dnes je 28.2.2024

Input:

Odborná způsobilost k prevenci rizik

8.8.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2
Odborná způsobilost k prevenci rizik

JUDr. Anna Janáková

Související právní předpisy a dokumenty:

  • Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ust. § 10, § 10a a § 20.

  • Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, zejména ust. § 103 odst. 1 písm. a).

  • Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných tátů a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, zejména ust. § 36b.

  • Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti, zejména ust. § 2 písm. a), příloha č. 1.

  • Zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, zejména ust. § 28 až 30.

  • Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, zejména ust. § 58 odst. 1 písm. c).

Předpoklady odborné způsobilosti k prevenci rizik

Zákonem č. 88/2016 Sb., kterým byl k 1. květnu 2016 novelizován zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP byly nově stanoveny předpoklady odborné způsobilosti fyzické osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik. Předpokladem této odborné způsobilosti je:

a) alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou,

b) odborná praxe v délce alespoň 3 let, jestliže fyzická osoba získala vzdělání uvedené v písmenu a), nebo v délce alespoň 1 roku, jestliže fyzická osoba získala vysokoškolské vzdělání v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; za odbornou praxi se považuje doba činnosti vykonávané v oboru, ve kterém fyzická osoba zajišťuje úkoly v prevenci rizik nebo vykonává činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

c) osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti nebo periodické zkoušce z odborné způsobilosti (periodická zkouška) a

d) osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, bude-li zajišťovat úkoly v prevenci rizik při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem.

Akreditace k provádění zkoušek z odborné způsobilosti

Akreditací k provádění zkoušek z odborné způsobilosti a periodických zkoušek se rozumí získání oprávnění/licence k provádění zkoušek z odborné způsobilosti. O udělení, pozastavení, změně, zrušení nebo prodloužení akreditace podnikající fyzické nebo právnické osoby k provádění zkoušky z odborné způsobilosti rozhoduje Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Akreditace se uděluje na dobu 3 let. Tato doba se na žádost držitele akreditace nebo oprávnění prodlužuje o 10 let, jestliže držitel akreditace prokazatelně zkoušky z odborné způsobilosti a periodické zkoušky podle zákona č. 309/2006 Sb. v uvedené době soustavně prováděl. Držitel akreditace podá žádost o prodloužení nejméně 60 dní před uplynutím platnosti akreditace nebo oprávnění. Jsou-li splněny podmínky pro udělení akreditace, je na udělení akreditace právní nárok.

Součástí žádosti o udělení nebo změnu akreditace je písemná dokumentace o způsobu a provádění zkoušek z odborné způsobilosti, periodických zkoušek nebo zkoušek ze zvláštní odborné způsobilosti.

Zkoušky z odborné způsobilosti může provádět i fyzická nebo právnická osoba usazená v jiném členském státě Evropské unie, jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo ve Švýcarské konfederaci, pokud akreditace nebo jiné oprávnění z tohoto státu k provádění obdobných zkoušek zaručuje úroveň BOZP jako zákon č. 309/2006 Sb. a právní předpisy vydané k jeho provedení. O oprávnění těchto osob rozhoduje Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Akreditace vzniká též marným uplynutím lhůty pro vydání rozhodnutí a způsobem stanoveným v ust. § 28 až 30 zákona o volném pohybu služeb.

Udělení, změna nebo prodloužení akreditace a prodloužení oprávnění a udělení oprávnění podléhá správnímu poplatku; žadatel přiloží ke své žádosti o akreditaci doklad o zaplacení tohoto správního poplatku.

Ministerstvo práce a sociálních věcí může kontrolovat dodržování podmínek, na základě kterých byly akreditace uděleny.

Zkouška z odborné způsobilosti

Zkouška se provádí na základě žádosti uchazeče o zkoušku. Splnění uvedených předpokladů ověří odborná zkušební komise s ohledem na předmět zkoušky před zahájením zkoušky.

Držitel akreditace pak zašle uchazeči pozvánku se stanoveným termínem, časem a místem konání zkoušky ve stanovené lhůtě. Zkouška probíhá před odbornou zkušební komisí složenou nejméně ze 3 členů, kteří mají kvalifikaci, znalosti a praktické zkušenosti stanovené prováděcím nařízením vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti.

Předsedu a členy odborné zkušební komise ustanoví držitel akreditace.

Zkouška je neveřejná a skládá se z písemné části a ústní části. Ústní část se skládá z obhajoby uchazečem předem zpracované písemné práce a přezkoušení z vylosovaných otázek. K obhajobě lze přistoupit pouze, byla-li písemná práce doporučena k obhajobě členem odborné zkušební komise pověřeným odborným garantem k jejímu posouzení.

Pokud uchazeč byl při zkoušce úspěšný, držitel akreditace mu do 5 pracovních dnů po vykonání zkoušky předá nebo zašle osvědčení. Uchazeč, který zkoušku nebo některou její část úspěšně nevykonal, může podat žádost o opakování zkoušky nebo části zkoušky, (opravná zkouška).

Držitel akreditace vyhotoví záznam o průběhu a výsledku zkoušky a uchovává ho po dobu 5 let ode dne vykonání zkoušky. Další podrobnosti stanoví nařízení vlády č. č. 592/2006 Sb.

Schéma účastníků akreditace a zkoušení osob z odborné způsobilosti

Schéma

Zkušební okruhy

Zkouška uchazeče o získání odborné způsobilosti k prevenci rizik je

Nahrávám...
Nahrávám...