dnes je 25.5.2024

Input:

Organizace práce a pracovní postupy

12.9.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.3.12
Organizace práce a pracovní postupy

Anna Janáková

Jako opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci slouží také: organizace práce a stanovené pracovní postupy. Když zaměstnavatel určuje organizaci práce a stanoví pracovní postupy, musí respektovat zákonem stanovené požadavky.

Související právní předpisy:

 • Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ust. § 5.

 • Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, zejména ust. § 106 odst. 4 písm. d), § 102 odst. 5 písm. g), § 104 odst. 1, § 287 odst. 2 písm. c), § 297 odst. 5 písm. b) bod 1.

 • Nařízení vlády č. 27/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat.

 • Nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru.

 • Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky.

 • Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu.

 • Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

 • Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

 • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

Jako opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci slouží také:

 • organizace práce a

 • stanovené pracovní postupy.

Když zaměstnavatel určuje organizaci práce a stanoví pracovní postupy, musí respektovat zákonem stanovené požadavky. Ty jsou stanoveny v zákoně č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zásadním požadavkem je:

Zásady bezpečného chování

Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti  

Zásady bezpečného chování na pracovišti jsou pravidla chování zaměstnanců na pracovišti, která nejsou výslovně formulována v právních normách, jsou nepsanými pravidly chování na pracovišti – podrobněji k této problematice viz Zásady bezpečného chování na pracovišti.

Zaměstnanec je povinen se při práci a v práci řídit zásadami bezpečného chování na pracovišti (ust. § 106 odst. 4 písm. c) zákoníku práce č. 262/2006 Sb.). Zaměstnavatel tedy musí určit organizaci práce a stanovit takové pracovní postupy, které nebudou v rozporu se zásadami bezpečného chování na pracovišti, resp. nebudou zaměstnance "tlačit" do jednání, které by jim neumožnilo se zásadami bezpečného chování na pracovišti řídit.

Organizace práce

Organizace

Jak odpovědět na otázku, co je to organizace práce? Slovo organizace má shodný základ se slovem organismus. Je tu také určitá podobnost v charakteru. V obou případech se jedná o celek, jehož části plní nějaké funkce, předem určené, aby bylo dosaženo společného cíle – fungování celku. Celek se neustále vyvíjí a reaguje na změny v okolí, tedy se přizpůsobuje měnícím se okolnostem.

Organizace práce

Organizaci práce v tomto smyslu můžeme charakterizovat tak, že jde o opatření, jehož prostřednictvím lidé, pracoviště a procesy dostávají určitou strukturu, návaznost a řád/systém, jehož cílem je výkon efektivní, bezpečné a zdraví neohrožující práce.

Aby tento řád dobře fungoval, musí v něm dobře pracovat informační systém, který umožňuje včas podchytit slabiny, výpadky, nedostatky apod., na které je třeba včas reagovat. Chod tohoto řádu musí být zabezpečen jak lidským potenciálem (zaměstnanci, managment), tak materiálem a technickým a jiným vybavením.

Organizační struktura ve firmě

Předpokladem určení organizace práce je stanovení vhodné organizační struktury ve firmě; to zaměstnavatel provádí zpravidla vydáním organizačního řádu (podrobněji k této problematice viz Vnitřní předpisy, které vydává zaměstnavatel na základě svého rozhodnutí akty řízení) a vyhotovením organizačního schématu firmy. V organizační struktuře firmy se stanoví prvky organizační struktury, které jsou charakterizovány určitými pracovními procesy a činnostmi a právě minimálně pro každý prvek této struktury se stanoví organizace práce.

Aspekty organizace práce

Stanovení organizace práce je manažerskou činností, která zahrnuje organizování lidských, věcných a materiálních zdrojů, struktur a procesů. Při stanovení organizace práce je třeba:

 • vytvořit pracovní prostředí a vybavit jej příslušnými technickými zařízeními, pracovními nástroji a zajistit stanovené hygienické podmínky,

 • stanovit pracovní postupy a efektivní návaznost a koordinaci jejich dílčích fází,

 • zajistit přísun materiálu a potřebných prostředků a odsun zbytků materiálu, odpadů a výrobků či polotovarů,

 • zabezpečit práci lidskými zdroji (pracovníky jak výkonnými, tak řídícími),

 • stanovit pravidla chování osob na pracovišti, vhodnou dělbu práce, odpovědnost osob, informační systém a pravidla kontroly,

 • vytvořit vhodnou motivaci pro dosažení společného cíle – efektivní, bezpečná

Nahrávám...
Nahrávám...