dnes je 12.8.2022

Input:

Okruhy pro školení vedoucích zaměstnanců, včetně odkazů na předpisy

4.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.13.4
Okruhy pro školení vedoucích zaměstnanců, včetně odkazů na předpisy

Miroslava Horská

Vzor
Příklad

Příloha č. 3

Okruhy pro školení vedoucích zaměstnanců, 

včetně odkazů na předpisy 

Poznámka: Školení vedoucích zaměstnanců by se mělo skládat z upozornění na povinnosti, které jsou jim uloženy; dále by měli mít obecný přehled o tom, co mají dodržovat jejich zaměstnanci. Detaily pak by měli znát mistři, osoby v prevenci rizik apod.. 

1. Obecné povinnosti v BOZP celá Část pátá zákoníku práce [§ 101 až 108]:

- povinnost zajišťovat BOZP nejen pro své zaměstnance, ale i pro všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích,

- přijímaná opatření k omezení rizik jsou nedílnou a rovnocennou součástí všech činností zaměstnavatele na všech stupních řízení,

- plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci více zaměstnavatelů, jsou povinni se vzájemně písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením

- povinnost soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje,

- nelze-li rizika odstranit, je povinen je vyhodnotit a přijmout opatření k omezení jejich působení tak, aby ohrožení BOZP zaměstnanců bylo minimalizováno,

- přijímat opatření k zdolávání mimořádných událostí, jako jsou havárie, požáry a povodně, jiná vážná nebezpečí a evakuace zaměstnanců,

- provádět úkoly v prevenci rizik za spoluúčasti osob odborných v této problematice [§ 9 a následující zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů],

- základní povinnosti v BOZP [celý § 103 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů],

- základní povinnosti v problematice OOPP, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů [§ 104 zákoníku práce + nařízení vlády č. 390/2021 Sb., a č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů],

- povinnosti při pracovních úrazech a nemocech z povolání [§ 105 zákoníku práce, nařízení vlády č. 201/2010 Sb., ve znění nařízení vlády č. 170/2014 Sb. + nařízení vlády č. 290/1995 Sb., ve znění nařízení vlády č. 114/2011 Sb., a nařízení vlády č. 168/2014 Sb. a nařízení vlády č. 506/2021 Sb.] - zejména jeho povinnost přijímat opatření proti opakování pracovních úrazů a vzniku nemocí z povolání,

- problematika kontroly odborovými orgány - [§ 322 zákoníku práce]- pozor na novelizaci provedenou nálezem ÚS č. 116/2008 Sb. - již ne závazné pokyny,

- pro některé zaměstnavatele, kterých se týká, připomenutí pravomoci inspekce práce kontrola některých ustanovení zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 127/2015 Sb., v roce 2017 č. 65/2017 Sb. a č. 183/2017 Sb., v roce 2021 č. 329/2021 Sb.; vyhláška č. 281/2014 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 děti byla zrušena a nahrazena vyhláškou č. 350/2021 Sb..

- veřejné prověrky BOZP [§ 108 odst. 5 zákoníku práce]. 

2. Povinnosti v oblasti pracovní doby, dobách odpočinku mezi směnami a v týdnu, pracovní pohotovosti, práce přesčas, kont pracovní doby, noční práce [zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, § 78 až § 99 ]. Pro některé zaměstnavatele, kterých se týká, upozornění na ukončení platnosti možnosti zvýšené přesčasové práce ve zdravotnictví podle vloženého § 93a zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Dále upozornění na změny, které provedla novelizace zákoníku práce zákonem č. 285/2020 Sb. Bude pravděpodobně podrobně řešeno na jiných místech tohoto souboru jinými autory. Novelizace ZP v roce 2021 – (4 x) žádné novinky pro tuto oblast nepřinesly.

Poznámka v roce 2016: Týká se problematiky mladistvých a souvisí s vydáním zákona č. 460/2016 Sb., kterým se mění občanský zákoník (tj. zákon č. 89/2012 Sb.) Tímto zákonem byl upraven i zákoník práce – byl vypuštěn § 56a (týká se okamžitého zrušení pracovního poměru zákonným zástupcem nezletilého zaměstnance a v § 77 odstavce 5 a 6 (týkal se možnosti zákonného zástupce mladistvého zaměstnance, který nedosáhl věku 16 let, zrušit dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti).

3. Zvláštní ochrana zaměstnankyň a mladistvých zaměstnanců [hlava IV zákoníku práce]. 

4. Odpovědnost za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání [§ 269 a následující zákoníku práce]. Možno připomenout i nově vložená ustanovení v zákoníku práce zákonem č. 285/2020 Sb. (§ 271f a § 271i zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a úprava v § 271 doplnění odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, k problematice jednorázové náhrady nemajetkové újmy při zvlášť závažném ublížení na zdraví.

5. BOZP v dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr [§ 74 - 76 zákoníku práce] 

6. Inspekce práce a orgány ochrany veřejného zdraví [zákon č. 251/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů Pozor.. zákon č. 251/2005 Sb. byl v roce 2021 novelizován zákonem č. 250/2021 Sb. ... novela však nabude účinnosti až v polovině roku 2022. Dále byl novelizován zákonem č. 284/2021 Sb. – souvisí s novým stavebním zákonem a též nabude účinnosti a příští rok.

7. Základní přehled o předpisech k zajištění BOZP a v nich stanovených povinnostech:

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (novelizace nařízením vlády č. 246/2018 Sb.) - týká se spíše hygieny práce, další novelizace nařízením vlády č. 41/20020 Sb. a č. 467/2020 Sb. (úpravy v souvislosti s covidem). Další novelizace v roce 2021 nařízením vlády č. 195/2021 Sb.

- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o evidenci úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění nařízení vlády č. 170/2014 Sb.

- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků zrušeno - nově (viz upřesnění § 104 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce zákonem č. 285/2020 Sb. – musí odpovídat v pod čarou uvedenému odkazu 34) NEP a R č. 2016/426 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice

Nahrávám...
Nahrávám...