dnes je 25.5.2024

Input:

Obecné požadavky na pracoviště

5.8.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.2.1
Obecné požadavky na pracoviště

Související právní předpisy:

 • Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména ust. § 2.

 • Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, zejména ust. § 2–4.

 • Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, zejména § 122.

 • Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.

 • Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

 • Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Základní požadavky na pracoviště

Zákon o BOZP

Zákon č. 309/2006 Sb. požaduje na zaměstnavateli, aby zajistil prostorové, konstrukční uspořádání a vybavení pracoviště tak, aby pracovní podmínky zaměstnanců odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům na pracoviště a pracovní prostředí. Proto musí zaměstnavatel zajistit zejména aby:

 • pracoviště (včetně chodeb, schodišť a jiných komunikací) měla stanovené rozměry, povrch a vybavení potřebné pro prováděné činnosti,

 • pracoviště byla řádně osvětlena (je-li to možné denním světlem), větrána, vytápěna a zásobována vodou,

 • umyvárny, sprchy, záchody, šatny, místnosti pro odpočinek a stravování měly stanovené rozměry, vybavení a provedení,

 • únikové cesty, východy, dopravní komunikace k nim (přístupové cesty) byly trvale volné,

 • uvedené prostory byly pravidelně udržovány, uklízeny a čištěny,

 • pracoviště byla vybavena prostředky pro poskytnutí první pomoci (po dohodě s pracovnělékařskou službou) a pro přivolání zdravotnické záchranné služby.

Podrobnější požadavky na pracoviště obsahuje nař. vl. č. 101/2005 Sb., podle kterého se postupuje do doby vydání prováděcího nařízení vlády k zákonu o BOZP.

Požadavky na uvedení pracoviště do provozu

Podmínkou pro uvedení pracoviště do provozu je, že jak samo pracoviště, tak výrobní a pracovní prostředky odpovídají požadavkům zvláštních právních předpisů (např. zák. č. 183/2006 Sb. – trvalé užívání objektu s kolaudačním souhlasem, vyhl. č. 268/2009 Sb., vyhl. č. 398/2009 Sb., zák. č. 22/1997 Sb.). Před uvedením do provozu musí být zajištěno:

 • uspořádání pracoviště (ochrana před povětrnostními vlivy, škodlivinami z výroby) a určení osob zajišťujících bezpečný provoz, údržbu, opravy, úklid a čištění,

 • stanovení způsobu vedení

Nahrávám...
Nahrávám...