Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Nové právní předpisy, které vyšly ve Sbírce zákonů v době od 1. července 2017 do 30. září 2017 (částky 71/2017 až 108 /2017).

15.10.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1
Nové právní předpisy, které vyšly ve Sbírce zákonů v době od 1. července 2017 do 30. září 2017 (částky 71/2017 až 108 /2017).

JUDr. Anna Janáková

Zákon č. 201/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů.

Novela má za cíl stabilizovat a zkvalitnit stávající systém kvalifikačního vzdělávání především ošetřovatelských profesí všeobecné sestry, dětské sestry, praktické sestry (zdravotnického asistenta) a to v souladu s aktuálními potřebami v oblasti zdravotnictví, dále umožnit vykonávat povolání praktické sestry bez odborného dohledu, což usnadní začlenění absolventů tohoto oboru do pracovních multidisciplinárních týmů v praxi. Novela také reflektuje potřebu vykonávat zdravotnické povolání bez vazby na vydávání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. V oblasti akreditací dochází k úpravám v jejich převodu a povinností, zpřesňují se doklady, které žadatel předkládá k žádosti o akreditaci. Účinnost: 1. září 2017.

Zákon č. 202/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Novela upřesňuje ustanovení o posudkové péči a o lékařských posudcích, přináší zpřesnění a novinky v pracovnělékařských službách (podrobnosti viz AKTUALITA: Novela právní úpravy pracovnělékařských služeb), rozšiřuje povinnosti zaměstnavatelů a poskytovatelů pracovnělékařských služeb a dotýká se též posuzování nemocí z povolání. Účinnost: 1. listopad 2017.

Zákon č. 203/2017 Sb., který se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Důchodový věk pro pojištěnce narozené po roce 1971 se upravuje tak, že jejich důchodový věk činí 65 let. Účinnost: 1. leden 2018.

Zákon č. 206/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony.

Novela zavádí režim dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu, stanoví obsah potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání, upravuje režim dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání, úhrady nákladů s posouzením zdravotního stavu. Účinnost: 29. červenec 2017 (některé části 1. říjen 2017).

Vyhláška Českého báňského úřadu č. 216/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 102/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu v objektech určených pro výrobu a zpracování výbušnin, ve znění vyhlášky č. 76/1996 Sb., a vyhláška č. 327/1992 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin a o odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost, ve znění vyhlášky č. 340/2001 Sb.

Novelizace vyhlášky č. 102/1994 Sb. se dotýká předmětu úpravy vyhlášky, výpočtu bezpečnostní vzdálenosti, pomocných prostor a zpřesňuje řadu ustanovení. Novelizace vyhlášky č. 327/1992 Sb. se rovněž dotýká předmětu úpravy vyhlášky, způsobilosti pro práce s výbušninami, požadavků na pyrotechnika, oprav strojů a zařízení, elektrických zařízení a elektrostatické energie, balení a vnitropodnikové přepravy, ponechání místa v původním stavu při závažném pracovním úrazu aj., obsahu provozní dokumentace. Účinnost: 1. srpen 2017.

Nařízení vlády č. 217/2017 Sb., o požadavcích na zabezpečení zbraní, střeliva, černého loveckého prachu, bezdýmného prachu a zápalek a o muničním skladišti.

Nařízení bylo vydáno k provedení zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních) a stanoví zejména technické požadavky na zabezpečení přechovávaných zbraní a střeliva, množství černého loveckého prachu, bezdýmného prachu a zápalek, které je podnikatel v oboru zbraní a střeliva oprávněn přechovávat za účelem prodeje, technické požadavky na zabezpečení a podmínky skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami, prostory, ve kterých černý lovecký prach, bezdýmný prach a zápalky skladovány být nesmí, technické požadavky na zabezpečení muničního skladiště, technické požadavky na elektronické zabezpečovací zařízení pro zajištění ochrany muničního skladiště, minimální technické a organizační požadavky na další opatření k zabezpečení muničního skladiště a stavební a technické požadavky na muniční skladiště a požadavky na způsob uložení munice. Účinnost: 1. srpen 2017.

Nařízení vlády č. 218/2017 Sb., o minimálních technických požadavcích na střelnici pro munici, trhací jámu pro ničení munice a zvláštní zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice a o povinných náležitostech jejich provozního řádu.

Nařízení bylo vydáno k provedení zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních) a stanoví minimální technické požadavky na střelnici pro munici, trhací jámu pro ničení munice a zvláštní zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice a povinné náležitosti provozního řádu střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice. Účinnost: 1. srpen 2017.

Nařízení vlády č. 219/2017 Sb., o znehodnocování některých zbraní a střeliva, zhotovování řezů zbraní a střeliva a jejich ničení a o minimálním obsahu dokumentace ve vztahu k delaboraci, znehodnocování, výrobě řezů a ničení munice. Nařízení bylo vydáno k provedení zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních) a stanoví postup a technické požadavky na znehodnocování zbraní a jejich hlavních částí, na jejichž znehodnocování se nevztahuje přímo použitelný předpis Evropské unie v oblasti znehodnocování palných zbraní, postup a technické požadavky na:

- znehodnocování zakázaného doplňku zbraně,

- znehodnocování střeliva,

- zhotovování řezů zbraní a střeliva,

- na ničení zbraní a střeliva,

minimální obsah dokumentace technologického postupu delaborace, znehodnocení nebo ničení munice příslušného typu nebo zhotovování řezů munice a postup znehodnocení, ničení nebo zhotovování řezů formou demilitarizace v případě zbraní a munice v režimu regulace podle mezinárodní smlouvy. Účinnost: 1. srpen 2017.

Nařízení vlády č. 220/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 315/2011 Sb., o zkušebním řádu zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E. Novela se dotýká zejména zkoušek odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E. Novela přináší nové přílohy:

Příloha č. 1 – Přehled základních postupů k prokázání znalostí bezpečné manipulace se zbraní a střelivem.

Příloha č. 2 – vzor dokladu o odborné způsobilosti pro vydání zbrojního průkazu.

Účinnost: 1. srpen 2017.

Zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Rozsáhlá novela ve více než 300 novelizačních bodech týkajících se stavebního řádu přináší úpravy, které zjednoduší a zrychlí povolovací řízení. Zákon novelizuje dalších 44 zákonů. Účinnost: 1. leden 2018.

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 234/2017 Sb., o uložení kolektivních smluv vyššího stupně. Na MPSV byly uloženy:

1. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2017 uzavřená mezi Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů České republiky a Zemědělským svazem České republiky.

2. Kolektivní smlouva vyššího stupně pro odvětví lesního hospodářství 2017 – 2019 (část A. na období 2017 –

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: