dnes je 18.5.2024

Input:

Oprávnění odborových organizací

25.2.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.5.2
Oprávnění odborových organizací

Ing. Pavel Petrů

Oprávnění odborových organizací vystupovat v pracovněprávních vztazích a vykonávat kontrolu nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u jednotlivých zaměstnavatelů obecně vyplývá ze stávající úpravy dané zákonem č. 262/2006 Sb.

Odborové organizace:

 • dbají o dodržování citovaného zákona, zákona o zaměstnanosti, právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a ostatních pracovněprávních předpisů.

 • mají právo:

 • vykonávat kontrolu:

  • jak zaměstnavatelé dodržují výše uvedené předpisy a rovněž vnitřní předpisy a závazky vyplývající z kolektivních smluv.

  • jak zaměstnavatel plní své povinnosti v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a zda soustavně vytváří podmínky pro bezpečnou a zdraví neohrožující práci,

  • stavu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

  • zda zaměstnavatelé řádně vyšetřují pracovní úrazy

  Poznámka: V objektech důležitých pro obranu státu mohou vykonávat tuto kontrolu jen ty odborové organizace, kterým je podle zvláštních předpisů povolen vstup do takových zařízení.

 • vstupu na pracoviště zaměstnavatele,

 • na předání potřebných informací a podkladů příslušnými vedoucími zaměstnanci a potřebnou součinnost k výkonu kontroly,

 • podání zprávy o tom, jaká opatření byla přijata k odstranění závad zjištěných kontrolou nebo k provedení návrhů opatření, které podaly odborové organizace vykonávající kontrolu.

 • uplatnit připomínky a návrhy na přijetí opatření týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména návrhy na odstranění rizik nebo omezení působení rizik, která není možno odstranit,

 • obdržet hlášení o pracovním úrazu

 • účastnit se:

  • objasňování příčin a okolností vzniku pracovních úrazů,

  • při jednáních týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci anebo být o takovém jednání být informovány,

 • projednat:

  • podstatná opatření týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

  • vyhodnocení rizik, přijetí a provádění opatření ke snížení jejich působení, výkon prací v kontrolovaných pásmech a zařazení prací do kategorií podle § 39 zákona č. 258/2000 Sb. (§ 82)

  • organizaci školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

  • určení odborně způsobilé fyzické osoby k prevenci rizik podle zákona č. 309/2006 Sb. (§ 108)

 • být informovány o:

  • zaměstnancích určených k organizování poskytnutí první pomoci, k zajištění přivolání lékařské pomoci, hasičského záchranného sboru a Policie České

Nahrávám...
Nahrávám...