Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Nový zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek z pohledu zaměstnavatele

30.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.7
Nový zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek z pohledu zaměstnavatele

JUDr. Ivo Krýsa, Ph.D., LL.M.

Škodlivé užívání alkoholu, užívání tabáku a ostatních návykových látek patří v ČR k přetrvávajícím závažným společenským problémům, a to nejen z hlediska veřejného zdraví, ale také z hlediska sociálního, ekonomického, bezpečnostního i trestněprávního. V současné době tuto problematiku zastřešuje zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. Koncem května 2017 tento zákon nahradí zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.

Naplňování cílů národních programů

V oblasti národních dokumentů nový zákon přispívá k naplňování Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 – 2018, Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí - Zdraví 2020, Akčního plánu k omezení škod působených alkoholem v České republice pro období 2015 – 2018 a Akčního plánu pro oblast kontroly tabáku v České republice na období 2015 až 2018.

Naplňování požadavků mezinárodních dokumentů

V oblasti mezinárodních právních dokumentů návrh přispěje například k plnění některých závazků Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku. Jejím cílem je chránit současné a budoucí generace před zdravotními, sociálními, environmentálními a ekonomickými následky spotřeby tabáku a expozice tabákovému kouři prostřednictvím rámce opatření pro kontrolu tabáku, která jsou prováděna smluvními stranami na národní, regionální a mezinárodní úrovni, s cílem neustálého a podstatného snižování míry užívání tabáku a expozice tabákovému kouři. Nový zákon dále transponuje směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU ze dne 3. dubna 2014 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků a o zrušení směrnice 2001/37/ES.

Cíle nové právní úpravy

Hlavním obecným cílem navrhované právní úpravy je posílení ochrany zdraví před škodlivými účinky tabáku, alkoholu, jiných návykových látek a návykového chování. Prioritním je v tomto ohledu posílení ochrany veřejného zdraví, zejména pokud jde o zdraví dětí a mladistvých, a současně snížení dopadů škod působených návykovými látkami v rovině sociální, bezpečnostní a hospodářské. Právní úprava by měla výrazněji napomoci ke snížení výskytu užívání tabáku a konzumace alkoholu, zejména u dětí a mladistvých.

K dílčím cílům patří:

  • - posílení ochrany před expozicí tabákovému kouři v prostředí a rozšiřování nekuřáckého prostředí tím, že dojde k rozšíření typu míst, kde bude zakázáno kouřit a řešení problematiky zařízení společného stravování, resp. režimu ve vztahu k problematice kouření,
  • - omezení dostupnosti tabákových a souvisejících výrobků,
  • - zavedení nové povinnosti pro prodejce alkoholických nápojů vedoucí k omezení dostupnosti alkoholu a zajištění dodržování zákazu prodeje alkoholu dětem a mládeži,
  • - zlepšení vymahatelnosti zákona, a to zejména v souvislosti se zákazem prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků osobám mladším 18 let.

Zákaz prodeje tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření a elektronických cigaret

Tabákové výrobky, kuřácké pomůcky, bylinné výrobky určené ke kouření a elektronické cigarety se nesmějí prodávat ve zdravotnických zařízeních a v prostorech souvisejících s jejich provozem, ve školách a školských zařízeních, v zařízeních sociálně-právní ochrany dětí, v provozovnách, kde je provozována živnost, jejímž předmětem je péče o děti do 3 let, v prostorách, kde je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, nebo v zařízení, kde je uskutečňována mimoškolní výchova a vzdělávání, nezařazeném do rejstříku škol a školských zařízení, na akcích určených převážně pro osoby mladší 18 let, v dopravních prostředcích určených pro veřejnou hromadnou dopravu osob, s výjimkou dopravního prostředku letecké dopravy, v prodejnách s převažujícím sortimentem zboží určeného pro osoby mladší 18 let. Je zakázáno prodávat nebo podávat tabákové výrobky, bylinné výrobky určené ke kouření a elektronické cigarety osobě mladší 18 let. Zakazuje se prodávat kuřácké pomůcky osobě mladší 18 let.

Osoba prodávající tabákové výrobky, kuřácké pomůcky, bylinné výrobky určené ke kouření nebo elektronické cigarety musí být starší 18 let. Výjimka z tohoto zákazu se vztahuje na osobu sice mladší 18 let, u níž je však tento prodej součástí soustavné přípravy na budoucí povolání v oborech vzdělání se zaměřením na gastronomii, hotelnictví a turismus, obchod, potravinářství nebo potravinářskou chemii.

