Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Nové právní předpisy, které vyšly ve Sbírce zákonů v době od 1. ledna 2018 do 30. června 2018 (částky 1/2018 až 67/2018)

3.7.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1
Nové právní předpisy, které vyšly ve Sbírce zákonů v době od 1. ledna 2018 do 30. června 2018 (částky 1/2018 až 67/2018)

JUDr. Anna Janáková

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 54/2018 Sb., o rozšíření závaznosti dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně. Ministerstvo práce a sociálních věcí sdělilo, že Dodatek č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně, který byl uzavřen mezi vyšším odborovým orgánem – Odborovým svazem skla, keramiky a porcelánu a organizací zaměstnavatelů – Asociací sklářského a keramického průmyslu ČR, je závazný i pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódy klasifikace ekonomických činností CZ – NACE s číselným označením 231,2341 a 2342. Účinnost: 1. duben 2018.

:::

Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 61/2018 Sb., o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí a prachů a podmínkách nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a podmínkách výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachů. Vyhláška byla vydána k provedení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb.

Vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie:

seznam nebezpečných chemických látek a směsí, se kterými mohou žáci při praktickém vyučování nakládat pod přímým dohledem nebo dozorem osoby s odbornou způsobilostí podle zákona o ochraně veřejného zdraví (osoba s odbornou způsobilostí),

  • seznam prachů, kterým mohou být žáci v rámci praktického vyučování vystaveni při výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachu,

  • podmínky nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi,

  • podmínky výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachu.

V současné době se chystá zároveň novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, aby (mimo jiné) byla odstraněna duplicitní právní úprava § 12a s touto vyhláškou. Účinnost: 1. duben 2018.

:::

Nařízení vlády č. 63/2018 Sb., o zrušení některých nařízení vlády v oblasti technických požadavků na výrobky. Nařízení vylo vydáno k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů. Vláda ruší:

  • nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky,

  • nařízení vlády č. 22/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv.

  • nařízení vlády č. 70/2002 Sb., o technických požadavcích na zařízení pro dopravu osob.

  • nařízení vlády č. 365/2005 Sb., o emisích znečišťujících látek ve výfukových plynech zážehových motorů některých nesilničních mobilních strojů.

Nařízení vlády dále obsahuje přechodné ustanovení, které umožňuje dodávat na trh výrobky, pokud byly uvedeny (poprvé dodány) na trh přede dnem účinnosti nařízení. Účinnost: 21. duben 2018.

:::

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 66/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb. Vyhláška obsahuje 49 novelizačních bodů, včetně nových znění příloh. Podstatnou částí novely je právní úpravy žádosti o vydání společného povolení, společného povolení, společného souhlasu, společného oznámení záměru, společného územní souhlasu a souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru. Účinnost: 13. duben 2018.

:::

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 68/2018 Sb., o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně. Ministerstvo práce a sociálních věcí sdělilo, že Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2018, která byla uzavřena mezi vyšším odborovým orgánem - Odborovým svazem pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy a organizací zaměstnavatelů - Asociací textilního - oděvního - kožedělného průmyslu, je závazná i pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódy klasifikace ekonomických činností CZ - NACE s číselným označením 13, 14 a 15. S obsahem Kolektivní smlouvy se lze seznámit na krajských pobočkách Úřadu práce ČR a na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (www.mpsv.cz). Účinnost: 1. květen 2018.

:::

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 70/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost: 20. duben 2018.

:::

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 73/2018 Sb., kterou se zrušuje vyhláška č. 486/2008 Sb., kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování, a některé další vyhlášky.

Účinnost: 11. květen 2018.

:::

Nález Ústavního soudu č. 81/2018 Sb. Ústavní soud rozhodl pod sp. zn. Pl.ÚS 7/17 o návrhu skupiny senátorů tak, že mění zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Napříště se zakazuje prodávat tabákové výrobky, kuřácké pomůcky, bylinné výrobky určené ke kouření, elektronické cigarety a prodávat a podávat alkoholické nápoje na akci určené pro osoby mladší 18 let (dosud bylo: na akci určené převážně pro osoby mladší 18 let). Zákaz požívat alkoholické nápoje nebo užívat jiné návykové látky byl zrušen pro osobu, která vykonává činnost, při níž by mohla ohrozit život nebo svoje zdraví. Účinnost: 25. květen 2018.

:::

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 88/2018 Sb., o uložení kolektivních smluv vyššího stupně. Ministerstvo práce a sociálních sdělilo, že byly u něj uloženy tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně:

1) Dodatek č. 1 ke kolektivní smlouvě vyššího stupně na roky 2016 - 2017, uzavřený mezi smluvními stranami Odborovým svazem dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR a Asociací lesnických a dřevozpracujících podniků.

2) Kolektivní smlouva vyššího stupně na období - 1. 1. 2017 - 31. 12. 2019 (oblast obchodu), uzavřená mezi smluvními stranami Českomoravským odborovým svazem pohostinství, hotelů a cestovního ruchu a Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR.

3) Kolektivní smlouva vyššího stupně na období - 1. 1. 2017 - 31. 12. 2018 (oblast cestovního ruchu), uzavřená dne 17. 10. 2017 mezi smluvními stranami
Odborovým svazem pracovníků obchodu a Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR.

5) dodatek č. 2 ke kolektivní smlouvě vyššího stupně na roky 2017 - 2020, uzavřený mezi smluvními stranami Odborovým svazem ECHO a Svazem chemického průmyslu ČR.

6) Dodatek č. 2 ke kolektivní smlouvě vyššího stupně na

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: