dnes je 25.2.2024

Input:

Obsah školení zaměstnanců

18.3.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.13.3
Obsah školení zaměstnanců

Ing. Milan Tomeček, Ing. Jaromír Jaroš a kolektiv autorů

Specifikace nebezpečí (nadlimitní hluková zátěž, nerovné podlahy a komunikace kolem strojů, zatarasené zbytky materiálu a obrobky, nevyvěšené a neupevněné elektrické kabely – nebezpečí zakopnutí, pádu na zem nebo do stroje, nebezpečí poškození elektrického vedení vytržením ze svorek zkroucením žil vodiče a proražením izolace od pádu předmětů s následným rizikem úrazu elektrickým proudem, čištění, odstraňování odpadu a provádění oprav za chodu stroje, usazování prachu, pilin a hoblin na elektromotorech a elektrickém vedení a zvýšená koncentrace dřevního prachu v ovzduší, nevhodný pracovní oděv, používání stroje v rozporu s návodem k obsluze.Základní rámec osnovy obecného školení pro zaměstnance

 • Rizika související s výkonem práce a pracovištěm

  Seznámení s riziky, s výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik (seznámení se provádí podle zpracovaného dokladu o vyhodnocení rizik a přijatých opatřeních na ochranu před jejich působením – § 102 zákoníku práce, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů)

 • Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na pracovišti(udržování pořádku a čistoty, uspořádání pracoviště, umístění pracoviště-dostupnost,stanovení komunikací, zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, práce s břemeny, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů, předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele mohou zdržovat na pracovišti, zajištění spolupráce s jinými osobami, předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na pracovišti a v jeho těsné blízkosti, vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na pracovišti, které mu bylo předáno – § 3 zákona č. 309/2006 Sb. + odpovídající vnitřní předpis

 • Kategorizace prací

  Informace o tom, do jaké kategorie byla práce, kterou bude zaměstnanec konat, zařazena (vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli; § 37 až 40 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů)

 • Hluk a vibrace

  Protihluková opatření u zdroje, kolektivní opatření, osobní ochrana sluchu a rukou, sledování zdravotního stavu zaměstnanců

  Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací – vybraná ustanovení

 • Pracovnělékařská péče – posuzování zdravotní způsobilosti k práci informace o zařízení poskytujícím pracovnělékařskou péči a informace o druzích povinného očkování a lékařských preventivních prohlídek souvisejících s výkonem práce (dle § 103 odst. 1, písm. d) zákoníku práce)

 • Práva a povinnosti zaměstnanců v oblasti BOZP

Listina základních práv a svobod (č. 2/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů čl. 28, 29, 31)

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

§ 276, 278 až 280 Právo na informace a projednání se zaměstnancem

§ 281 až 285 Rada zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

§ 38 Povinnosti z pracovního poměru

§ 301 a 302 Základní povinnosti zaměstnanců

§ 302 Základní povinnosti vedoucích zaměstnanců

§ 78–99 Stanovené pracovní podmínky (pracovní doba, rozvržení pracovní doby, začátek a konec pracovní doby, přestávky v práci, nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami, nepřetržitý odpočinek v týdnu, práce přesčas, noční práce, dny pracovního klidu, podmínky úpravy pracovní doby, evidence pracovní doby, pracovní pohotovost, konto pracovní doby)

§ 101 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – základní ustanovení § 102 Prevence rizik

§ 103 Povinnosti zaměstnavatele při zajišťování BOZP

§ 106 Práva a povinnosti zaměstnanců

Obecné zásady bezpečného chování na pracovišti § 322 Kontrola odborových orgánů

§ 108 Účast zaměstnanců na řešení otázek BOZP

§ 172–185 Odpovědnost zaměstnance za škodu

§ 267 a 268 odst.2 Odpovědnost za škodu na odložených věcech § 266 Odpovědnost při odvracení škody

Povinnosti zaměstnanců všeobecně

Zaměstnanci jsou povinni:

 1. Nastupovat do zaměstnání odpočatí, duševně a tělesně připravení k plnění pracovních úkolů.

 2. Počínat si při práci tak, aby neohrozili zdraví své ani svých spoluzaměstnanců,

 3. Dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požadavky a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, stanovené pracovní postupy.