Zákaz kouření a zákaz používání elektronických cigaret

Kouření je v prováděcích pokynech k čl. 8 Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku definováno jako držení zapáleného tabákového výrobku nebo manipulace s ním, bez ohledu na to, zda je kouř aktivně vdechován nebo vydechován. Pojem kouření tak nezahrnuje používání elektronických cigaret.

Veřejnosti volně přístupné vnitřní prostory

Podle nové právní úpravy se bude zákaz kouření, stejně jako tomu bylo doposud, vztahovat na veřejnosti volně přístupné vnitřní prostory. Tyto prostory se nově označují jako vnitřní nikoliv jako uzavřené. Zákon již neuvádí taxativní výčet některých vybraných kategorií veřejných míst, jako tomu je ve stávající právní úpravě (srov. § 8 odst. 1 písm. a) body 1. – 7. zákona č. 379/2005 Sb.), neboť tyto prostory stejně jako další zahrnuje výše zmiňované označení veřejnosti volně přístupné vnitřní prostory. Vnitřní prostory pak zákon definuje jako vnitřní prostory stavby, s výjimkou dočasných staveb. Pokud jde o pojem stavba, odkazuje se na stavební zákon. Stavební zákon uvádí, že stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. Podle Doporučení Rady o nekuřáckém prostředí, volná přístupnost veřejnosti by měla pokrývat všechna místa přístupná široké veřejnosti nebo místa kolektivního využití bez ohledu na to, kdo je vlastní nebo kdo do nich má přístup.1

Tranzitní prostor mezinárodního letiště

Zákaz kouření se dále uplatní v tranzitním prostoru mezinárodního letiště, s výjimkou stavebně odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření, byť tyto prostory nelze považovat za veřejnosti volně přístupné. Obecně jsou přístupné jen specifikovanému okruhu osob, například cestujícím na základě předložení platné palubní vstupenky a proto na ně nelze aplikovat § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 65/2017 Sb. Případné zřízení stavebně oddělených prostor vyhrazených ke kouření však záleží na volbě provozovatele mezinárodního letiště.

Do nového zákona naopak nebyl inkorporován stávající zákaz kouření ve vnitřních prostorách budov užívaných státními orgány, orgány územních samosprávných celků, zařízení zřízených státem nebo územním samosprávným celkem poskytujících veřejné služby a finančních institucí včetně jejich zařízení společného stravování. Stalo se tak především z důvodu jeho nadbytečnosti, neboť se tato povinnost do značné míry překrývá s některými povinnostmi zaměstnavatele uloženými v § 101 a 103 zákoníku práce, ale i s některými písmeny v § 8 zákona č. 65/2017 Sb.

Nástupiště, přístřešky a čekárny veřejné dopravy, dopravní prostředky

Nově se úplný zákaz kouření bude vztahovat na nástupiště, přístřešky, čekárny či dopravní prostředky veřejné dopravy, a to všech typů. Byla vypuštěna výjimka povolující kouření ve stavebně oddělených prostorech ke kouření vyhrazených, a zavádí se zákaz kouření i na nekrytá nástupiště např. autobusové zastávky bez jakéhokoliv přístřešku Pojem „nástupiště” je nově definován jako prostor určený k nástupu a výstupu osob z prostředků veřejné silniční a drážní dopravy; není-li vymezení prostoru nástupiště zřejmé, nebo není-li viditelným značením takový prostor jinak vymezen, pokládá se pro účely tohoto zákona za nástupiště veřejně přístupný prostor o šířce 5 m a délce 30 m před a 5 m za označníkem zastávky ve směru jízdy dopravního prostředku. V případě veřejnosti volně přístupných vnitřních prostor ostatních staveb souvisejících s veřejnou dopravou (např. budova letiště či vlakového nádraží), bude v nich kouření povoleno ve stavebně odděleném prostoru vyhrazeném ke kouření, jak uvedeno výše. Úplný zákaz kouření nadále platí v dopravních prostředcích veřejné dopravy všech typů.

