dnes je 16.7.2024

Input:

Nové právní předpisy, které vyšly ve sbírce zákonů v době od 14. července 2012 do 12. října 2012 (částky 83/2012 až 123/2012)

13.11.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.5
Nové právní předpisy, které vyšly ve sbírce zákonů v době od 14. července 2012 do 12. října 2012 (částky 83/2012 až 123/2012)

JUDr. Anna Janáková

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 243/2012 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů. Novela byla zpracována v návaznosti na transpozici Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2006/126/ES, o řidičských průkazech, novelou zákona o silničním provozu č. 297/2011 Sb., a dále za účelem transpozice Směrnice Komise č. 2011/94/ES, kterou se mění Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2006/126/ES, o řidičských průkazech. Novela řeší především nový resp. upravený vzor řidičského průkazu a nové harmonizované kódy. Nový vzor řidičského průkazu se bude moci vydávat až od 19. ledna 2013. Nepředpokládá se hromadná výměna řidičských průkazů; stávající řidičské průkazy zůstanou v platnosti po dobu, na kterou byly vydány. Účinnost: 19. leden 2013.

Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Zákon upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků, jiných orgánů a právnických nebo fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy, při kontrole činnosti orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků, jiných orgánů, právnických a fyzických osob. Kontrolní orgány budou postupovat podle tohoto zákona rovněž při kontrole výkonu státní správy a dále při kontrole činnosti právnických osob založených nebo zřízených státem nebo územním samosprávným celkem vykonávané ze strany zakladatele nebo zřizovatele, nepůjde-li o kontrolu činnosti těchto právnických osob upravenou předpisy soukromého práva. Účinnost: 1. leden 2014.

Vyhláška Českého báňského úřadu č. 265/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bez provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění pozdějších předpisů. Poměrně rozsáhlá novela v 25 článcích přináší změny, které se týkají především prohlídek prováděných technickým dozorem, ověřování bezpečného stavu pracoviště zaměstnanci před započetím práce a během ní, předáka, situací v nebezpečí, hlášení závažných pracovních úrazů, závažných událostí, závažných provozních nehod a nebezpečných stavů, zachování stavu místa závažného pracovního úrazu, závažné události, nebezpečného stavu a závažné provozní nehody (havárie), plánu zdolávání závažné provozní nehody, provozní dokumentace, vedení děl v podzemí a požadavky na projektovou dokumentaci, inženýrsko-geologické dokumentace, dokumentací a záznamů, knih směnového hlášení, příkazů a kontrol, a použití observačních tunelových metod. Účinnost: 1. září 2012.

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 269/2012 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění vyhlášky č. 39/2010 Sb. Novela vyhlášky č. 478/2000 Sb., se týká především odborné způsobilosti dopravců a rejstříku podnikatelů v silniční dopravě; novela vyhlášky č. 522/2006 Sb., přináší nové formuláře v příloze č. 9 – Potvrzení o zabránění v jízdě použitím technického prostředku nebo o zadržení dokladů k vozidlu a dokladů souvisejících s prováděnou přepravou a příloze č. 10 – Potvrzení o převzetí kauce. Posledně jmenovaný formulář byl z vyhlášky č. 478/2000 Sb., přesunut do vyhlášky č. 522/2006 Sb., neboť to lépe odpovídá oblastem působnosti těchto vyhlášek. V návaznosti na novelizované znění zákona o silniční dopravě byla změněna též příloha č. 6, která uvádí skutečnosti, které Ministerstvo dopravy sleduje a eviduje z hlediska potřeb statistického vykazování těchto skutečností a z hlediska potřeby zasílání pravidelných zpráv orgánům EU. Účinnost: 8. srpen 2012 (s určitými výjimkami).

Vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 271/2012 Sb., o stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, nelékařského zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka, obsahu lékařských prohlídek a náležitostech lékařského posudku (vyhláška o zdravotní způsobilosti zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka). Vyhláška byla vydána k provedení zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách

Nahrávám...
Nahrávám...