dnes je 25.5.2024

Input:

Opravárenství a garážování

4.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3.2.5
Opravárenství a garážování

Ing. Miroslava Šmídová

Jedním ze základních aspektů bezpečnosti silničního provozu je technický stav vozidel. Předpokladem jeho zajištění a udržení je systematicky a kvalitně prováděná kontrola, údržba a opravy vozidel, které musí být prováděny podle návodu stanoveného výrobcem (není-li již např. k dispozici, měl by být vypracován technologický postup, který by obsahoval základní bezpečnostní požadavky). S tímto návodem, resp. postupem, musí zaměstnavatel seznámit zaměstnance, kteří budou tyto práce provádět.

Místní provozní a bezpečnostní předpis

V současné době se asi málokterá organizace bude pouštět do oprav vozidel; nicméně nastane-li taková situace, měl by zaměstnavatel provést základní poučení (nejlépe zakotvit v místním provozním bezpečnostním předpise), spočívající v upozornění, že je nezbytné vozidlo zabezpečit proti samovolnému pohybu, kontrolu spodku vozidla provádět jen při vypnutém motoru a zvednuté vozidlo nebo jeho části zajistit proti pádu. Při těchto opravárenských činnostech by mělo být respektováno, aby nebylo opravováno naložené vozidlo, pokud není zabezpečena jeho stabilita a náklad může opraváře hrozit a aby nebyla prováděna kontrola, opravy a údržba vozidla, pokud není zdvihnutá sklápěcí část zabezpečena proti pádu.

Lze doporučit, aby do místního provozního bezpečnostního předpisu byly zařazeny pro část opravárenství následující záležitosti:

  • provoz, oprava, údržba a kontrola vozidla se musí provádět podle návodu stanoveného výrobcem nebo technologického postupu;

  • při provádění oprav, údržby a kontrol vozidla je zaměstnanec zejména povinen:

(a) vozidlo zabezpečit proti samovolnému pohybu,

(b) provádět kontrolu spodku vozidla jen při vypnutém motoru, pokud výrobce nestanovil jinak,

(c) zajistit zvednuté vozidlo nebo jeho části proti pádu,

(d) použít při huštění pneumatik kol nenamontovaných na vozidle s ráfkem opatřeným závěrným
a pojistným kruhem nebo s děleným ráfkem bezpečný kryt nebo zařízení, které plní obdobnou funkci,

(e) uzavřít všechny ventily tlakových zásobníků plynu na vozidle a všechny plnící ventily při opravách vozidel s plynovým zařízením s výjimkou oprav, které to vylučují,

(f) vypustit plyn ze zásobníků a provést odplynění plynového zařízení vozidla před prováděním svářečských prací nebo prací, při kterých může dojít ke vzniku výbušné směsi nebo k její iniciaci,

(g) při opravách nebo údržbě vozidel s plynovým zařízením seznámit se s havarijním plánem pracoviště.

  • je zakázáno:

(a) opravovat naložené vozidlo, pokud není zabezpečena jeho stabilita a náklad může zaměstnance ohrozit,

(b) opravovat, kontrolovat a provádět údržbu vozidla, pokud není zdvihnutá sklápěcí část zabezpečena proti pádu,

(c) manipulovat s ovládacím zařízením vozidla bez předchozích opatření, která vyloučí nežádoucí pohyb vozidla nebo jeho částí,

(d) uvolňovat pneumatiku přihušťováním.

Huštění pneumatik

Při huštění pneumatik by se osoba vykonávající tuto činnost neměla na pneumatiku zbytečně naklánět ani na ni sedat. Kromě zaměstnance, který pneumatiku hustí, by neměla být v blízkosti huštěné pneumatiky žádná jiná osoba. Na pracovištích při huštění pneumatik je třeba dbát na pořádek, a to včetně úklidu prachu. (Dojde-li totiž k roztržení pneumatiky, vzniká silný tlakový ráz, který nese s sebou prach a drobné předměty, které mohou zranit opraváře a

Nahrávám...
Nahrávám...