Zdravotnická zařízení

Pokud jde o zdravotnická zařízení, zákaz kouření se vztahuje nadále na všechny jeho vnitřní prostory. Zdravotnické zařízení je definováno v § 4 odst. 1 zákona o zdravotních službách, jako prostory určené pro poskytování zdravotních služeb (§ 2 odst. 2 a 3 zákona o zdravotních službách). Nově se pak zákaz kouření bude vztahovat na všechny prostory související s provozem zdravotnického zařízení. S ohledem na formulaci ostatních prostor se tím má na mysli nejen prostor vnitřní, ale rovněž vnější, který souvisí s provozem zdravotnického zařízení. Zákaz kouření se nevztahuje na stavebně oddělený prostor vyhrazený ke kouření v uzavřeném psychiatrickém oddělení nebo v jiném zařízení pro léčbu závislostí. Podle § 10 zákona č. 65/2017 Sb. může poskytovatel zdravotních služeb zřídit stavebně oddělený prostor vyhrazený ke kouření.

Školy a školská zařízení

Zákaz kouření bez výjimky v současnosti platí pro všechny typy škol a školských zařízení, včetně vysokých škol či škol mateřských, a to jak na jejich vnitřní, tak i vnější prostory, přísluší-li k danému zařízení. Pojem škol a školských zařízení pokrývá jak vnitřní prostory, tak prostory vnější náležející škole či školskému zařízení. Pokud jde o veřejná prostranství v okolí škol a školských zařízení, zde je na uvážení obce, zda zavede regulaci obecně závaznou vyhláškou v samostatné působnosti podle § 17 odst. 1 zákona č. 65/2017 Sb.

Zařízení pro děti a mladistvé

Úplný zákaz kouření platí i v dalších typech zařízení určených pro děti a mladistvé, na které dosud v tomto ohledu nebylo pamatováno. Jsou jimi v zařízení sociálně-právní ochrany dětí, provozovny, kde je provozována živnost, jejímž předmětem je péče o děti do 3 let, prostory, kde je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině a zařízení, kde je uskutečňována mimoškolní výchova a vzdělávání, nezařazená do rejstříku škol a školských zařízení. Prostory těchto zařízení nejsou blíže specifikovány a dle názoru autora je jimi třeba rozumět všechny prostory, jak vnitřní tak i vnější, pokud jsou součástí daného zařízení a slouží k realizaci činnosti daného zařízení pro děti a mladistvé.

Dětská hřiště a sportoviště

Pokud jde o úplný zákaz kouření v prostoru dětského hřiště a sportoviště určeného převážně pro osoby mladší 18 let, nejedná se o úplně nové opatření, neboť podle již stávající právní úpravy mohou obce v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou dočasně nebo trvale zakázat kouření i na těchto typech míst. V nové právní úpravě je tento zákaz zaveden výslovně a celoplošně. V případě dětských hřišť i sportovišť není rozhodující, zda se bude jednat o vnitřní či vnější prostory. Sportovištěm určeným převážně pro osoby mladší 18 let jsou míněny například dětské herny, ohrazená i neohrazená hřiště svým vybavením určená pro hry dětí do 18 let věku, hřiště pro míčové hry, kdy faktorem pro určení, zda je či není určeno převážně pro děti a mladistvé může být například, že se nachází se v blízkosti školy či školského zařízení.

U vnitřních prostor sportovišť je stanoven zákaz kouření bez ohledu na cílovou věkovou skupinu. Týká se to nejrůznějších staveb určených pro všechny druhy sportů, tedy například posilovny, tělocvičny, plavecké haly, kuželkárny a bowlingové haly či tenisové haly.

Vnitřní prostory zábavních podniků

Úplný zákaz kouření platí pro vnitřní zábavní prostory a příkladmo zákon uvádí kina, divadla, výstavní a koncertní síně a sportovní haly. Zákon pamatuje rovněž na jiné vnitřní prostory, tedy takové, které svým primárním určením nejsou zábavním podnikem, ale po omezenou dobu se v nich kulturní či taneční akce pořádá. V takovém případě po dobu konání takové akce platí úplný zákaz kouření v nich.

Provozovna stravovacích služeb

Provozovnou stravovacích služeb se rozumí prostor potravinářského podniku, v němž je provozována stravovací služba zahrnující podávání pokrmů určených k přímé spotřebě v této provozovně. Potravinářským podnikem se rozumí veřejný nebo soukromý podnik, ziskový nebo neziskový, který vykonává činnost související s jakoukoli fází výroby, zpracování a distribuce potravin. V rozsahu této definice potravinářského podniku je třeba nahlížet i na fakt, že

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: