dnes je 25.5.2024

Input:

Nedostatky, zjištěné dozorčími orgány

22.11.2006, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2.2
Nedostatky, zjištěné dozorčími orgány

Ing. Miroslava Kopecká

Činnost inspekce

V první polovině roku 2005 probíhala činnost inspekce podle stanovených programů ČÚBP a IBP. Na základě zákona č. 251/2005 Sb. došlo k 30. 6. 2005 k ukončení činnosti ČÚBP a IBP a vznikl nový systém Státního úřadu inspekce práce (SÚIP) a oblastních inspektorátů práce (OIP). Ten převzal, navázal a pokračoval dále v programech dřívějšího systému v problematice bezpečnosti práce a technických zařízení a stanovených pracovních podmínek a dále nově převzal a rozšířil činnost do kontroly v oblasti pracovněprávních vztahů některých dalších předpisů, které byly dosud prováděny v kompetencích úřadů práce. V roce 2005 byl do programu činnosti OIP zařazen celorepublikový úkol v oblasti stavebnictví s cílem – ochrana zaměstnanců před pády z výšky, kontrolní, informační a propagační kampaň.

Nejvíce, 44 705 zjištěných závad v roce 2005, bylo v řízení bezpečnosti práce, které zahrnovaly nedostatky ve školení zaměstnanců, vyhledávání rizik a vytváření bezpečných podmínek pro práci, ve zdravotní způsobilosti k výkonu práce. Dále u výrobních a provozních budov bylo zjištěno 14 052 závad, a to především vztahujících se k stavu podlah, vnitřním komunikacím, vratům a schodištím. Třetí velkou skupinu závad (7 360) tvoří nedostatky v poskytování, udržování osobních ochranných prostředků a jejich nepoužívání zaměstnanci při práci.

Zjištěné závady v těchto třech skupinách se vyskytly u všech oborů ekonomických činností. Z celkového počtu 15 256 prověrek bylo 2 447 prověrek následných, kterými státní odborný dozor ověřoval, jak kontrolované subjekty realizují odstraňování zjištěných nedostatků z předchozích kontrol. Lze konstatovat, že až na výjimky bylo zjištěno, že dříve zjištěné nedostatky jsou odstraňovány ve stanovených lhůtách.

Nadále platí, že úroveň bezpečnosti práce je lepší tam, kde je zaveden vnitřní systém řízení bezpečnosti práce s jednoznačně stanovenými právy a povinnostmi na jednotlivých stupních řízení. Příkladem mohou být podniky, které mají osvědčení Bezpečný podnik, a jejich dosahované výsledky jak po stránce bezpečnostní, tak ekonomické.

Stav bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v odvětví stavebnictví, i přes mírně se snižující ukazatele pracovní úrazovosti, není dobrý. Jedním z důvodů je i růst objemu stavební výroby. Ve stavebnictví pracuje téměř 5 % ekonomicky činného obyvatelstva. Ve všech typech činností v tomto odvětví je vysoká míra rizika vzniku pracovních úrazů. Pomalu se zlepšuje situace při provozování technických zařízení díky novým typům lešení, strojů a zařízení, ale přetrvává liknavost podnikatelských subjektů při plnění povinností zaměstnavatele, převážně v oblasti školení zaměstnanců, v oblasti vyhledávání, hodnocení a odstraňování rizik. V rámci dozorové činnosti na rok 2004 inspektoráty bezpečnosti práce a na rok 2005 Oblastní inspektoráty práce prováděly hlavní celorepublikový úkol, zadaný ČÚBP a SÚIP, a dále plnily dílčí úkoly, které si samy zadaly pro oblast stavebnictví.

Vysoká smrtelná a závažná úrazovost při pracích ve výškách byla hlavním důvodem k zaměření hlavního úkolu právě na tyto práce. Kontroly byly zaměřeny na práce ve výškách na ochranu zaměstnanců před pády z výšky. Jejich cílem bylo snížit počet pracovních úrazů, zvláště úrazů vznikajících při práci ve výškách.

Nahrávám...
Nahrávám...