dnes je 18.5.2024

Input:

Osnova školení vedoucích zaměstnanců - obecná část

13.11.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.8.3
Osnova školení vedoucích zaměstnanců - obecná část

Jan Lonsmín

Osnova č. 3

Rozsah této osnovy je společný pro všechny vedoucí zaměstnance na všech stupních řízení bez rozdílu profesního zařazení. Je určena především pro školení vedoucích zaměstnanců administrativních pracovišť. Tato osnova je nedílnou součástí osnovy č. 4 pro školení vedoucích zaměstnanců technicko-administrativních pracovišť a vedoucích zaměstnanců provozních pracovišť.

 1. OBECNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY

  1. 1.1 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

   • vznik pracovního poměru §§ 36, 37,

   • povinnosti před uzavřením pracovní smlouvy §§ 31, 32,

   • vznik pracovního poměru §§ 36, 37,

   • převedení na jinou práci § 41 odst. 1,

   • rozvržení pracovní doby § 82,

   • přestávky v práci a doba odpočinku §§ 88, 90, 92,

   • práce přesčas a noční práce §§ 93, 94–96,

   • bezpečnost a ochrana zdraví při práci §§ 101, 102,

   • povinnosti zaměstnavatele §§ 103, 104, 105,

   • práva a povinnosti zaměstnanců §§ 106–108, 301, 302,

   • pracovní podmínky žen § 238,

   • pracovní podmínky těhotných žen a matek §§ 239–242,

   • pracovní podmínky mladistvých zaměstnanců §§ 243–247,

   • předcházení škodám §§ 248, 249,

   • odpovědnost zaměstnance za škodu §§ 250, 251,

   • rozsah náhrady škody §§ 257, 258, 263,

   • odpovědnost zaměstnavatele za škodu §§ 265, 266,

   • plnění pracovních úkolů a přímá souvislost §§ 273, 274,

   • pracovní řád § 306,

   • práva odborových orgánů v oblasti BOZP §§ 321, 322,

   • odpovědnost za škodu při pracovních úrazech

   • a nemocech z povolání a druhy náhrad §§ 365–380.

  2. 1.2 Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami,

   • obecná ustanovení §§ 1, 2,

   • vyšetření přítomnosti alkoholu nebo

   • jiné návykové látky § 16.

  3. 1.3 Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích,

   • obecná část §§ 2, 3, 4, 11, 13, 20,

   • zvláštní část §§ 29, 30, 35, 41, 45, 49.

  4. 1.4 Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

   • §§ 1–12,

    Rozvést v příloze podle konkrétních podmínek na pracovišti.

  5. 1.5 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků

   • §§ 1–6,

    Rozvést v příloze podle konkrétních podmínek na pracovišti.

  6. 1.6 Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce,

   • všeobecná ustanovení §§ 1, 2,

   • působnost a příslušnost úřadu a inspektorátů §§ 3, 5, 6,

   • přestupky fyzických osob §§ 10–16 (inf.), 17–20,

   • správní delikty právnických osob §§ 23–29 (inf.), 30–33,

   • společná ustanovení o přestupcích a  §§ 35–37,

   • závěrečná ustanovení §§ 49, 50.

  7. 1.7 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci),

   • požadavky na pracoviště a pracovní prostředí §§ 1, 2,

   • požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení § 4,

   • požadavky na organizaci práce a pracovní postupy § 5,

   • bezpečnostní značky, značení a signály § 6,

   • BOZP mimo pracovněprávní vztahy + závěrečná ustanovení §§ 12, 19, 22, 23.

 2. ZDRAVOTNÍ A HYGIENICKÉ PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ S BEZPEČNOSTÍ A HYGIENOU PRÁCE

  1. 2.1 Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách,

   • pracovnělékařské služby §§ 53, 54,

   • povinnosti zaměstnavatele § 55,

   • povinnosti zaměstnance § 56,

   • povinnosti poskytovatele pracovnělék. služeb § 57, 58,

   • posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání § 59, 60.

  2. 2.2 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,

   • předmět úpravy § 1,

   • základní členění § 2,

   • zátěž teplem, zátěž chladem §§ 3, 4a, 6,

   • ochranné nápoje § 8,

   • ochrana zdraví při práci s chem. faktory a prachem §§ 9–21,

   • ochrana zdraví při práci s fyzickou zátěží §§ 22–30,

   • ochrana zdraví při práci s psychickou zátěží §§ 31–33,

   • ochrana zdraví při práci se zrakovou zátěží §§ 34, 35,

   • ochrana zdraví při práci s biologickými činiteli §§ 36–38,

   • bezpečnostní přestávky při práci s rizikovými faktory § 39,

   • bližší hygienické požadavky na pracoviště a pracovní prostředí §§ 41–45,

   • ochrana zdraví při práci se zobrazovacími jednotkami § 50,

   • požadavky na zásobování vodou § 53,

   • sanitární a pomocná zařízení §§ 54, 55,

   • zrušovací ustanovení § 56.

  3. 2.3 Vyhl. MZd. č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání

   • zakázané práce (těhotné ženy a matky) §§ 1, 2, 3, 4, 5,

   • zakázané práce (mladiství) § 6,

   • přípustné hmotnostní limity pro zvedání příloha č. 1, a přenášení břemen (těhotné ženy a matky) k vyhl. (A),

   • přípustné vzdálenosti pro přenášení příloha č. 1 břemen k vyhl. (B),

   • přípustné hmotnostní limity pro zvedání příloha č. 3, 4 a přenášení břemen (mladiství) k vyhl. (A),

   • přípustné vzdálenosti pro přenášení příloha č. 3, 4 břemen k vyhl. (B).

 3. INTERNÍ SMĚRNICE VYPLÝVAJÍCÍ Z OBECNĚ ZÁVAZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

  1. 3.1 Traumatologický plán

   • obecná ustanovení, základní pojmy,

   • povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců při vzniku pracovního úrazu nebo provozní nehody,

   • dokumentace,

   • příloha – poskytování první pomoci.

  2. 3.2 Prevence a řízení rizik

   • obecná ustanovení,

Nahrávám...
Nahrávám...