dnes je 23.4.2019
Input:

Nové právní předpisy, které vyšly ve Sbírce zákonů v době od 1. října 2018 do 31. prosince 2018 (částky 108/2018 až 163/2018)

2.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1
Nové právní předpisy, které vyšly ve Sbírce zákonů v době od 1. října 2018 do 31. prosince 2018 (částky 108/2018 až 163/2018)

JUDr. Anna Janáková

Nález Ústavního soudu č. 223/2018 Sb., ze dne 4. září 2018 sp. zn. Pl. ÚS 21/15 ve věci návrhu na zrušení § 10 odst. 3 a 5 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 579/2006 Sb., kterou se stanoví způsob volby a volební řád pro volby do správních rad a dozorčích rad resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven, ve znění vyhlášky č. 87/2008 Sb. Návrh se týká volby členů správních nebo dozorčích rad. Ústavní soud rozhodl, že shora uvedená ustanovení zákona č. 280/1992 Sb. a uvedená vyhláška jsou v rozporu s Ústavou a zrušil je uplynutím dne 30. září 2019.

Nařízení vlády č. 241/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb.  Novela mění přílohu č. 2 (Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb) a přílohu č. 3 (Stanovení hygienických limitů hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru). Účinnost: 9. listopad 2018.

Nařízení vlády č. 242/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů. Novela mění přílohu č. 4 – Seznam psychotropních látek. Účinnost: 25. říjen 2018.

Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 244/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb., a vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů. Novela mění §§ 13, 14 a 17 a vkládá nový § 13a (Podporující osoba) a přílohy č. 1 a č. 2. Týká se zejména uchazečů o studium se speciálními vzdělávacími potřebami, způsobu hodnocení výsledků zkoušek. Účinnost: 1. listopad 2018.

Nařízení vlády č. 246/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Novela mění § 9 (hygienické limity chemických faktorů a prachu) a § 25 (hygienický limit lokální svalové zátěže) a přílohu č. 2 (část A – Seznam chemických látek a jejich přípustné expoziční limity a nejvyšší přípustné koncentrace). Účinnost: 29. říjen 2018.

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 251/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. Novela mění § 1 (Předmět úpravy), § 2 (Rozsah a obsah projektové dokumentace), vkládá nové ustanovení § 2a a týká se všech 9 příloh vyhlášky. Účinnost: 1. prosinec 2018.

Nařízení vlády č. 257/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 34/1986 Sb., o jednorázovém mimořádném odškodnění osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů. Mění § 1 a § 2; zejména zvyšuje jednorázové mimořádné odškodnění z šestinásobku či čtyřnásobku na dvanácti násobek průměrné mzdy.  Účinnost: 30. listopad 2018.

Nařízení vlády č. 273/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.  Nejnižší úroveň zaručené mzdy za hodinu se zvyšuje z rozpětí 73,20 až 146,60 Kč na rozpětí 79,80 až 159,60 Kč. Nejnižší úroveň zaručené mzdy za měsíc se zvyšuje z rozpětí