 4. Při práci vždy myslet na svou bezpečnost a nepřeceňovat vlastní schopnosti.

 5. Neuvádět do chodu stroj nebo zařízení, pokud se nepřesvědčili, že tím neohrozí zdraví nebo život svůj či jiné osoby.

 6. Zdržet se prací, pro něž nejsou poučeni ani vyškoleni, zejména prací, které vyžadují odbornou způsobilost (sváření, řízení manipulačního vozíku, obsluha zdvíhacích zařízení aj.).

 7. Zdržet se obsluhy strojů nebo zařízení, pro něž nejsou zaškoleni ani zaučeni.

 8. Účastnit se školení a výcviku pořádaného zaměstnavatelem za účelem rozšíření znalostí právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, podrobovat se stanoveným lékařským prohlídkám.

 9. Dodržovat pořádek na pracovištích a komunikacích v provozních a výrobních budovách i venkovních komunikací v areálu zaměstnavatele.

 10. Řídit se dopravními značkami a bezpečnostními tabulkami, které jsou v objektu zaměstnavatele umístěny, dbát varovných signálů a smluvených znamení.

 11. Každý úraz si dát řádně ošetřit a ihned (i při tzv. drobných poraněních) jej hlásit nejblíže nadřízenému.

 12. Používat při práci ochranná zařízení a předepsané osobní ochranné pracovní prostředky, chránit je před poškozením a pečovat o jejich drobnou údržbu.

 13. Při zdravotních potížích, nevolnosti apod. ohlásit svůj stav nejblíže nadřízenému.

 14. Oznámit ihned vedoucímu nedostatky a závady, které by mohly ohrozit bezpečnost a zdraví zaměstnanců, a podle svých možností a schopností se podílet na jejich odstraňování.

 15. Podrobit se na výzvu oprávněného zaměstnance (pracovní řád) vyšetření za účelem jištění, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

Zaměstnancům je zakázáno:

 1. Vstupovat na pracoviště pod vlivem alkoholu, požívat alkohol na pracovištích zaměstnavatele a v průběhu pracovní doby také mimo areál zaměstnavatele.

 2. Vstupovat na pracoviště a do prostorů a zařízení, kam nebyli pracovně vysláni a kde nejsou seznámeni s riziky, která mohou ohrozit jejich zdraví nebo dokonce život.

 3. Odstraňovat nebo poškozovat bezpečnostní zařízení, kryty, značky.

 4. Pracovat bez pověření se strojním, elektrickým nebo jakýmkoliv jiným zařízením, se kterým nejsou obeznámeni a k jehož obsluze nemají příslušnou instruktáž.

 5. Opravovat a čistit stroje, přístroje a jejich součásti, pokud jsou tyto v pohybu a pokud není spolehlivě zajištěno, že se nemohou samovolně rozběhnout.

 6. Rozptylovat jakýmkoliv způsobem (zejména žertováním, škádlením apod.) pozornost zaměstnanců, především těch, kteří obsluhují strojní zařízení.

  • Zákaz požívání alkoholických nápojů (zneužívání jiných návykových látek) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů § 106 odst. 4, písm. e) a i)

   Zákon č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů – vybrané části

  • Kouření na pracovišti

   Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů § 106 odst. 4, písm. e)

   Zákon č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů – vybrané části § 8 – zákaz kouření

  • Bezpečnostní značky, značení a signály

   Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) § 6

   Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., ve znění p. p., kterým se stanoví vzhled a umístění značek a zavedení signálů

  • Pracovní úrazy a nemoci z povolání

   Zákon č. 262/2006 Sb.,zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů § 105, § 106, odst. 4, písm. h)

   Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu

  • Odpovědnost za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání (obecné ustanovení, rozsah odpovědnosti a zproštění odpovědnosti, druhy náhrad, druhy náhrad při úmrtí zaměstnance, společná a zvláštní ustanovení o odpovědnosti za škodu)

Náhrady škody

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů § 253, 254, 273, § 274, § 365–393

 • Pracovní podmínky žen, těhotných žen a matek

  Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů § 41odst. 1 písm. c) a g), § 90 odst. 2, § 237,238,§ 239 – 241

  Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) § 7 odst. 5, Rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma

  Vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázané těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání § 2,3,4

 • Pracovní podmínky mladistvých

  Zákon č. 262/20006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů § 79, § 88, § 89, § 92 odst. 1, § 102 odst. 5, § 243 – 247

  Vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázané těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání, ve znění pozdějších předpisů § 5

 • Požadavky na pracoviště a pracovní prostředíNařízení vlády č. 101/2005 Sb.,

  o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

  příloha, bod 8 – poskytování první pomoci

  příloha, bod 10 – manipulace s břemeny

 • Nebezpečné látky

  Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – výběr

  Vyhláška č. 231/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a chemickému přípravku, ve znění pozdějších předpisů

Pozor na škodliviny

 • při práci s nebezpečnými chemickými látkami nejezte, nekuřte a nepijte,

 • před jídlem, pitím a kouřením v přestávkách práce se škodlivými látkami si vždy důkladně omyjte ruce, obličej a někdy i celé tělo. Totéž udělejte vždy po skončení práce,

 • důsledně dodržujte technologické postupy a bezpečnostní předpisy, používej osobní ochranné pracovní prostředky a dbej na osobní hygienu,

 • potraviny a nápoje nedávejte mezi chemické látky a jiné škodliviny,

 • při trvalé práci s chemickými látkami dbejte důsledně na pravidelné lékařské prohlídky

 • Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy

  Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) – § 5 (aby zaměstnanci nevykonávali činnosti jednotvárné a jednostranně zatěžující organismus,ochrana proti padajícím nebo vymrštěným předmětům nebo materiálům, ochrana proti pádu nebo zřícení, ohrožení dopravou, aby na pracovištích se zvýšeným rizikem nepracovali osamocení zaměstnanci bez dohledu dalšího zaměstnance, aby nevykonávali ruční manipulaci s břemeny, která může poškodit zdraví, zejména páteř)

 • Zacházení s elektrickým zařízením

  Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů § 3, 4 (popř. další)

  ČSN EN 50110-led.2 (34 3100) Obsluha a práce na elektrických zařízeních ČSN EN 50110-2 (34 3100) Obsluha a práce na elektrických zařízeních (národní dodatky)

Opatrně s elektřinou

 • při poruchách elektrického rozvodu či zařízení nikdy neprovádějte opravu sám, nesahejte na elektrické rozvody a zařízení,

 • nedotýkejte se živých částí ani holého vedení elektrického proudu, které spadlo na zem, stroj či technické zařízení můžete pouze zapínat a vypínat,

 • provádět veškeré opravy a údržbu elektrických částí pracovních strojů a technických zařízení je výhradní záležitostí osob s elektrotechnickou kvalifikací,

 • zásady první pomoci při úrazu elektrickým proudem

Vertikální komunikace-používání žebříku

Nař.vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Příl. č.III

 • Osobní ochranné pracovní prostředky, ochranné nápoje

  Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů § 104, § 106 odst. 4, písm. d)

  Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků (informace o správném způsobu používání osobních ochranných pracovních prostředků)

  Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky, – vybrané části

  Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů § 5 (ochranné nápoje), § 27 (používání OOPP při rizikové práci)

Osobní ochranné pracovní prostředky

 • používejte přidělené osobní ochranné pracovní prostředky při práci u zaměstnavatele

 • udržujte a šetřete ochranné prostředky, poškozené včas vraťte a vyměňte za nové, nikdy je svévolně nepoškozujte.

 • Pracovní úrazy a nemoci z povolání

  Zákon č. 262/2006 Sb.,zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů § 105, § 106, odst. 4, písm. h)

  Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu

Při úraze záleží na první pomoci

 • každý pracovní úraz musí být zaevidován v knize úrazů na pracovišti,

 • o pracovním úrazu, který zanechal pracovní neschopnost delší než tři kalendářní dny, musí být sepsán záznam o úrazu,

 • pamatujte na důležitost okamžitého ošetření zraněného, na první pomoc, kterou je povinen poskytnout každý, kdo je úrazu nejblíže. Důležité je i co nejrychlejší přivolání lékaře,

 • je třeba vědět o umístění lékárničky, znát telefonní či jiné spojení na zdravotnické zařízení.

 • Odpovědnost za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání (obecné ustanovení, rozsah odpovědnosti a zproštění odpovědnosti, druhy náhrad, druhy náhrad při úmrtí zaměstnance, společná a zvláštní ustanovení o odpovědnosti za škodu)

 • Náhrady škody

  Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů § 253, 254, 273, § 274, § 365 – 393

 • Používané nástroje, nářadí a pracovní pomůcky

  Vyhláška č. 48/1982 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 200 a násl.

  Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. – vybrané části

  • návody, k používání nářadí, nástrojů a pracovních pomůcek, resp.místní provozní bezpečnostní předpisy

Pracujte s bezpečným nářadím

 • používejte pro každý pracovní postup správné ruční nářadí.

 • každá pracovní operace vyžaduje správné nářadí, včetně velikosti, naostření a dalších kvalit,

 • rukojeti, topůrka a ostatní uchopovací části musí být v dobrém stavu. Prasklé, štípnuté rukojeti a topůrka je nutno ihned vyměnit,

 • dodržujte pro odkládání nářadí vymezené místo tak, aby bylo bezpečné a při náhodném pádu nezpůsobilo úraz či poškození stroje a zařízení,

 • při práci s nářadím dodržujte pracovní postupy, nikdy neveď pohyby sečným nářadím k tělu apod.,

 • při práci s mechanizovaným nářadím dbejte příslušných bezpečnostních pravidel a dodržuj návod k obsluze.

První pomoc, traumatologický plán

Organizace a zajištění první pomoci, spolupráce se zařízením závodní preventivní péče

Zákon č. 262/20006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů § 94 odst. 4, § 102 odst. 6, § 103 odst.1 písm. g), 108 odst. 3a, § 274 odst. 1

Obsahem těchto informací jsou zejména důležité údaje z traumatologického plánu (adresa a telefonní čísla pohotovostních a poruchových služeb, zaměstnanci vyškolení k poskytování předlékařské první pomoci, zaměstnanci pověření poskytováním technické pomoci; v případě smrtelného pracovního úrazu (nebo pracovního úrazu vyžadujícího hospitalizaci) nebo průmyslové havárie je nutné povolat vedoucí a další níže uvedené zaměstnance, prostory a prostředky pro poskytování první pomoci – místnosti pro první pomoc, umístění nástěnných lékárniček; dopravu raněných, není-li náhradní odvoz, kdo ho zajišťuje; svolání zajišťuje zaměstnanec odpovědný za odpolední nebo noční směnu nebo za směnu v den svátku.

V době pracovního klidu zajišťují svolání zaměstnanci ostrahy)

 • Manipulace s břemeny. Zdravotní rizika při ruční manipulaci s břemeny

  Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů § 8, 9

Jak manipulovat s břemeny

 • nezvedejte břemena nadměrné hmotnosti,

 • manipulujte s břemeny do maximálně přípustné hmotnosti,

 • zvedejte břemena vždy z podřepu a ne z předklonu. Přenášej je tak, aby hmotnost předmětu či břemene byla rozložena na celé tělo,

 • zdvíhejte vždy plynulými pohyby s rovnými zády a se vzpřímeným trupem,

 • používejte vhodné pomůcky, jako jsou pásy, vodicí lišty, páky, posuvná kolečka apod., při manipulaci s břemeny,

 • při manipulaci s břemeny vždy používejte osobní ochranné pracovní prostředky

 • při vykládání, nakládání, přepravě břemen pomocí mechanismů, např. dílenským jeřábem, dbejte na jejich nosnost, zvolte vhodné vázací prostředky nebo jiné uchopovací prostředky a dbejte na bezpečnost přepravy.

Pozor na požáry

 • nekuřte a nemanipulujte s ohněm tam, kde je to výslovně zakázáno,

 • hořlavé, snadno vznětlivé a zápalné látky ukládejte na určené místo, ne blízko zdroje ohně, v jejich blízkosti neškrtejte zápalkami či zapalovačem,

 • dbejte, aby byl zajištěn volný přístup k hasicím přístrojům a k místům s hasicími prostředky,

 • zajistěte, aby nouzové východy byly zcela průchodné,

 • při vzniku požáru nepodléhejte panice, účinky požáru nikdy nepodceňujte, naučte se správně ovládat hasicí přístroje, znejte jejich správné použití.

Zásady bezpečné obsluhy

 • před započetím práce zkontrolujte, zda je nástroj v pořádku, dobře nasazen, nabroušen a zda jeho velikost a tvar odpovídají zamýšlené pracovní operaci.

