dnes je 25.5.2024

Input:

Nebezpečí v silniční dopravě

3.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3.2.2
Nebezpečí v silniční dopravě

Ing. Miroslava Šmídová

Nebezpečí plynoucí ze silniční dopravy jsou zejména následující:

Nebezpečí z nedodržování pravidel silničního provozu

V té nejobecnější rovině se jedná o všechna nebezpečí, která s sebou přináší jízda a činnost řidiče jak na pozemních komunikacích, tak při jízdě a činnostech mimo ně. Jedná se o nebezpečí plynoucí z nedodržování pravidel silničního provozu, tj. zejména nevěnování se plně řízení a nesledování situace v provozu na pozemních komunikacích, nepřizpůsobení jízdy technickým vlastnostem vozidla, nepřipoutání se za jízdy bezpečnostním pásem, za jízdy držení v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení (v roce 2019 bude na tuto skutečnost zaměřena kontrola orgánů Policie ČR); dále z nedodržování pokynů policisty a pokynů osob oprávněných řídit provoz na pozemních komunikacích, z nerespektování dopravního značení, dopravního zařízení a neřízení se světelnými, popřípadě i doprovodnými akustickými signály a další.

Nebezpečí z nedodržování bezpečnostních požadavků

Další nebezpečí vznikají z nedodržování některých ustanovení bezpečnostního předpisu pro tuto problematiku, tj. nařízení vlády č. 168/2002 Sb., např. zastavování a stání na místech, kde vozidlo překáží z hlediska bezpečnosti práce a technických zařízení nebo je ohroženo prací konanou v jeho blízkosti, povahou terénu nebo vedením inženýrských sítí, otáčení a couvání, nevyhovuje-li tomu povaha terénu, jízda po nedostatečně pevném, širokém a sjízdném terénu.

Nebezpečí ze závadného technického stavu vozidla

Nebezpečí selhání dopravního prostředku úzce souvisí s jeho technickým stavem.

Nebezpečí z nedodržení stanovené kvalifikace řidičů

Kvalifikační způsobilost pro řidiče je nezbytná k odstranění nebezpečí chybného a neodborného jednání v souvislosti s neznalostí.

Nebezpečí z nevyhovujícího zdravotního stavu řidičů

Dodržování povinnosti kontrolovat zdravotní způsobilost řidičů je nezbytné k odstranění nebezpečí plynoucího z jejich nevyhovujícího zdravotního stavu. V rámci kontroly zdravotního způsobilosti k řízení vozidel a pro bezpečnou jízdu je nutno ze strany řidičů podrobovat se stanoveným lékařským prohlídkám a respektovat jejich výsledek (viz § 87 a § 87a zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 277/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče) – termín periodických prohlídek mj. pro řidiče referentsky řízených vozidel – příloha 2 bod 5.), řídit vozidlo s ohledem na svůj současný zdravotní stav, nepožívat alkohol ani jiné návykové látky před řízením a během vlastního řízení, dále nepodceňovat problematiku ohrožení nemocí z povolání, resp. nemocí z povolání.

Nebezpečí z nedodržování pracovního režimu

Stanovení určitého pracovního režimu pro řidiče (tj. doba řízení, následující bezpečnostní přestávka, denní, týdenní a čtrnáctidenní limit řízení, odpočinek před vlastním řízením) mají eliminovat nebezpečí plynoucí z únavy (mikrospánek, nesoustředěnost), ze stresových situací apod.

Nebezpečí při přepravě nákladů

Při

Nahrávám...
Nahrávám...