dnes je 23.2.2020

Input:

Nové právní předpisy, které vyšly ve Sbírce zákonů v době od 23. září 2019 do 31. prosince 2019 (částky 105/2019 až 154/2019)

15.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1
Nové právní předpisy, které vyšly ve Sbírce zákonů v době od 23. září 2019 do 31. prosince 2019 (částky 105/2019 až 154/2019)

JUDr. Anna Janáková

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 252/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 189/2009 Sb., o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce a o postupu při ověření znalosti českého jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění vyhlášky č. 337/2017 Sb. Novelou se v obou předpisech zrušují činnosti a odborné způsobilosti terapeut tradiční čínské medicíny a specialista tradiční čínské medicíny. Účinnost: 19. říjen 2019.

Zákon č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech. Nový zákon v rozsahu 50 paragrafů řeší problematiku výkonu znalecké činnosti, postavení znalce, znalecké kanceláře a znaleckého ústavu. Stanoví podmínky, povinnosti a oprávnění k výkonu znalecké činnosti, odbornou způsobilost, seznam znalců a jejich ustanovení, náležitosti znaleckého posudku, znalečné, náhrady, dohled, přestupky a další. Ruší a nahrazuje zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících a předpisy, které ho mění a provádějí. Účinnost: 1. leden 2021.

Zákon č. 255/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích. V návaznosti na novou právní úpravu znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů se mění dotčené zákony, a to trestní řád, živnostenský zákon, zákon o soudních poplatcích, zákon o pobytu cizinců na území ČR, zákon o správních poplatcích, zákon o elektronických úkonech autorizované konverzi dokumentů a zákon o zdravotních službách. Účinnost: 1. leden 2021.

Zákon č. 277/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv. Nový zákon č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv) nabude právní účinnosti dnem 1. ledna 2022; citovaný zákon stanoví, že Sbírka zákonů a mezinárodních smluv bude vedena nejen v listinné podobě, ale také v elektronické podobě (projekt e-Sbírka), přičemž elektronická i listinná podoba Sbírky zákonů a mezinárodních smluv budou mít stejné právní účinky.

V souvislosti s citovaným zákonem se zákonem č. 277/2019 Sb. mění 63 zákonů, a to se stejnou právní účinností, jakou má zákon č. 222/2016 Sb.

Legislativní změny jsou zaměřené na celkovou elektronizaci tvorby a vyhlašování práva a na zakotvení užívání úplného znění právního předpisu při tvorbě a vyhlašování právního předpisu. Jejich společným cílem je zvýšení dostupnosti a srozumitelnosti práva, zkvalitnění, zefektivnění a vyšší transparentnost jeho tvorby prostřednictvím zavedení forem a nástrojů legislativní práce a vyhlašování práva. Účinnost:1. leden 2022.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 304/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů. Novela se týká požadavků na personální zabezpečení protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby.  Účinnost:1. duben 2020.

Nařízení vlády č. 317/2019 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých. Náhrada za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a náhrada nákladů na výživu pozůstalých náležející příslušníkům nebo pozůstalým podle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, popřípadě podle dřívějších právních předpisů, se upravuje tak, že průměrný služební příjem rozhodný pro výpočet náhrady za ztrátu na služebním příjmu a pro výpočet náhrady nákladů na výživu pozůstalých, popřípadě zvýšený podle dřívějších právních předpisů, se zvyšuje o 5,2 % a 151 Kč. Účinnost:1. leden 2020.

Nařízení vlády č. 321/2019 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů