dnes je 18.5.2024

Input:

Opravy a kontroly vozidel

30.1.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.2.2.6
Opravy a kontroly vozidel

Ing. Miroslava Šmídová

Jedním ze základních aspektů bezpečnosti silničního provozu je technický stav vozidel. Předpokladem jeho zajištění a udržení je systematicky a kvalitně prováděná kontrola, údržba a opravy vozidel, které musejí být prováděny podle návodu stanoveného výrobcem (viz zákon č. 102/2001 Sb.) Není-li již např. k dispozici, měl by být vypracován technologický postup, který by obsahoval základní bezpečnostní požadavky. S tímto návodem, resp. postupem, musí zaměstnavatel seznámit zaměstnance, kteří budou tyto práce provádět.

Požadavky na pracoviště opraven

Základní požadavky na pracoviště pro údržbu a opravy vozidel stanoví § 48 vyhlášky č. 268/2009 Sb. Další požadavky např. na podlahy, okna, větrání, vytápění, osvětlení pak stanoví nařízení vlády č. 361/2007 Sb., a co se týká elektrické instalace, průmyslových rozvodů, požadavků na komunikace, únikové východy, podlahy, dveře apod. nařízení vlády č. 101/2005 Sb. (v příloze tohoto nařízení vlády jsou v části 7 stanoveny požadavky pro výrobu, opravy a údržbu dopravních prostředků – tj. zejména požadavky a prohlídkové rampy a montážní jámy).

Základní požadavky BOZP pro opravy vozidel

V současné době se asi málokterá organizace bude pouštět do oprav vozidel; nicméně nastane-li taková situace, měl by zaměstnavatel provést základní poučení, spočívající v upozornění, že je nezbytné vozidlo zabezpečit proti samovolnému pohybu, kontrolu spodku vozidla provádět jen při vypnutém motoru a zvednuté vozidlo nebo jeho části zajistit proti pádu. Při těchto opravárenských činnostech by mělo být respektováno, aby nebylo opravováno naložené vozidlo, pokud není zabezpečena jeho stabilita a náklad může opraváře ohrozit a aby nebyla prováděna kontrola, opravy a údržba vozidla, pokud není zdvihnutá sklápěcí část zabezpečena proti pádu.

Huštění pneumatik

Při huštění by se provádějící osoba neměla na pneumatiku zbytečně naklánět ani na ni sedat. Kromě zaměstnance, který pneumatiku hustí, by neměla být v blízkosti huštěné pneumatiky žádná jiná osoba. Na pracovištích je při huštění pneumatik třeba dbát na pořádek, a to včetně úklidu prachu (dojde-li totiž k roztržení pneumatiky, vzniká silný tlakový ráz, který nese s sebou prach a drobné předměty, které mohou zranit příslušného pracovníka a případně jiné, blíže se nalézající osoby).

Z hlediska bezpečnosti práce je třeba při huštění pneumatik dbát o řádný a bezpečný stav kompresoru (jeho vzdušník je tlaková nádoba stabilní a podléhá proto zvláštním bezpečnostním požadavkům, zejména pravidelným revizím).

Tlaková hadice, kterou se přivádí vzduch do pneumatiky od kompresoru, má mít správnou koncovku k nasazení hadice na ventil. Koncovka má být dostatečně dlouhá a má mít zařízení, které otevírá ventil. Tlaková hadice má být udržována v čistotě, nesmí se po ukončení huštění pokládat na zem, aby se nepoškodila a neznečistila.

Svařování

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je řešena v části 8/8 této příručky.

Práce na spodcích vozidel

Pracoviště, kde se pracuje na spodcích vozidel (myšleno trvale – opakovaně), musí být vybaveno účinným a bezpečným zdvihacím zařízením, rampami nebo pracovními jámami tak, aby pracovníci mohli při práci stát.

Pracovní jáma

Požadavky na pracovní jámy upravují body 7.1 7.7 přílohy k nařízení vlády č. 101/2005 Sb. Pracovní jáma má mít šířku, délku a hloubku podle rozměrů a druhů vozidel, pro jejichž opravy je určena (doporučené rozměry uvedeny v příloze č. 3 ČSN 73 6059). Musí mít dva výstupy. Má být zajištěn přívod čerstvého vzduchu (v zimě ohřívaného), přičemž jeho množství za hodinu se musí rovnat nejméně pětinásobku objemu podúrovňového pracovního prostoru. Okolo pracovní jámy se musí na podlaze vyznačit pásmo, do kterého mimo vozidel přistavovaných k opravě nebo prohlídkám a osob, které tyto práce provádějí, se nesmí vjíždět a vstupovat. Na pracovní jámě pro více než dvě vozidla musejí být za každým přistaveným vozidlem umístěny přechodové můstky, které svojí šířkou a pevností musí umožňovat bezpečný přechod. Nepoužívaná pracovní jáma se musí zabezpečit kryty nebo ohradit sklopným nebo přenosným zábradlím. Pracovní jáma musí být vybavena nejméně jednou

Nahrávám...
Nahrávám...