dnes je 18.5.2024

Input:

Odborná způsobilost topičů kotlů

4.3.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.9
Odborná způsobilost topičů kotlů

Ing. Miloslav Kočí

Související právní předpisy a dokumenty:

 • Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, zejména ust. § 6a odst. 1 písm. d., § 6c odst. 1 písm. b, odst. 3, odst. 4

 • Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách.

Topič parních a horkovodních kotlů (VTZ)

Topič

Obsluhou parního nebo horkovodního kotle smí být pověřen jen odborně způsobilý pracovník (topič). Osvědčení topiče (topičský průkaz) se získává zkouškou u TIČR.

Zkouška

Zkouška je základní a doplňková. Základní zkouška opravňuje k samostatné obsluze kotlů 4. třídy. Doplňková zkouška opravňuje k obsluze kotlů 1. a 3. třídy a kotlů na jiné než v topičském průkaze uvedené palivo.

Podmínky pro získání topičského průkazu

Kromě obecných podmínek uvedených v kapitole 4.8.1 musí uchazeč splňovat pro základní zkoušku topiče:

 • - odborný zácvik 6 měsíců v obsluze kotle alespoň 4. třídy pod dohledem topiče s platným topičským průkazem,
 • - absolvování odborného kursu provozu a obsluhy kotlů v délce alespoň 20 vyučovacích hodin, včetně vykonané zkoušky,
 • - při otopu plynem kvalifikaci požadovanou vyhl. č. 21/1979 Sb. (obsluhovatel plynového zařízení).

Pro doplňkovou zkoušku topiče:

 • - odborný zácvik 6 měsíců v obsluze kotle příslušné třídy pod dohledem topiče s platným topičským průkazem,
 • - odborný kurz v délce - 30 hod. pro kotle 3. třídy,

- 50 hod. pro kotle 2. třídy,

- 100 hod. pro kotle 1. třídy.

Úlevu z doby zácviku může ve zvláštních případech povolit na základě odůvodněné žádosti TIČR.

Topičský průkaz se nevyžaduje

Topičský průkaz se nevyžaduje k obsluze kotlů 4. třídy

 • - plně automatizovaných se jmenovitým množství vyráběné páry do 0,5 t/h,
 • - plně automatizovaných kapalinových s tepelným výkonem do 0,35 MW,
 • - s konstrukčním přetlakem do 0,3 MPa a o objemu do 100 litrů,
 • - průtočných o objemu do 100 litrů.

O obsluze uvedených kotlů musí být obsluhující poučeni a v obsluze zacvičeni. Provozovatel je povinen o tom učinit zápis.

Platnost topičského průkazu

Topičský průkaz pozbývá platnost po 5 letech, nebo když topič

Nahrávám...
Nahrávám...