 • zkontrolujte, zda jsou pracoviště a ochranná zařízení bez závad,

 • při posouvání materiálu stůjte vždy stranou, mimo rovinu nástroje, zejména pilového kotouče,

 • vodící pravítko usnadňuje vedení materiálu. Pravítko by však nemělo sahat např. u kotoučové pily dále než ke středu pilového kotouče a musí být s rovinou pilového kotouče rovnoběžné,

 • nepřidržujte nikdy materiál jen konečky prstů. Je to nebezpečné a hrozí sklouznutí ruky,

 • pro obrábění krátkého a úzkého materiálu – zvláště pak například při dořezávání – používejte k posunu materiálu dřevěné posouvací pomůcky opatřené ozubem,

 • nepřipusťte, aby docházelo k hromadění odřezků na pracovním stole. Mohou být zachyceny nástrojem a odhozeny,

 • nikdy neodstraňujte odřezky ze stolu stroje pouhou rukou, ale používejte dřevěné laťky,

 • při řezání válcovitého dřeva, polen, tyčí apod. používejte pomůcky, které zamezí pootočení řezaného materiálu,

 • při obrábění materiálu delšího, než je délka pracovního stolu, používejte opěrné stojánky, aby se zamezilo překlopení obráběného kusu,

 • nezkracujte doběh nástroje po vypnutí stroje brzděním rukou nebo tlakem dřeva,

 • neprovádějte na stroji žádné opravy nebo čištění, pokud je nástroj v pohybu,

 • nevzdalujte se od stroje, a to ani po skončení práce a vypnutí stroje, pokud se nástroj ještě pohybuje,

 • před odchodem od stroje zabezpečte stroj tak, aby nepovolaná osoba nemohla na stroji pracovat (uzamknutí, vytažení přívodu ze zásuvky),

 • udržujte kolem stroje pořádek. Odřezky mohou být příčinou pádu na stroj, resp. nástroj,

 • pracoviště musí být náležitě osvětleno denním a podle potřeby i umělým světlem,

 • při práci se soustřeďte. Nebavte se při práci a nerozptylujte se pozorováním svého okolí,

 • používejte vždy vhodný pracovní oděv, který přiléhá k tělu. Manžety rukávů a nohavic musí být k tělu těsně upnuté, horní část oděvu zastrčena do kalhot,

 • podle potřeby používejte i osobní ochranné pracovní prostředky (brýle, obličejový štít, zástěra),

 • nezapomínejte, že technicky dobře vybavený stroj opatřený vhodným bezpečnostním zařízením je nejlepší způsob prevence úrazů.

Oblečení obsluhy

Obsluha strojů na obrábění dřeva musí mít pohodlný pracovní oděv a na nohou bezpečnou pracovní obuv. Obsluha nesmí nosit vázanku, šálu, prstýnky, řetízky atd. a volně vlající části oděvu. Rukávy a nohavice musí být těsně upnuty a blůza zastrčena do kalhot. Pracovní pláště nejsou dovoleny.

Při práci je nutno používat předepsané a přidělené osobní ochranné pracovní prostředky, např. ochranu proti nadměrnému hluku. S ohledem na možné nebezpečí zpětného vrhu musí obsluha kotoučových pil, tloušťkovacích frézek apod. používat krátkou vyztuženou zástěru na ochranu břišní části trupu. Pro ochranu očí, resp. obličeje, obsluha použije ochranný štít (při řezání nebo frézování materiálu) nebo brýle (při ostatním obrábění materiálu). K ochraně dýchacích orgánů např. při broušení respirátor s protiprašnou vložkou.

Údržba a seřizování

Údržbu a seřizování je nutno provádět podle návodu k obsluze stroje dodaného výrobcem.

Při opravách a údržbě strojů je nutno pamatovat na jejich zabezpečení proti nežádoucímu spuštění.

Dalšími opatřeními, kterými se může zabezpečit stroj proti nežádoucímu uvedení do chodu, jsou například sejmutí hnacích řemenů, uzamknutí spouštěcího tlačítka apod. Kromě toho se na spouštěcím zařízení viditelně upevní tabulka s nápisem "Nezapínat, na zařízení se pracuje“.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat údržbě a opravě strojů z hlediska elektroúdržby. Před prací se musí nejdříve přezkoušet a zajistit vypnutý stav. Práce na elektrickém zařízení smí vykonávat pouze kvalifikované osoby (alespoň pracovník znalý při splnění dalších podmínek).

Pracovníci musí být řádně seznámeni s obsluhou stroje, pomůckami a nářadím.

Příklady otázek pro sestavení testu

Ověření znalostí Poznámka: Rozsah testů stanovuje zaměstnavatel podle složitosti vykonávaných činností a bezpečnostně technických nároků na provedení těchto činností. Test musí obsáhnout zásadní požadavky bezpečnosti práce, jejichž dodržování bude u zaměstnance vyžadováno a kontrolováno. Pro dostatečné ověření znalostí zpravidla postačuje 20 až 30 otázek, zaměstnavatel však může použít i testy rozsáhlejší.

Následující příklady testových otázek vycházejí především z ustanovení zákoníku práce a některých s ním souvisejících právních předpisů. S ohledem na to, že jde pouze o vzor, jsou správné odpovědi u každé otázky zařazeny pod písmenem a).

Jaké základní hledisko podle zákoníku práce uplatňuje zaměstnavatel při zajišťování BOZP?

a) zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce,

b) zaměstnavatel je povinen zajistit zdravotně nezávadné prostředí,

c) zaměstnavatel je povinen zajišťovat podmínky pro řádný výkon práce.

Na které osoby se vztahuje povinnost zaměstnavatele při zajišťování péče o BOZP?

a) na všechny osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích,

b) na zaměstnance, kteří u něho pracují v pracovním poměru,

c) na zaměstnance pracující na základě pracovní smlouvy nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Co považuje zákoník práce za právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jejichž požadavky musí zaměstnavatel uplatňovat v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci, například v prevenci rizik, při zajišťování školení pro své zaměstnance apod.?

a) předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, předpisy o bezpečnosti technických zařízení a normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví,

b) předpisy vztahující se k technické bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti pracovního prostředí,

c) předpisy vydávané orgány státního odborného dozoru nad bezpečností práce a orgány ochrany veřejného zdraví.

Při vyhledávání rizik, zjišťování jejich příčin a zdrojů a přijímání opatření k jejich odstranění je zaměstnavatel povinen zejména:

a) pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav technické prevence a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek,

b) přizpůsobovat stav svých pracovišť vývoji nejnovějších poznatků vědy a techniky,

c) organizovat práci tak, aby nedocházelo k pracovním úrazům nebo ohrožení nemocí z povolání.

Co jsou podle zákoníku práce rizikové faktory pracovních podmínek?

a) faktory fyzikální (například hluk, vibrace), chemické (například karcinogeny), biologické činitele (například viry, bakterie, plísně) a nepříznivé mikroklimatické podmínky (například extrémní chlad, teplo a vlhkost),

b) faktory, které představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví zaměstnanců a jiných osob,

c) faktory, jimiž nesmějí být exponováni mladiství a těhotné ženy.

Jaká povinnost vzniká zaměstnavateli v případě, že rizika na pracovištích nelze odstranit?

a) vyhodnotit rizika a přijmout opatření k omezení jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno,

b) bez odkladu oznámit příslušné pojišťovně, u které je pojištěn zákonným pojištěním odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, zvýšenou možnost vzniku škodné události,

c) ve zvýšené míře dbát o zlepšování pracovních podmínek.

Je nutné v rámci prevence rizik zajistit na pracovištích zaměstnavatele zaměstnance, kteří organizují poskytnutí první pomoci?

a) ano, s přihlédnutím k druhu činnosti a velikosti pracoviště,

b) ano, pokud tak rozhodne orgán ochrany veřejného zdraví,

c) ano, doporučí-li to zařízení závodní preventivní péče.

Nelze-li rizika možného ohrožení života nebo zdraví zaměstnanců odstranit nebo dostatečně omezit technickými prostředky nebo opatřeními v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel povinen:

a) umístit bezpečnostní značky a zavést signály, poskytující informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

b) upozornit zaměstnance na zvýšenou možnost pracovních úrazů,

c) vydat zákazy některých prací na takových pracovištích.

Jakou organizaci práce a pracovní postupy musí zajistit zaměstnavatel pro zaměstnance v případě, kdy nelze vyloučit činnosti jednotvárné a jednostranně zatěžující organismus?

a) tyto činnosti musí být přerušovány bezpečnostními přestávkami,

b) tyto činnosti lze vykonávat jen při zkrácené pracovní době,

c) tyto činnosti nesmí být konány při práci v noci.

Zaměstnavatel podle zákoníku práce nesmí připustit, aby zaměstnanec vykonával práce, které:

a) neodpovídají jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti,

b) vyžadují souhlas orgánů státního odborného dozoru nebo orgánů ochrany veřejného zdraví,

c) vzhledem ke zvýšeným nárokům jsou upraveny zvláštními předpisy.

Kdy je zaměstnavatel povinen

Nahrávám...
Nahrávám...