k vydání prováděcích podzákonných předpisů, a to vyhlášky č. 428/2009 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o nakládání s odpady z těžebního průmyslu, a vyhlášky č. 429/2009 Sb., o stanovení náležitosti plánu pro nakládání s těžebním odpadem včetně hodnocení jeho vlastností a některých dalších podrobností k provedení zákona o nakládání s těžebním odpadem.

Vyhláška č. 428/2009 Sb.

Cílem navrhované vyhlášky bylo kromě jiného stanovení náležitostí a obsahu havarijního plánu úložného místa, požadavků na odbornou způsobilost pracovníků pro řízení likvidace závažných nehod a zásad prevence závažných nehod.

Vyhláška č. 429/2009 Sb.

Vyhláška upravuje řadu kritérií pro zařazení úložného místa do kategorie I.

Obecně platí, že limitem pro zařazení do kategorie I je možnost vzniku závažné nehody způsobené selháním vzniklým narušením konstrukce úložného místa nebo chybnou manipulací s úložným místem, při nichž by došlo:

 1. k nezanedbatelnému potenciálnímu riziku ohrožení života,

 2. vážnému nebezpečí pro lidské zdraví, nebo
 3. vážnému ohrožení životního prostředí nebo ekologické újmě či její bezprostřední hrozbě (§ 2 zákona č 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů).

Limitem pro zařazení úložného místa do kategorie I je rovněž možnost, že by v případě narušení konstrukce úložného místa byla snížena schopnost úložného místa zachovat těžební odpad v úložném místě způsobem, pro který bylo vybudováno. Např. při narušení konstrukce hráze odkaliště hladina vody nebo kalů, které při protržení hráze vytékají mimo odkaliště, dosáhne minimální výšky 0,7 m nad zemí, nebo rychlost vody nebo kalů přesáhne 0,5 m/s. Přitom posouzení nezanedbatelného potenciálního rizika ohrožení života nebo vážného nebezpečí pro lidské zdraví musí zahrnovat minimálně tyto faktory:

 1. velikost a charakteristiku úložného místa včetně jeho uspořádání,

 2. množství a vlastnosti těžebního odpadu v úložném místě včetně jeho fyzikálních a chemických vlastností,
 3. topografii místa, ve kterém se úložné místo nachází, včetně umístění protipovodňových ochranných prostředků.
 4. čas, za který potenciální povodňová vlna dorazí do oblastí, ve kterých se nachází obyvatelstvo,
 5. rychlost šíření povodňové vlny,

 6. předpokládanou výšku hladiny vody nebo kalů,

 7. předpokládanou rychlost vzestupu hladiny vody nebo kalů,

 8. jakýkoli odpovídající místně specifický faktor, který může mít vliv na potenciální riziko.

Narušení konstrukce odvalu

Limitem pro zařazení odvalu do kategorie I je to, že by se narušením konstrukce odvalu uvolnil jakýkoliv objem těžebního odpadu, který by ohrozil při svém pohybu osoby nacházející se v dosahu jeho pohybu. Posouzení nezanedbatelného potenciálního ohrožení života nebo vážného nebezpečí pro lidské zdraví musí zahrnovat:

 1. velikost a charakteristiku úložného místa včetně jeho uspořádání, množství a kvalitu těžebního odpadu v úložném místě včetně jeho fyzikálních a chemických vlastností,

 2. úhel sklonu odvalu,
 3. potenciální nebezpečí hromadění vod v odvalu,
 4. stabilitu podloží,
 5. topografii,

 6. blízkost vodních toků, objektů nebo budov,

 7. těžební práce,

 8. jakékoli jiné místně specifické faktory, které mohou ovlivnit míru rizika, které úložné místo představuje.

Nebezpečný těžební odpad

Limit pro zařazení úložného místa do kategorie I podle množství ukládaného nebezpečného těžebního odpadu se vypočítá jako poměr hmotnosti sušiny těžebního odpadu, který je podle (zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů) klasifikován jako nebezpečný a u něhož se předpokládá, že se bude nacházet v úložném místě na konci plánovaného provozního období, a veškerého odpadu, u něhož se předpokládá, že se bude nacházet v úložném místě na konci plánovaného období provozu úložného místa.

Pokud poměr překročí 50 %‚ úložné místo se zařadí do kategorie I. Je-li poměr v rozmezí od 5 % do 50 %‚ úložné místo se zařadí do kategorie II.

Nebezpečné chemické látky nebo přípravky

Limitem pro zařazení úložného místa do kategorie I podle objemu nebezpečných chemických látek a přípravků obsažených v ukládaném těžebním odpadu je maximální roční koncentrace vodní fáze, která je pro použité nebezpečné chemické látky a přípravky považována za nebezpečnou podle

Nahrávám...
Nahrávám...