Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Nové právní předpisy

30.11.1999, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1
Nové právní předpisy

které vyšly ve Sbírce zákonů v době od 1. října 2017 do 31. prosince 2017 (částky 109/2017 až 172 /2017)

3.1.2018

Nařízení vlády č. 320/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění pozdějších předpisů. Nerozsáhlá novela zapracovává nové evropské předpisy na tomto úseku. Účinnost: 19. říjen 2017.

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 322/2017 Sb., o stanovení seznamu odvětví zaměstnání, která zahrnují činnosti závislé na ročním období. Vyhláška byla vydána k provedení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Účinnost: 4. říjen 2017.

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 323/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. Novela doplňuje nový § 48a, který řeší technické specifikace pro dobíjecí stanice a čerpací stanice pohonných hmot, a obsahuje též přechodné ustanovení k této problematice. Účinnost: 19. říjen 2017.

Zákon č. 327/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění zákona č. 93/2017 Sb. Novela se týká zejména příspěvku na zřízení pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením, příspěvku na úhradu provozních nákladů vynaložených v souvislosti se zaměstnáním osoby se zdravotním postižením, chráněného trhu práce a dohody o uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném trhu práce, příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce. Účinnost: 1. říjen 2017 (část až 1. leden 2018).

Nařízení vlády č. 339/2017 Sb., o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru. Nařízení vlády bylo vydáno k provedení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Nařízení o 13 paragrafech obsahově nepřináší zásadní změny oproti přechozí právní úpravě obsažené v nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru, kterou ruší a nahrazuje. Podrobnosti viz AKTUALITA Nové nařízení vlády o organizaci práce a pracovních postupů při _Hlk501042413práci v lese na pracovištích obdobného charakteru. Účinnost: 1. leden 2018.

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 346/2017 Sb., o závazném vzoru potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu a o závazném vzoru potvrzení o ošetření nebo vyšetření uchazeče o zaměstnání ve zdravotnickém zařízení. Vyhláška byla vydána k provedení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Účinnost: 20. říjen 2017.

Nařízení vlády č. 361/2017 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody. Nařízení bylo vydáno k provedení zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů. V 10 paragrafech řeší pracovní odměnu odsouzeného, zařazení odsouzeného do skupiny podle vykonávané práce, časová a úkolová složka odměny, odměna za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek a za noční práci, příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí. Ruší předchozí nařízení vlády č. 365/1999 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených osob zařazených do zaměstnání ve výkonu trestu odnětí svobody ve znění pozdějších změn a doplňků. Účinnost: 1. duben 2018.

Nařízení vlády č. 374/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 64/2009 Sb., o stanovení druhů prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat. Nařízení stanoví, že agentura práce nemůže pro cizince zprostředkovávat zaměstnání formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele pro práci v podzemí hlubinných dolů nebo pro takové druhy prací, k jejichž výkonu postačuje nižší stupeň vzdělání než střední vzdělání s maturitní zkouškou s výjimkou druhů prací uvedených v příloze nařízení. Účinnost: 28. listopad 2017.

Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů. Nařízení vlády bylo vydáno k provedení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Nařízení o 9 paragrafech přináší oproti původní úpravě minimum změn. Podrobnosti viz AKTUALITA Nové nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů. Nařízení ruší přechozí právní úpravu stejného zaměření, a to nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů ve znění pozdějších změna doplňků. Účinnost: 28. listopad 2017.

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 378/2017 Sb., uložení kolektivních smluv vyššího stupně. Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že byly u něj uloženy tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně:

  1. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2017 uzavřená mezi Odborovým svazem pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy a Asociací textilního – oděvního – kožedělného průmyslu.
  2. Dodatek č. 1 ke kolektivní smlouvě vyššího stupně na roky 2017 – 2020, uzavřený mezi Odborovým svazem ECHO a Svazem chemického průmyslu České republiky.
  3. Kolektivní smlouva vyššího stupně na období od 1. 1. 2018 – 31. 12. 2022, uzavřená mezi Odborovým svazem pracovníků hornictví, geologie a naftového
 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: