dnes je 19.7.2024

Input:

Nebezpečí při povrchovém pobývání a z nich plynoucí rizika a opatření k jejich eliminaci

18.9.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.5.2
Nebezpečí při povrchovém pobývání a z nich plynoucí rizika a opatření k jejich eliminaci

Ing. Pavel Petrů

Úvod

Při povrchovém dobýváním dochází k provozním nehodám a úrazům způsobeným sesuvem vytvořených dílčích nebo celých skrývkových a těžebních řezů, vytvořených svahů lomů, pádem bloků hornin nebo kamenů, průvaly vod a bahnin, zatopením deprese vytvořené lomem, pádem osob z hran řezů, pádem osob při práci ve výškách, pádem předmětů, nadměrným rozletem horniny při trhacích pracích, elektrickým proudem, rotujícími částmi strojů, dopravou, úpravou a zušlechťováním nerostů a jinými nebezpečnými jevy, jako je nepořádek na pracovišti, špatný stav cest pro chůzi apod. Důsledky prováděných činností působících negativně na lidský organismus, které mohou způsobit onemocnění osob jsou zejména prašnost, hluk, vibrace, nepříznivé mikroklimatické podmínky apod.

Nebezpečí v okolí lomů

Organizace, která musí mít odborně způsobilou osobu k zabezpečení úkolů v oblasti BOZP (závodního lomu) je povinna vyhodnotit všechna rizika, a to nejen ve vztahu k zaměstnancům, ale i k osobám, které by se dostaly do prostoru s prováděnou hornickou činností nebo kde je realizována činnost prováděná hornickým způsobem. Jedním z těchto rizik je i pád do volného prostoru, a proto musejí být místa, kde hrozí pád osoby z výšky větší než 2 m, zabezpečena proti vstupu nepovolaných osob. Způsob zabezpečení schvaluje závodní lomu a zároveň stanoví lhůty kontrol stanovených opatření. Není výslovně stanoveno v předpisech, že musí být daný prostor ohrazen např. plotem, předepsáno je ale umístění výstražných tabulek se zákazem vstupu nepovolaných osob, které se doplňuje většinou ohrazením ocelovým lanem nebo ohrazením z jiného materiálu, který společně s výstražnými značkami jednoznačně vymezuje prostor se zákazem vstupu.

Porušení tvaru a rovnovážného stavu reliéfu krajiny

V návaznosti na znalosti o ložisku a v návaznosti na volbu dobývací metody a technologie se stanovují opatření proti rizikům vyplývajícím z porušení přirozeně vytvořeného tvaru a rovnovážného stavu reliéfu krajiny, jako jsou například sesuvy svahů a řezů, pády bloků hornin, průvaly vod a bahnin, určí se technologie dobývání, druh těžebního stroje a určí se způsob dopravy suroviny. Takto navržené dobývací metody, technologie dobývání, stanovené generální svahy, výšky skrývkových a těžebních řezů, šíře pracovních plošin musejí být zapracovány do plánů otvírky, přípravy a dobývání nebo pro činnost prováděnou hornickým způsobem do plánů využívání ložiska (vyhláška č. 104/1988 Sb., vyhláška č. 175/1992 Sb.).

Dalším rizikem, které souvisí

Nahrávám...
Nahrávám...